Dnes najčítanejšie
Na streche hradbového kostola v Turí objavili správu vo fľaši od borovičky

18 marec 2018 - 16:13

Poslanci Žilinského samosprávneho kraja v pondelok zasadnú, pozrite si program rokovania

Foto: Poslanci Žilinského samosprávneho kraja v pondelok zasadnú, pozrite si program rokovania
Foto: ilustračné - Žilinský samosprávny kraj

Už zajtra, v pondelok 19. marca 2018 sa zídu v sídle Žilinského samosprávneho kraja župní poslanci na 4. zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Začiatok rokovania v kongresovej sále Úradu ŽSK je naplánovaný na 10:00 hod.

Poslanci budú riešiť napríklad zmeny a doplnky územného plánu, ktorými dôjde k aktualizácii legislatívneho nástroja potrebného pre budovanie cyklotrás v žilinskom regióne. Predstavitelia župy plánujú pokračovať v stratégii budovania cyklotrás v Žilinskom samosprávnom kraji aj s využitím štrukturálnych fondov.

V rámci Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja na roky 2014 až 2020 je v pláne realizovať týchto šesť cyklotrás:

1) Cyklodopravná Vážska cyklotrasa – úsek StrečnoLipovecVrútky
2) Cyklodopravná Vážska cyklotrasa – úsek Liptovský MikulášLiptovský Hrádok
3) Cyklodopravná Vážska cyklotrasa – úsek hranica TSK/ŽSK – Bytča – Žilina (Považský Chlmec – hrad Budatín)
4) Cyklodopravná Vážska cyklotrasa – úsek Žilina (hrad Budatín) – Strečno – hrad Strečno
5) Cyklodopravná Rajecká cyklotrasa – úsek Žilina – Rajecké Teplice
6) Cyklodopravná Terchovsko – Zázrivská cyklotrasa – úsek VarínTerchováZázrivá

Poslanci sa budú zaoberať aj odvolaním riaditeľky Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, ktorá odchádza na vlastnú žiadosť či schváleniu výziev na dotácie pre programy kultúry, regionálneho rozvoja a voľnočasových či športových aktivít pre rok 2018.

V rámci rokovania prejdú poslanci aj správu o hospodárení zdravotníckych zariadení pod správou župy či správu Najvyššieho kontrolného úradu o medializovaných pochybeniach pri nákupe CT prístrojov, ktoré sa udialo ešte za predsedníctva Juraja Blanára (Smer-SD).

Program rokovania:

1.     Otvorenie.
2.     Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 29. januára 2018.
3.     Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja.
4.     Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja.
5.     Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja.
6.     Návrh na odvolanie riaditeľky Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, Divadelná 656/3, 036 01 Martin na základe žiadosti o uvoľnenie z funkcie.
7.     Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
8.     Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP a schválenie medzinárodných zmlúv v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
9.     Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte s názvom „Kde bolo, tam bolo, v krajine modrotlače“.
10.  Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 1/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu AKTÍVNY ČLOVEK – AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ.
11.  Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 2/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu KULTÚRA.
12.  Výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 3/2018 na financovanie podporovaných činností realizovaných v rámci Programu REGIONÁLNY ROZVOJ.
13.  Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR.
14.  Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine zariadenia - Centrum sociálnych služieb ANIMA so sídlom Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš.
15.  Správa o začatí procesu tvorby novej Koncepcie rozvoja sociálnych služieb ŽSK na roky 2019 - 2023.
16.  Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2017, vrátane vekovej štruktúry poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji.
17.  Správa o výsledku kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení vykonanej Najvyšším kontrolným úradom a informácia o výsledku protokolu kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní k nákupu multidetektorových počítačových tomografov.
18.  Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2017.
19.  Interpelácie.
20.  Rôzne.
21.  Záver.Dopravný servis
Koňhora
Kolóna
06:43
Budatínska Lehota
Kolóna
06:40
Svedernik
Policajná hliadka
06:38
Cesta II/583B
Kolóna
06:29
Cesta I/64
Prekážka na ceste
05:54
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina