ŽIVOT VO VÄZBE: Na pašovanie predmetov či látok využili väzni v Ružomberku aj firmy mimo väznice


Foto: ŽIVOT VO VÄZBE: Na pašovanie predmetov či látok využili väzni v Ružomberku aj firmy mimo väznice Foto: ilustračné, pixabay

V našej sérií článkov s názvom Život vo väzbe nazrieme bližšie na väzenia v Žilinskom kraji. Úvodná reportáž, ktorú sme uverejnili v marci, bola z Ústavu na výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobody v Žiline. Bola rozdelená na tri časti z dôvodu veľkého množstva informácií a nájdete ju na týchto odkazoch:Po úspešných troch častiach a pozitívnych reakciách od čitateľov sme mali rozhovor s psychológom, ktorý svoju prácu vykonáva vo väzniciach. Nájdete ho na tomto odkaze.

V ďalších častiach z tejto série článkov sa pozrieme na Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku, ktorá je so stredným a maximálnym stupňom stráženia. Na otázky nám odpovedá Marián Balogh, vedúci organizačno-právneho oddelenia.

Prvú časť z nášho rozhovoru z ružomberskej väznice nájdete na tomto odkaze.

V tomto rozhovore sa dočítate aj o tom:

  • ako pracovníci riešia konfliktné situácie,
  • akým spôsobom sa snažili väznení prepašovať zakázané predmety či látky do ústavu,
  • či boli pokusy o útek,
  • či môžu mať v ústave zvieratá,
  • koľko mesačne si väzni dokážu zarobiť.

Práca s väznenými je náročná, s akými situáciami si museli v zariadení pracovníci prechádzať? 
Aj naši príslušníci a zamestnanci ústavu, rovnako ako ľudia v civilnom sektore, denne riešia rôzne osobné aj pracovné otázky. Napriek okolnostiam musia byť v pracovnom procese plne sústredení, disciplinovaní a profesionálni. V pracovnej oblasti najmä väznené osoby, ktoré svojim špecifickým správaním, emocionalitou, typológiou osobnosti a nižšou motiváciou k zmene životných postojov a zaužívaných vzorcov správania predstavujú výraznú záťaž. 

Určite má na psychiku vplyv aj to väzenské prostredie…
Áno, v neposlednom rade samotné väzenské prostredie, technické zabezpečenie, kontrola a rôzne iné faktory majú výrazný vplyv na psychiku každého človeka a vyžadujú si zvýšenú psychickú odolnosť a uplatňovanie vhodných stratégií na zvládnutie záťaže. 

Pokiaľ nastane vo väzení situácia, keď odsúdený ohrozuje seba či ostatných, ako udalosť riešite?
Všetko závisí od konkrétnej situácie. Preto sa ku každému jednému odsúdenému pristupuje individuálne, zároveň však treba podotknúť, že každá vzniknutá situácia je svojím spôsobom špecifická a tým si vyžaduje individuálny a profesionálny spôsob riešenia. Ďalším faktorom, ktorý nemôžeme opomenúť je čas, kedy dôjde k danej situácii. Pokiaľ je v ústave prítomný buď pedagóg, alebo psychológ sú prizvaní na riešenie vzniknutej situácie. Je samozrejmé, že v prvom rade sa dbá na bezpečnosť príslušníkov vstupujúcich na celu. 

Ako riešenie takejto situácie prebieha?
Pri vstupe na celu je snaha k upokojeniu situácie pomocou aplikovania dynamickej bezpečnosti. Ak odsúdený aj napriek zákonným výzvam neupustí od protiprávneho konania, sme nútení použiť donucovacie prostriedky, ktorými zabezpečíme svoju bezpečnosť, ako aj bezpečnosť odsúdených na danej cele a vyriešenie vzniknutej situácie. 

Avšak tento spôsob riešenia sa používa sporadicky a iba v krajnom riešení situácie. Veľakrát postačuje verbálna komunikácia s odsúdeným. 

Čím sú tieto komplikácie najčastejšie spôsobené?
Častým dôvodom vzniknutých vyhrotených situácií na celách sú vzťahové problémy medzi odsúdenými, ktoré sa riešia premiestnením odsúdeného na inú celu. 

Nastala vo väzení moment, keď sa priamo ohrozil život pracovníka? 
K tejto otázke je potrebné uviesť, že členovia personálu ústavu vykonávajúci služobné činnosti v priamom styku s odsúdenými sú vždy vystavení riziku ohrozenia života. K bezprostrednému ohrozeniu života personálu majúceho za následok ujmu na zdraví, resp. iné mimoriadne opatrenie nedošlo.

V predošlých častiach článkov zo žilinskej väznice sme rozoberali aj najčastejšie pašované predmety do zariadenia. Predpokladám, že aj vo vašom zariadení je snaha dostať do väzenia zakázané predmety či látky. 
Áno, človek je tvorivý typ a snaží sa preniesť nedovolené veci do ústavu, niekedy možné len zo zvedavosti či formou skúšky. Najčastejšie sa o to pokúšajú odsúdení zaradených na vonkajších pracoviskách alebo osoby prichádzajúce na návštevy. 

Mali sme už skúsenosť aj s pokusom o prenesie nedovolených predmetov u zamestnancov civilných firiem, ktoré prichádzajú do ústavu za účelom výkonu prác a osôb zabezpečujúcich dovoz a odvoz tovaru.

Mohli by ste nám prezradiť, aké najzaujímavejšie zakázané predmety ste v zariadení našli? 
Pamäťové médiá, SIM karty, elektrospotrebiče upravené na rôzne účely, predmety bežnej spotreby upravené na ukrývanie nepovolených vecí, nápoje s obsahom alkoholu,... 

Vo väzení so stredným a maximálnym stupňom stráženia sa vystrieda množstvo osôb s rôznymi skutkami, ktoré spáchali. Akého najzávažnejšieho väzňa ste v zariadení mali z tohto pohľadu? 
U odsúdených umiestnených v našom ústave možno za najzávažnejšie považovať  trestné činy spáchané organizovanou formou. Vzhľadom k stupňu stráženia nášho ústavu sa z každého mediálne známeho závažného prípadu niektorý z odsúdených nachádzal v našom ústave. Osobne si myslíme, že do skupiny najzávažnejších väzňov patrí každý z väzňov, ktorý spácha úkladnú vraždu.

V ústave v Žiline boli veľakrát komplikácie spojené s návštevou a následným nedodržiavaním pokynov. Stáva sa takéto niečo aj vo väzení v Ružomberku?
Vo všeobecnosti je možné povedať, že návštevníci ako aj odsúdení dodržiavajú poučenia a pokyny, ktoré pri návštevách dostávajú. Každá vstupujúca osoba, ktorá vstupuje do ústavu za účelom návštevy je pri vstupe do objektu väznice vyzvaná, aby si odložila všetky veci do pridelenej skrinky a následne sa podrobuje kontrole na prítomnosť kovových predmetov. 

Vstupujúce osoby komunikujú s personálom ústavu vo väčšine s rešpektom a dodržiavaním zásad slušného správania. Zriedkavo sa stane, že príslušník velený ako vedúci návštev zaregistruje, že osoba stupujúca do ústavu za účelom návštevy vykazuje znaky požitia alkoholu. V takomto prípade osobu upozorníme a musí sa podrobiť skúške na prítomnosť alkoholu v dychu. 

Aký je následne postup, ak sa to potvrdí?
Ak je dychová skúška s pozitívnym výsledkom, takáto osoba nie je vpustená na návštevu. Občas v prípade kontaktnej návštevy, kde je povolený fyzický kontakt v spoločenskej miere, musia byť vyzvané osoby, aby udržiavali „spoločenskosť“ vzájomného kontaktu tak, aby sa predišlo vzniku „incidentu“.

Pokiaľ to zdravotný stav odsúdeného vyžaduje, je prevezený do nemocnice alebo poskytujete zdravotnú starostlivosť aj v zariadení?
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok poskytuje ambulantnú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť vo všeobecnej ambulancii, zubnej ambulancii a psychiatrickej ambulancii. Odborné vyšetrenia resp. iné ošetrenia sú realizované objednaním odsúdených na odborné ambulantné pracoviská do ÚVN Ružomberok alebo do súkromných ambulancií v meste Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Martin.

Spomenuli ste psychiatrickú ambulanciu. Väzenské prostredie vplýva na zamestnancov, ale aj na samotných väznených, to znamená, že odsúdení majú možnosť navštíviť psychológa v ústave? 
Zdravotnícke zariadenie v ústave umožňuje využívať psychologické služby na žiadosť odsúdeného alebo podnet príslušníka. V niektorých prípadoch iniciuje poskytnutie psychologickej služby aj sám psychológ, a to s cieľom diagnostiky aktuálneho psychického stavu odsúdeného, poskytnutia intervencie príp. krízovej intervencie v rôznych záťažových situáciách. V ústave poskytuje odbornú psychiatrickú starostlivosť lekár – psychiater –, pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti, ktorý dochádza do ústavu spravidla 4 dni do mesiaca.

V jednej reportáži z vášho zariadenia som mala možnosť vidieť, že v ústave boli aj zvieratá. Majú väzni ešte stále možnosť mať domáce zvieratko? 
Áno, majú. V tunajšom ústave je možnosť stať sa členom chovateľského krúžku, ktorý im umožňuje chovať zvieratá a je zameraný na akvaristiku a chov vodných korytnačiek, pričom sa prihliada na možnosti ústavu a obmedzenia súvisiace s výkonom trestu odňatia slobody.  

Predpokladám teda, že aj väznení vo vašom zariadení vykonávajú pracovnú činnosť. Ako sa pohybuje výška odmeny? 
Odsúdení  z ústavu Ružomberok pracujú na troch vonkajších pracoviskách a deviatich vnútorných pracoviskách. Na vonkajších pracoviskách pri odpracovaní plného pracovného fondu (časová pracovná odmena) je ich mesačná pracovná odmena 246 eur. Na vnútorných pracoviskách (úkolová pracovná odmena) výška pracovnej odmeny sa odvíja od rôznych faktorov (množstvo materiálu, odpracované hodiny, zručnosť odsúdeného, zložitosť výroby….). Priemerná mesačná pracovná odmena sa pohybuje v rozmedzí cca od 90 eur - 300 eur.

Prečítajte si viac: