ŽIVOT VO VÄZBE: V Žiline si odpykávajú trest väzni v minimálke, ale na rozsudok tu čakajú aj vrahovia


Foto: ŽIVOT VO VÄZBE: V Žiline si odpykávajú trest väzni v minimálke, ale na rozsudok tu čakajú aj vrahovia Foto: ZVJS

V našej najnovšej sérií článkov s názvom Život vo väzbe nazrieme bližšie na väzenia v Žilinskom kraji. Úvodná reportáž, ktorú práve čítate, je z Ústavu na výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobody v Žiline. Z dôvodu veľkého množstva zaujímavých informácií zo žilinskej väznice sme reportáž rozdelili na tri časti.

V tejto časti vám priblížime najmä informácie:

  • o aktuálnom počte a kategórii väzňov,
  • o podmienkach, ktoré musí pracovník väznice spĺňať,
  • o dennom režime väzňov v Žiline (každá väznica má iný denný režim, pozn. autorky),
  • o tom, v akom veku najčastejšie prichádzajú väzni do zariadenia,
  • o tom, prečo vo väzení s minimálnym stupňom stráženia sa nachádzajú aj vrahovia.

Väzenie v Žiline bolo zriadené začiatkom roka 1971. Kategória odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody sa v ústave menila, aktuálne je určený minimálny stupeň stráženia. Okrem výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody zabezpečuje ústav prostredníctvom príslušníkov úseku justičnej stráže aj ochranu poriadku a bezpečnosti v šiestich objektoch súdov a prokuratúr.

Pozn. autorky: Rozhovor bol uskutočnený v prvej polovici februára. Stále prebiehajúca vojna na Ukrajine však spôsobila upriamenie pozornosti na utečencov a spravodajstvu venovanému tejto téme, preto sme publikovanie začiatku série Život vo väzbe odložili o takmer mesiac.

Vo vašom ústave na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody si vykonávajú odsúdení trest odňatia slobody v minimálnom stupni stráženia. Koľko sa tam momentálne nachádza väzňov a pre koho je ústav primárne určený?
K 15. februáru 2022 sa v ústave nachádza 148 obvinených a 120 odsúdených. Ústav Žilina je profilovaný ako ústav na výkon väzby pre obvinené osoby (mužov a ženy) a ústav na výkon trestu odňatia slobody pre odsúdených mužov, súdom zaradených do minimálneho stupňa stráženia. 

Odsúdení si tu vykonávajú trest odňatia slobody v už spomínanom minimálnom stupni stráženia napr. za dopravnú nehodu, jazda pod vplyvom alkoholu, výživné a pod… 

Aká je celková kapacita zariadenia a koľko ciel máte?
Celková kapacita ústavu Žilina je 285 osôb, z toho 172 miest je určených pre umiestnenie obvinených a 113 miest pre umiestnenie odsúdených.  V ústave sa nenachádzajú jednomiestne cely a ani izby. Ústav disponuje dvojmiestnymi, štvormiestnymi a šesťmiestnymi celami. 

Ak to správne chápem, tak v zariadení, kde sa nachádzajú právoplatne odsúdení s minimálnym stupňom stráženia, sa môžu nachádzať aj obvinení z horších činov ako napr. vraždy, avšak ešte nie sú právoplatne odsúdení?
Áno, v súčasnosti ústav Žilina zabezpečuje výkon väzby pre obvinených z celého Žilinského kraja a Okresného súdu Považská Bystrica patriaceho do Trenčianskeho kraja. V ústave však vykonávajú väzbu aj obvinení z inej spádovej oblasti, u ktorých tak rozhodol orgán činný v trestnom konaní. Tieto osoby sú obvinené za rôzne trestné činy ako je napr. ublíženie na zdraví, podvod, drogy, krádež, vražda a pod., avšak ešte nie sú právoplatne odsúdené. 

Právoplatne odsúdená osoba musí po nástupe absolvovať diagnostické vyšetrenie a na základe ktorej sa jej určí vnútorná diferenciačná skupina, aby následne mohla byť premiestnená do ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom bude vykonávať trest. 

A práve ústav Žilina je Ústavom na výkon väzby a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody, do ktorého nastupujú väznené osoby na výkon trestu odňatia slobody a prechádzajú vyššie uvedeným procesom. To znamená, že aj v ústave v Žiline sa môžu dočasne nachádzať odsúdení zaradení do všetkých stupňov stráženia (minimálny, stredný, maximálny, ale aj mladiství odsúdení).

Pracovnú pozíciu príslušníka väznice, ľudovo povedané bachara, som vždy vnímala ako pre veľmi zdatného (predovšetkým) muža, ktorý by mal byť fyzicky aj psychicky silný. Aké predpoklady musí daný človek mať, aby sa na takúto pozíciu dostal?
Pojem „bachar“ sa používa v spoločnosti slangovo, avšak v súčasnosti používame pojem príslušník ZVJS alebo jednoducho príslušník, keďže poslaním príslušníkov nie je len stráženie a oddeľovanie väznených osôb od spoločnosti, ale v rovnakej intenzite sa kladie dôraz taktiež príprave na zaradenie väzených osôb do civilného života bez opätovného páchania trestnej činnosti.

Tých podmienok, ktoré musí uchádzač o prácu v zbore spĺňať, je veľa, ale aby som to tak jednoduchšie povedala, treba mať aspoň 21 rokov, ovládať slovenský jazyk, byť zdravotne, telesne a duševne zdatný, lebo súčasťou prijímacieho konania je previerka fyzickej zdatnosti, komplexná lekárska prehliadka a psychologické vyšetrenie s posúdením, či je uchádzač zdravotne a psychicky spôsobilý na výkon štátnej služby v zbore. A, samozrejme, treba mať čistý register trestov. Ešte podotýkame, že v zbore slúžia aj ženy a na otázky odpovedá žena.

Pokiaľ všetko toto daný uchádzač spĺňa, aké sú ďalšie kroky?
Po splnení zákonných podmienok môže byť uchádzač prijatý do zboru a zaradený do prípravnej štátnej služby do doby, kým absolvuje niekoľkomesačné základné odborné vzdelávanie.


Na čo je zamerané základné odborné vzdelanie?
Vzdelávanie je zamerané na oblasť práva, penológie (náuka o treste, zaoberá sa problémami výkonu trestu, pozn. autorky), ochrany, sebaobrany, zaobchádzania so zbraňou a pod. Ak bol uchádzač prijatý na funkciu, ktorá si vyžaduje dôstojnícku hodnosť musí absolvovať ďalšie kurzy, tzv. vyššie odborné vzdelávanie, aby splnil kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania.

Akého najdlhšie väzneného ste v zariadení mali?
V ústave Žilina bol najdlhšie umiestnený odsúdený s minimálnym stupňom stráženia s dĺžkou trestu 10 rokov.

Ktorá veková kategória má vo vašom zariadení najväčšie zastúpenie?
Aktuálne sa v ústave nachádza najviac väznených osôb, ktorých vek je v rozmedzí od 30 do 40 rokov.

V akom veku najčastejšie prichádzajú do zariadenia väzni?
Od začiatku roka 2022 bolo vekové rozhranie nastúpených väznených osôb v rozmedzí od 25 do 40 rokov. V priebehu roka sa však tento štatistický ukazovateľ môže zmeniť.

Denný režim, od budíčka po spánok, má každé zariadenie individuálne. Záleží to aj od toho, či je väznený zaradený do práce, či je víkend, či pracovný týždeň. Kto daný režim vytvára a aký je ten váš?
Vo všeobecnosti môžeme dodať, že denný režim je upravený časovým rozvrhom dňa, ktorý je súčasťou ústavného poriadku, a ktorým sa zároveň upravuje výkon práv, povinností a obmedzení obvinených a odsúdených a uplatňovanie poriadku a disciplíny.

Ústavný poriadok vydáva riaditeľ ústavu. Jednotlivé ústavy na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody majú svoje ústavné poriadky a sú zverejnené pri konkrétnom ústave na oficiálnej webovej stránke.

Presný časový rozvrh ústavu v Žiline je dostupný na ich webovej stránke, ktorý je rozdelený na pracovné dni a dni pokoja či na dni, keď odsúdený je zaradený do práce a taktiež aj pre nezaradených. V článku preto uvádzame iba popis, bez časových detailov.

Odsúdení majú budíček o 5.45 h. Ten platí pre každého – aj pre zaradených a nezaradených do práce, taktiež aj počas pracovných a víkendových dní. Nasleduje čas na osobnú hygienu, ustielanie postelí a osobných vecí. Po osobnej hygiene sú raňajky a výdaj liekov, po ktorých je previerka početného stavu odsúdených. Tí, ktorí sú zaradení do práce, odchádzajú na pracovisko, ostatní majú organizovanú činnosť v zariadení (práca pre ústav, upratovanie, lekárske vyšetrenia, účasť na vyšetrovacích úkonoch,...). V určenom čase nasleduje obed, výdaj liekov osobné voľno či individuálna záujmová činnosť a osobná hygiena. Počas tohto času je možné písanie listov, čítanie literatúry,...

Počas víkendu je v tomto čase kultúrno-osvetová činnosť, do ktorej patrí napr. duchovná činnosť, kvízy, športové aktivity, prednášky, vychádzky, návštevy,...). Kultúrno-osvetová činnosť alebo aktivity vo voľnom čase sa realizujú aj cez týždeň v popoludňajších hodinách, podľa vopred schváleného harmonogramu, tzv. ponukového listu kultúrno-osvetovej činnosti pre odsúdených a obvinených. Záleží od toho, či ide o individuálnu záujmovú činnosť, alebo vopred plánovanú skupinovú aktivitu.

Cez víkendy sa premietajú aj filmy, sleduje sa TV, počúva sa rádio a odsúdení majú možnosť vykonávať záujmovú činnosť. Počas pracovných dní je možné absolvovať prednášky, skupinové formy práce aj stretnutia komunít, individuálnu záujmovú činnosť.

Voľnejšiu časť dňa zastaví večerná previerka početného stavu odsúdených a upratovanie, po ktorom nasleduje opäť osobné voľno, sledovanie TV a osobná hygiena. Večierka je stanovená na 21.45 h.


Ďalšia časť zo žilinskej väznice bude publikovaná 23. marca vo večerných hodinách. V nej sa dočítate viac aj o náročných situáciách, ktoré sa udiali v zariadení, o nadväzovaní bližších kontaktov medzi pracovníkmi a väzňami, o väzenskej strave či pašovaní zakázaných predmetov a vyrábaní zakázaných látok. Ďakujeme, že nás čítate.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: