ŽIVOT VO VÄZBE: Väzni v Žiline sa snažili vyrobiť alkohol z pečiva a ovocia či prepašovať návykové látky (reportáž)


Foto: ŽIVOT VO VÄZBE: Väzni v Žiline sa snažili vyrobiť alkohol z pečiva a ovocia či prepašovať návykové látky (reportáž) Foto: ZVJS

V našej najnovšej sérií článkov s názvom Život vo väzbe nazrieme bližšie na väzenia v Žilinskom kraji. Úvodná reportáž, ktorú práve čítate, je z Ústavu na výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobody v Žiline.

Z dôvodu veľkého množstva zaujímavých informácií zo žilinskej väznice sme reportáž rozdelili na tri časti. Tento článok je druhou časťou zo žilinskej väznice, prvú si môžete prečítať na tomto odkaze.


V tejto časti vám priblížime informácie aj o:

  • detailoch z náročnej práce pracovníka väznice,
  • stravovaní a aj o tom, či sa dá prispôsobiť,
  • konfliktoch, ktoré sa vo väzení udiali, 
  • zakázaných predmetoch, ktoré sa najčastejšie pašujú do väzenia,
  • vyrábaní zakázaných látok či pokusoch o útek,
  • lekárskej starostlivosti pre väznených, vrátane starostlivosti o mentálne zdravie.

Pozn. autorky: Rozhovor bol uskutočnený v prvej polovici februára. Stále prebiehajúca vojna na Ukrajine však spôsobila upriamenie pozornosti na utečencov a spravodajstvu venovanému tejto téme, preto sme publikovanie začiatku série Život vo väzbe odložili o takmer mesiac.

Naposledy sme sa rozprávali o základných informáciách týkajúcich sa vášho ústavu na výkon väzby a trestu odňatia slobody. Pýtala som sa aj na pracovné predpoklady príslušníka ZVJS, ľudovo povedané „bachara“. V praxi to teda asi nie je vždy úplné ružové, mám pravdu?
Príslušníci sa veľmi často stretávajú s agresivitou väznených osôb, veľmi časté sú verbálne útoky vyhrážaním sa a pod. Zriedkavo príde aj k fyzickému napadnutiu, či už počas služby, alebo mimo nej.

Nastali aj náročné situácie, ktorými museli prejsť?
Asi najnáročnejšími situáciami sú traumatické udalosti, ako úmrtie či samovražda obvineného a odsúdeného, niekedy aj samotné sebapoškodenie väznených osôb. Je ťažké tomu zabrániť, aj napriek tomu, že personál ústavu vynakladá maximálne úsilie k predchádzaniu takýchto udalostí a psychológovia ústavu poskytujú potrebnú pomoc väzneným osobám. 

Aký je postup, pokiaľ máte podozrenie, že by si niekto mohol ublížiť?
Ak máme podozrenie, že osoba má sklony k samovražde, tak ju monitorujeme a pravidelne kontrolujeme, vykonávame častejšie hliadky alebo kamerový monitoring, ale ani to nemusí byť 100-percentné, lebo napr. na toalete kamera nie je a nedá sa takejto situácii zabrániť. 

Väzenský personál je v kontakte s väzňami každý jeden deň. Dochádza medzi nimi k nadväzovaniu bližších kontaktov alebo je to iba na profesionálnej úrovni?
V našej práci je to náročné, lebo všeobecná komunikácia s ľuďmi je zložitá, ale príslušníci a väzenský personál sa snažia byť väzneným osobám nápomocní v rôznych situáciách. Niekedy sa však odsúdení potrebujú len vyrozprávať niekomu, kto je nablízku. Vtedy sa príslušníci snažia byť empatický a vypočuť si ich. Svoje súkromné a rodinné záležitosti s väznenými osobami nerozoberajú. Príslušníci sa snažia rozhovor viesť v profesionálnom duchu a diskutovať o režimovej činnosti a aktivitách, ktoré počas dňa vykonávajú.

Je v zariadení osoba, ktorá je primárne určená na komunikáciu s väznenými týkajúcu sa práve sociálnych problémov?
V ústave máme sociálneho pracovníka, ktorý neustále musí na profesionálnej úrovni riešiť sociálne problémy väznených osôb, pracuje v užšom vzťahu aj s príbuznými odsúdených či obvinených, pozná pomery v rodine. Taktiež pedagóg pri zaobchádzaní s odsúdeným pri dlhších trestoch, pozná pomery v rodine, blízke osoby odsúdeného, keďže sa zaujíma o jeho rodinné zázemie sa aj vzhľadom na resocializáciu odsúdeného. 

Prejdime na tému stravovania väznených. Akým spôsobom je strava nastavená?
Väzneným osobám sa poskytuje trikrát denne strava, ktorá zodpovedá odporúčaným výživovým dávkam, pritom sa prihliada na druh a náročnosť vykonávanej práce, vek a zdravotný stav obvineného a odsúdeného. Pri stravovaní sa prihliada aj na ich kultúrne a náboženské tradície. Medzi vydávaním jedál nesmie byť väčší časový odstup ako sedem hodín a je poskytovaná v súlade s týždenným jedálnym lístkom, ktorý je väzneným osobám prístupný. Vydáva sa v jedálni alebo na pracovisku. Jedálny lístok je umiestnený na nástenke v jedálni odsúdených a odsúdenému ubytovanému v cele sa poskytne na požiadanie.

Akou formou dostávajú stravu a čo ak je obvinený alebo odsúdený v cele?
Obvineným a odsúdeným ubytovaným v cele sa strava podáva tzv. tabletovým výdajom, teda v trojdielnych plastových miskách buď priamo do cely cez otvor na celových dverách (tzv. bufetka), alebo sa strava odsúdeným vydáva v jedálni, prípadne na pracovisku.

Je možné stravu prispôsobiť alebo je zväčša jednotná?
O priznaní liečebnej výživy a diéty, jej druhu a trvaní jej poskytovania rozhoduje príslušný lekár, môže to byť napr. diéta šetriaca, bezlepková, špeciálna, nízkobielkovinová, nízkohistamínová a pod. Obvinený a odsúdený môže tiež požiadať riaditeľa ústavu o poskytovanie stravy s prihliadnutím na kultúrne a náboženské tradície s vylúčením mäsa. Z uvedeného vyplýva, že strava jednotlivých väznených osôb nie je v žiadnom prípade jednotná, denne sa varí viac druhov jedál, ktoré sú obmieňané.

Môžu si aj jedlá vyberať?
Vyberať konkrétne jedlo v daný deň si však nemôžu, keďže každá väznená osoba dostane to jedlo, ktoré prislúcha norme, zvolenej bezmäsitej strave alebo diéte, ktorú má určenú. Výživové dávky ako sú bielkoviny, tuky, sacharidy, vitamín C, energia sú rozdielne pre pracujúce a nepracujúce väznené osoby. Mladiství, tehotné ženy a pracujúci väzni majú tieto odporúčané výživové dávky vyššie a dostávajú aj prídavky stravy.

Ako sme už spomínali, v zariadení sa nachádzajú odsúdené osoby v minimálnom stupni stráženia, avšak nachádzajú sa tam aj obvinené osoby, ktoré ešte nie sú právoplatne odsúdené. Akého najzávažnejšieho väzňa ste v zariadení mali z pohľadu spáchaného skutku?
V ústave Žilina sa nachádzala vo výkone väzby osoba, ktorá bola dlhodobo obvinená a neskôr bola právoplatne odsúdená na doživotie za trestný čin vraždy. Po právoplatnom odsúdení bola väznená osoba premiestnená do iného ústavu na ďalší výkon trestu odňatia slobody – do ústavu s vyšším stupňom stráženia, keďže v ústave Žilina sú umiestnení odsúdení v minimálnom stupni stráženia. 


Vyšší počet osôb v jednom ústave, ktoré majú rôzne povahy, mnohokrát komplikované – to je kombinácia ako stvorená na vznik konfliktu. Pokiaľ nastane, presúvate väzňov, ak si osobnostne „nesadnú“? Ako takúto situáciu riešite?
Áno, bývajú medzi väznenými osobami konflikty, takýmto situáciám sa nedá úplne predísť. Najčastejšie konflikty vznikajú pri umiestňovaní obvinených a odsúdených do jednotlivých ciel alebo izieb. Personál ústavu sa pri umiestňovaní zaoberá aj predchádzaním a elimináciou nežiadúcich situácií a možnosti vzniku konfliktov. 

Akým spôsobom je umiestňovanie organizované?
Pokiaľ to podmienky ústavu umožňujú, umiestňovanie je realizované tak, aby nedochádzalo ku koncentrácii viacerých konfliktných osôb v jednej cele. Avšak rovnako platia zákonné povinnosti obvinených a odsúdených, ktoré im okrem iného ukladajú povinnosť zachovávať zásady slušného správania a vystupovania voči osobám, s ktorými prichádzajú do styku. Porušenie tejto povinnosti je disciplinárnym previnením. Na uvedenú skutočnosť sú zároveň v prípade vzniku konfliktov upozorňovaní, keďže umiestňovanie do ciel a izieb sa realizuje v súlade so zákonnými zásadami a kapacita ústavu nie vždy umožňuje zmeniť zloženie väznených osôb umiestnených v danej cele, kde konflikt vznikol. Je dôležité podotknúť, že vo všeobecnosti sa umiestňujú zvlášť ženy od mužov, mladistvých od dospelých, obvinení od odsúdených, fajčiari od nefajčiarov.

Laickej verejnosti pri téme komplikácií či konfliktov napadne aj prípadný útek. Evidujete pokusy o útek?
V žilinskom ústave sme nezaznamenali žiadnu mimoriadnu udalosť súvisiacu s pokusom o útek, resp. súvisiacu s útekom väznenej osoby priamo z niektorej z budov ústavu, a taktiež sme nezaznamenali ani vzdialenie sa, ani napr. z pracoviska mimo ústavu.

Z filmov či seriálov, ktoré sa zaoberajú väzenskou tematikou, veľakrát vidím možné „pašovanie“ zakázaných predmetov do zariadenia. Zaujímalo by ma, či takéto niečo sa stalo aj vo vašom ústave.
Tak ako v každom inom ústave, aj v ústave Žilina bol pokus vyrobiť si alkohol z kvaseného pečiva a ovocia, avšak tieto pokusy boli včas odhalené. Rovnako sú zo strany civilných osôb pokusy o doručenie nepovolených vecí väzneným osobám, ale keďže máme v ústave špeciálne vycvičených psov na zachytávanie drog a iných látok, bolo by veľmi náročné dostať do ústavu nejakú drogu, keďže balíky, korešpondencia a iné veci pred doručením adresátovi prechádzajú kontrolou. 

Aké predmety sa najčastejšie snažia do zariadenia dostať?
Aktuálne najčastejšie ide o lieky, návykové látky, mobilné telefóny a ich súčasti a pod. V minulosti si väznené osoby veľmi často vyrábali z osvetlenia a roštov postelí tzv. „ponoráky“ na ohrev vody, sporadicky nožíky, ktoré využívali skôr ako riad, nie ako zbraň. 

Väzenské prostredie určite vplýva aj na mentálne zdravie väznených. Majú možnosť využívať aj pomoc prostredníctvom psychológa či psychiatra?
Vo väznici máme aj psychológov a psychiatrov. Na zaobchádzaní s odsúdenými sa vo väznici podieľa špecializovaný personál (pedagóg, psychológ). Rozhovor so psychológom, resp. psychologická intervencia sa vykonáva na základe žiadosti alebo podnetu. Žiadosť o rozhovor si v prípade potreby vypĺňa väznená osoba sama a podnet na takúto intervenciu dáva pedagóg, referent, sociálny pracovník alebo ktorákoľvek osoba, ktorá zbadá, že sa väznená osoba správa inak ako obvykle, resp. sa pre niečo trápi, niečo ju ťaží a nevie si sám pomôcť. 

Ako takýto proces prebieha?
Psychológ príde za odsúdeným na základe žiadosti odsúdeného alebo aj na podnet personálu, ak je evidentné, že odsúdený má nejaké psychické problémy alebo sa stane v jeho živote nejaká udalosť (napríklad úmrtie blízkej osoby), keď je vhodná intervencia psychológa. Samozrejme, že ponúknutú psychologickú intervenciu môže väznená osoba odmietnuť. 

Takže je možné, že sa odsúdený ani nemusí dostať k takejto pomoci, pokiaľ ju dobrovoľne nevyžiada?
Odsúdený prichádza do kontaktu so psychológom aj pri nástupe do výkonu trestu odňatia slobody, keď sa musí podrobiť psychologickému vyšetreniu. 

Koľko pracovníkov zaoberajúcich sa mentálnym zdravím väznených máte? Mali ste prípad, keď bola potrebná hospitalizácia priamo na psychiatrickom oddelení?
Ústav Žilina disponuje piatimi psychológmi, ktorí sa podieľajú na zaobchádzaní s väznenými osobami. Ambulantná psychiatrická zdravotná starostlivosť je v Ústave Žilina poskytovaná prostredníctvom civilného zmluvného lekára v čase určených ordinačných hodín.

A áno, stávajú sa aj také situácie, keď si stav väznenej osoby vyžaduje aj hospitalizáciu na psychiatrickom oddelení, ktorú zabezpečuje nemocnica pre obvinených a odsúdených v Trenčíne.

Nachádzajú sa v zariadení aj lekári, ktorí sú špecializovaní v iných odboroch, alebo je nutný transport do najbližšej nemocnice?
Zdravotnícke zariadenie ústavu zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti odsúdeným a obvineným v troch ambulanciách: 

  • všeobecné lekárstvo pre väznené osoby,
  • stomatológia,
  • RTG.

Ambulantná všeobecná, stomatologická, kožná a psychiatrická zdravotná starostlivosť (poskytovaná v popoludňajších hodinách v ambulancii všeobecného lekára) sa obvineným a odsúdeným poskytuje v ústave v čase určených ordinačných hodín. 

Lôžková časť pre chorých obvinených a odsúdených v ústave má štyri lôžka. V prípade, ak si zdravotný stav obvineného alebo odsúdeného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v zdravotníckom zariadení ústavu alebo v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, zabezpečí sa jej poskytnutie v civilnom zdravotníckom zariadení, podľa potrieb špecializovaného odborného vyšetrenia. Ak zdravotný stav obvineného alebo odsúdeného vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a nemožno ju zabezpečiť lekárom z ústavu, ústav privolá záchrannú zdravotnú službu alebo lekársku službu prvej pomoci. 

Ďalšia časť zo žilinskej väznice bude publikovaná 30. marca vo večerných hodinách. V nej sa dočítate viac aj o návštevách väznených a podmienkach, ktoré s tým súvisia (vrátane kolúznej väzby), taktiež si priblížime rozdiel medzi rozsahom obmedzení pre obvineného a odsúdeného, o práci, ktorá je odsúdeným pridelená – či už vo väzení, alebo mimo nej –, či detaily voľnočasových aktivít, ktoré majú väznení možnosť vykonávať. Ďakujeme, že nás čítate.


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu