ŽIVOT VO VÄZBE: Návštevy v žilinskej väznici neprebiehajú vždy podľa predstáv, ľudia prídu aj v podnapitom stave


Foto: ŽIVOT VO VÄZBE: Návštevy v žilinskej väznici neprebiehajú vždy podľa predstáv, ľudia prídu aj v podnapitom stave

V našej najnovšej sérií článkov s názvom Život vo väzbe nazrieme bližšie na väzenia v Žilinskom kraji. Úvodná reportáž, ktorú práve čítate, je z Ústavu na výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobody v Žiline.

Z dôvodu veľkého množstva zaujímavých informácií zo žilinskej väznice sme reportáž rozdelili na tri časti. Tento článok je treťou časťou zo žilinskej väznice, prvú si môžete prečítať na tomto odkaze a tú druhú na tomto odkaze. 

V poslednej časti článku zo žilinskej väznice sa dočítate aj:

  • o návštevách väznených a podmienkach, ktoré s tým súvisia (vrátane kolúznej väzby),
  • rozdiel medzi rozsahom obmedzení pre obvineného a odsúdeného,
  • o práci, ktorá je odsúdeným pridelená – či už vo väzení, alebo mimo nej –,
  • detaily voľnočasových aktivít, ktoré majú väznení možnosť vykonávať.

Pozn. autorky: Rozhovor bol uskutočnený v prvej polovici februára. Stále prebiehajúca vojna na Ukrajine však spôsobila upriamenie pozornosti na utečencov a spravodajstvu venovanému tejto téme, preto sme publikovanie začiatku série Život vo väzbe odložili o takmer mesiac.

V posledných dvoch častiach článkov, ktoré sa zaoberali priblížením väzenského života v ústave na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v Žiline, sme hovorili aj o snahe vniesť nedovolené predmety do zariadenia. Veľakrát to bolo aj prostredníctvom návštev. Ako často môže mať odsúdený návštevu?
Každá odsúdená osoba má právo prijímať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní dvoch hodín. Neuplatnené právo prijať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru zaniká. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy.

Koľko najviac osôb môže odsúdeného navštíviť? Je možné povoliť návštevy častejšie na žiadosť odsúdeného?
Odsúdeného môže súčasne navštíviť najviac päť osôb vrátane detí; ak má odsúdený viac ako štyri deti, toto obmedzenie neplatí pre deti odsúdeného. V záujme plnenia programu zaobchádzania, z naliehavého rodinného alebo z iného závažného dôvodu môže riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru povoliť návštevu častejšie a aj inej osobe; návšteva inej osoby nesmie byť na úkor práva odsúdeného prijať návštevu blízkych osôb.

Akým spôsobom kontaktu je realizovaná návšteva?
Návšteva odsúdeného v ústave s minimálnym stupňom stráženia a v ústave so stredným stupňom stráženia sa vykonáva spravidla priamym kontaktom, návšteva odsúdeného zaradeného do ústavu s maximálnym stupňom stráženia sa vykonáva spravidla bez priameho kontaktu. Riaditeľ ústavu môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť, či sa návšteva odsúdeného vykoná s priamym kontaktom alebo bez priameho kontaktu.

Doteraz sme sa rozprávali o návštevách právoplatne odsúdených vo vašom zariadení. Už v predchádzajúcich článkoch sme však spomínali, že sa u vás nachádzajú aj obvinené osoby zo závažnejších trestných činov, ktoré neboli ešte právoplatne odsúdené. Majú aj takéto osoby povolené návštevy a ak áno, platia pre tie osoby rovnaké práva?
Tak ako odsúdený, aj obvinený má právo prijať návštevu najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru. Na návšteve sa môže zúčastniť najviac päť osôb vrátane detí; ak má obvinený viac ako štyri deti, toto obmedzenie neplatí pre deti obvineného.

Neuplatnené právo prijať návštevu v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru zaniká. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy, prijatie návštevy častejšie alebo návštevu viacerých osôb.

Návšteva sa vykoná bez priameho kontaktu medzi obvineným a návštevou a za prítomnosti príslušníka zboru. Riaditeľ ústavu môže v odôvodnených prípadoch povoliť návštevu priamym kontaktom. Návšteva obvineného, ktorý je umiestnený v oddiele so zmierneným režimom, sa vykoná spravidla priamym kontaktom. 

Aké sú práva na návštevu obvineného v kolúznej väzbe, ktorá sa ukladá z dôvodu obavy z ovplyvňovania svedkov? Podľa verejne dostupných informácií by táto väzba mala byť o čosi tvrdšieho charakteru.
Ten môže prijať návštevu iba po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu. Návšteva sa vykoná za prítomnosti orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ak si prítomnosť pri udelení súhlasu vyhradil, návšteva sa vykoná bez priameho kontaktu. Riaditeľ ústavu môže v odôvodnených prípadoch povoliť návštevu priamym kontaktom.

Takže na obvineného a odsúdeného platia iné pravidlá?
Laicky by sme mohli povedať, že výkon väzby a výkon trestu sa vykonávajú diferencovane. Výkon testu (t. j. pre právoplatne odsúdeného) podľa stupňa stráženia a riadi sa zásadou, že čím je vyšší stupeň stráženia, tým väčší je rozsah obmedzení a rovnako diferencovane je upravený aj výkon práv a formy zaobchádzania s odsúdenými. Vo väzbe (t. j. obvinený, ešte nie je právoplatne odsúdený) to je rovnako podľa druhu trestnej činnosti, buď sa vykonáva v oddieloch so štandardným režimom alebo so zmierneným režimom.

Vznikajú komplikácie aj počas návštev?
Stretávame sa s rôznymi situáciami, pretože realizácia návštev si vyžaduje istú disciplínu a dodržiavanie pravidiel. Občas sa stáva, že prichádza ku konfliktu ešte pred samotnou návštevou a vpustení civilných osôb do ústavu, pokiaľ prichádzajúce osoby nespĺňajú podmienky (nemajú platný doklad totožnosti, sú pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a pod, nedodržia čas návštevy, nemajú potrebné doklady k vydokladovaniu príbuzenských vzťahov a pod.). Nastáva z ich strany nespokojnosť, hluk, verbálne osočovanie, vulgarizmy v prípade, že návšteva ako taká im nie je umožnená. 

Dalo by sa povedať, že konflikty pri návštevách sú na dennom poriadku. Došlo aj k fyzickým útokom?
Hádky medzi väzenými osobami a ich návštevou sú bežné a riešené ihneď na mieste, keďže platia stanovené zásady pri vykonávaní návštev. Po upozornení sa takmer vždy osoby upokoja, keďže nechcú mať predčasne ukončenú návštevu zákonným spôsobom. K fyzickým útokom či podobným konfliktom pri návšteve v ústave doposiaľ neprišlo.


Väzenie poskytuje aj priestor pre určité záľuby a voľnočasové aktivity. Vyvíjate snahu na to, aby boli väznení zapojení do nejakých aktivít?
Do voľnočasových aktivít a zmysluplného trávenia voľného času sa snažia príslušníci ústavu zapájať všetky väznené osoby, ktoré o to prejavia záujem, avšak vždy s ohľadom na plnenie účelu výkonu väzby či výkonu trestu. 

Čo je cieľom takýchto aktivít? Vedeli by ste nám niektoré z nich uviesť?
Cieľom týchto aktivít je tiež formovanie pozitívnych vôľových vlastností a schopností. Záujmové činnosti obvinených prebiehajú v celách, v kultúrnych miestnostiach a na chodbe zmiernených režimov. Realizujú sa napr.: prednášky, besedy, osvetové aktivity, komunitné stretnutia, vzdelávacie aktivity, čítanie kníh, sledovanie televízneho vysielania, hranie spoločenských či kartových hier, kvízy, riešenie krížoviek, vyfarbovanie antistresových omaľovánok, kreslenie, písanie prác na rôzne aktuálne témy a iné spoločné aktivity (výroba ozdôb, aktualizácia násteniek, výroba vrecúšok plnených levanduľou a pohľadníc, skladanie puzzle, modelov a pod.).

Má odsúdený možnosť ísť na vychádzku v areáli? Aké sú jej možnosti? 
Odsúdený má právo na vychádzku, ktorá však nie je povinná. Počas vychádzky môžu odsúdení na športové aktivity využívať náradie na cvičenie, ktoré je umiestnené priamo vo vychádzkových dvorcoch (napr. hrazdy, bradlá), môžu hrať nohejbal, prechádzajú sa a rozprávajú sa. V ústavnej posilňovni môžu cvičiť, hrať stolný tenis a realizovať športové súťaže v silových disciplínach. 

Aké ďalšie možnosti má odsúdený v rámci kultúrneho vyžitia?
Pedagógovia pripravujú pravidelne aktivity (prednášky, besedy, posedenia, individuálne rozhovory) z rôznych oblastí ako napr. ľudové zvyky a tradície podľa aktuálneho obdobia, aktuálne spoločenské témy a diania, svetové a medzinárodné dni, zaujímavosti a pod.. Taktiež vykonávajú skupinové aktivity zamerané na prevenciu závislostí s členmi združenia Anonymných alkoholikov.

Je dovolené sledovať televíziu či počúvať rádio?
Áno, možnosť počúvania rozhlasového vysielania a sledovanie televízneho vysielania podľa programovej ponuky patrí k najviac využívanému druhu trávenia voľného času. Sledovanie televízneho vysielania je zabezpečované vo viacúčelových miestnostiach vybavených TV prijímačom vo všetkých oddieloch alebo zapožičaním prenosných TV prijímačov do cely. Obvinení a odsúdení môžu využívať taktiež ústavnú knižnicu, kde majú k dispozícii vyše 1700 titulov beletrie a odbornej literatúry, ktorá je vybavená tiež počítačom a zbierkami zákonov.

Väčšina väznených osôb vykonáva pracovnú činnosť, ktorá je buď v ústave, alebo mimo ústavu. Akým spôsobom rozdeľujete väznené osoby na pracovisko?
Odsúdené osoby, ak sú zaradené do práce, tak musia pracovať. Samozrejme, že pri ich zaraďovaní do práce sa zohľadňuje viacero faktorov. Výnimku tvoria poberatelia invalidného, starobného, predčasného starobného dôchodku, práceneschopní a takí odsúdení, ktorí sú zaradení do dennej formy štúdia, rekvalifikačného kurzu a kurzu počas pracovnej doby. Zaraďovanie odsúdených do práce a ich preraďovanie sa vykonáva v súlade s programom zaobchádzania, zdravotnou klasifikáciou, využitím odbornej kvalifikácie, bezpečnostným hľadiskom, a taktiež závisí od reálnych podmienok a možností ústavu, kde je väznená osoba umiestnená.

A čo v prípade, pokiaľ väznený nemôže v danom období vykonávať prácu, prípadne ju odmieta vykonať?
V prípade, že odsúdená osoba sa rozhodne nenastúpiť do práce „bezdôvodne“, dochádza k istému porušeniu, čo je tzv. disciplinárne previnenie a nasleduje disciplinárne konanie, ktoré predchádza prípadnému disciplinárnemu potrestaniu. Z praxe môžeme uviesť, že sa nájdu aj takí odsúdení, ktorí nemajú pracovné návyky, odmietajú pracovať, alebo nezvládajú technologický postup. 

Na aké pracoviská sú rozdeľovaní?
Odsúdení sú zaraďovaní do práce v strediskách vedľajšieho hospodárstva (napr. práce v elektrotechnickom priemysle, automobilovom priemysle, v drevospracujúcom priemysle, pomocné práce v stavebníctve, potravinárskom priemysle, práce v krajčírskych dielňach alebo vykonávajú pomocné práce pri upratovaní a čistení a pod.) a vo vnútornej prevádzke ústavu (pracovné činnosti na úseku údržby, opráv nehnuteľností, obsluhy technických zariadení, pri zabezpečovaní stravovania, v práčovniach, v knižniciach, v zdravotníckych zariadeniach zboru, pri upratovacích a čistiacich prácach kancelárskych priestorov a pod.). 

Dostávajú za odvedenú prácu aj finančnú odmenu? 
Každý obvinený a odsúdený zaradený do práce je za vykonanú prácu odmeňovaný v súlade s ustanoveniami Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a o podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov. Na obvinených a odsúdených zaradených do práce sa nevzťahuje inštitút minimálnej mzdy v zmysle zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Odmena za vykonanú prácu závisí od toho, do ktorej pracovnej tarify je obvinený a odsúdený zaradený podľa druhu vykonávanej práce.

Ústav Žilina organizuje a zabezpečuje činnosti zamerané na zamestnávanie obvinených a odsúdených ich zaraďovaním do práce v strediskách vedľajšieho hospodárstva alebo vo vnútornej prevádzke ústavu. Odsúdenému patrí pracovná odmena podľa druhu vykonávanej práce, odpracovaného času alebo normy spotreby práce. Ak s tým obvinený a orgán činný v trestnom konaní alebo súd súhlasí, možno aj obvineného po zohľadnení jeho zdravotného stavu zaradiť do práce v rámci pracovných možností vytvorených v ústave. 

Na čo môžu finančnú odmenu využiť?
V našom ústave aktuálne pracujú len odsúdení, ktorí môžu svoju pracovnú odmenu využiť na úhradu výživného na osoby, voči ktorým má odsúdený vyživovaciu povinnosť, trov výkonu trestu, pohľadávok na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu voči odsúdenému, pohľadávok ostatných oprávnených vedených voči odsúdenému. Samozrejme, že peňažné prostriedky môže využiť aj na uplatnenie svojich práv, ako nákup potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí v predajni zriadenej v ústave, telefonovanie povoleným osobám, zasielanie korešpondencie, úhradu predplatenej dennej tlače či časopisov, objednanie si kníh, úhradu kontroly a spotreby elektrospotrebičov, príp. zaslanie finančných prostriedkov povoleným osobám.

Dôležité je upozorniť na to, že väznené osoby nedisponujú finančnou hotovosťou, všetky prijaté finančné prostriedky sú im evidované na ich osobné konto a s financiami manipulujú bezhotovostným spôsobom.

Koľko miest mimo ústavu je vytvorených pre odsúdených?
V súčasnej dobe je v ústave vytvorených v rámci vedľajšieho hospodárstva ústavu 25 pracovných miest pre odsúdených na dvoch pracoviskách, ktoré sa nachádzajú mimo ústavu. 

Aký je charakter ich práce?
Odsúdení pracujú v spoločnosti, kde je charakter práce zameraný na výrobu a kompletizáciu komponentov pre automobilový priemysel a na ďalšom pracovisku mimo ústav, kde vykonávajú odsúdení rôzne pomocné práce v stravovacom zariadení. Odsúdení majú svoje uplatnenie aj v rámci vnútornej prevádzky ústavu, kde vykonáva obslužné práce 24 odsúdených, prevažne ako pomocný kuchár, pomocník v kuchyni, robotník v sklade, krajčír, práč, knihovník, upratovač, murár, maliar, automechanik či manipulačný robotník. 

Zapájajú sa aj do verejno-prospešných prác mesta Žilina?
Riaditeľ ústavu môže v osobitných prípadoch mimoriadnej situácie alebo krízovej situácie zaradiť odsúdeného na výkon prospešných prác mimo ústavu, v takom prípade nesmie byť ohrozené zdravie a život odsúdeného, avšak za ostatné roky nebola požiadavka zo samosprávy na ústav, ani nenastala situácia, aby boli odsúdení do prospešných prác mimo ústav zaradení, ako to bežne vidieť či už pri rozsiahlych povodniach, či odstraňovaní škôd po nich v iných mestách. 

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: