Žilinský kraj prijme kvôli kauze nákupu CT prístrojov opatrenia, pozrite si všetky pochybenia


Foto: Žilinský kraj prijme kvôli kauze nákupu CT prístrojov opatrenia, pozrite si všetky pochybenia Foto: ilustračné

Ešte začiatkom roka prezentovala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja protokol Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý prešetril medializovaný nákup multidetektorových počítačových tomografov, teda CT prístrojov. Ako bolo prezentované, kraj na čele s jeho vtedajších predsedom Jurajom Blanárom porušil niekoľko princípov verejného obstarávania.

Dôsledkom toho tak kraj nakúpil dva CT prístroje za cenu štyroch. Županka zároveň avizovala, že podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Protokol so závermi kontroly sme sa snažili získať pre zverejnenie, nakoniec sú jeho výstupy súčasťou verejného materiálu, ktorý bude prerokovávať zajtrajšie zasadnutie finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

Kraj prijal opatrenia pre zabránenie podobným obstarávaniam

Okrem porušení zákona sa v predkladanom materiáli s názvom „Správa o výsledku kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení vykonanej Najvyšším kontrolným úradom a informácia o výsledku protokolu kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní k nákupu multidetektorových počítačových tomografov“ informuje aj o šiestich opatreniach, ktoré prijme Žilinský samosprávny kraj.

Tie by mali zaistiť to, aby sa podobné verejné obstarávania, na konci ktorých sú neefektívne vysúťažené tovary a služby, neopakovali. Opatrenia sa týkajú procesu vyhodnocovania ponúk v rámci verejných obstarávaní.

Opatrenie č.  1: Žilinský samosprávny kraj bude od zdravotníckych zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pri predkladaní požiadaviek na obstaranie zdravotníckej techniky vyžadovať zdôvodnenie jej potreby (opodstatnenosť verejného obstarávania) a zdôvodnenie úrovne požadovaných technicko-medicínskych vlastností a parametrov zdravotníckej techniky v závislosti od rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti zdravotníckym zariadením.

Opatrenie č. 2: V prípade vyhodnocovania súťažných ponúk na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky Žilinský samosprávny kraj v súťažných podkladoch zdôvodní hodnotu relatívnej váhy jednotlivých hodnotiacich kritérií.

Opatrenie č. 3: V zmysle opatrení č. 1 a 2 bude upravená Smernica o verejnom  obstarávaní Žilinského samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Opatrenie č. 4: V Smernici o verejnom  obstarávaní Žilinského samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti budú rámcovo vymedzené prípady, kedy sa zruší postup zadávania zákazky v dôsledku nepredloženia viac ako jednej ponuky.

Opatrenie č. 5: V prípade potreby dodatočne upraviť zmluvné vzťahy odlišne od zverejnených obchodných podmienok v súťažných podkladoch verejného obstarávania a v predloženom návrhu víťazného uchádzača budú tieto riešené formou dodatku až po podpise zmluvy, ak tento dodatok nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Opatrenie č. 6: Pri prenájme svojho majetku bude Žilinský samosprávny kraj prioritne využívať obchodnú verejnú súťaž. Návrh na použitie iného spôsobu výberu nájomcu (priamy prenájom, osobitný zreteľ) bude obsahovať i zdôvodnenie použitia navrhovaného postupu. Priamy prenájom sa bude realizovať len, ak znalecký posudok určujúci všeobecnú hodnotu prenajímaného majetku nebude v deň schválenia, resp. podpisu nájomnej zmluvy starší ako šesť mesiacov.  V tomto zmysle sa upravia i Zásady hospodárenia s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.

Nižšie si môžete prečítať aj 14 porušení zákona, ktoré konštatoval Úrad pre verejné obstarávanie:

Porušenia zákona, ktoré mali zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania zostupne od najzávažnejších:

- flangrantné porušenie princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a ustanovenia § 35 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní malo za následok, že úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť INTES Poprad, s.r.o., ktorej celková cena za plnenie celého predmetu zákazky v sume 2 940 000,00 EUR s DPH bola vyše dvojnásobná oproti cene v poradí druhého v sume 1 447 000,10 EUR s DPH aj tretieho  uchádzača v sume 1 603 400,10 EUR s DPH.

Na základe rozdielnej váhy za 1 euro v procese vyhodnotenia ponúk sa nestal úspešným uchádzač s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou, ale uchádzač, ktorého cena za celé plnenie bola dvojnásobne vyššia ako cena druhého a tretieho v poradí.

- flangrantné porušenie princípu transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, princípu hospodárnosti a efektívnosti podľa § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a taktiež k porušeniu  35 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu, že kontrolovaný v subkritériách č. 2 a č.5 zohľadnil cenu za pozáručný servis tomografov po celú dobu trvania zákazky t.j. 5 rokov, ale iba 1 rok.

- porušenie § 9 ods. 4 v spojení s § 42 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní tým, že sa ŽSK preukázateľne nezaoberal a nevyhodnotil vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky od spoločnosti INTES Poprad s.r.o. a zároveň sa nevysporiadal ani s vysvetlením úspešného uchádzača, ktorý písomne oznámil, že časť ceny zarátal do iného kritériá. (Pozn. z čoho vyplýva že takáto ponuka bola v rozpore s nastavenými kritériami a pravidlami na stanovenie kritérií)

Porušenia zákona, ktoré mohli mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania:

- porušenie základných princípov verejného obstarávania podľa § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vytvorením neprimeraných podmienok a obmedzenie prístupu k súťažným podkladom a tým obmedzenie hospodárskej súťaže a obmedzenie  okruhu potenciálnych záujemcov.
Stanovením lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov, ktorá bola o 22 dní kratšia oproti lehote na predkladanie ponúk sa neprimerane skrátila lehota na vyžiadanie súťažných podkladov na 6 - 7 dní a lehota na vypracovanie ponuky skrátila  3 – 4 pracovné dni, čo je zákazke, za predpokladu, že o vyhlásenej súťaži záujemcovia sa dozvedeli už v prvý deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže, čím mohli odradiť od účasti vo verejnom obstarávaní potenciálnych uchádzačov. Tým sa mohol obmedziť  okruh potenciálnych záujemcov.

- porušenie základných princípov verejného obstarávania podľa § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, tým že ŽSK stanovil neprimerane krátku lehotu len na 2 pracovné dni na vyžiadanie si vysvetlenia súťažných podkladov, naštudovanie si všetkých informácií, vypracovanie žiadosti o vysvetlenie a ich doručenie na Úrad ŽSK. 

- porušenie základných princípov verejného obstarávania podľa § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní tým, že stanovil rozdielnu lehotu na predkladanie ponúk v súťažných podkladoch aj v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

- porušenie základných princípov verejného obstarávania podľa § 9 ods. 4 a § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní tým, že bola zadaná rozdielna požiadavka na dátum vyjadrenia alebo prísľubu banky/ pobočky zahraničnej banky v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

- porušenie základných princípov verejného obstarávania podľa 9 ods. 4 a  § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní tým, neposkytol prostredníctvom súťažných podkladov záujemcom všetky informácie v súvislosti s opisom predmetu zákazky – s NIS v Liptovskej NsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš.

- porušenie základných princípov verejného obstarávania podľa 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní tým, že nevyhodnotil požiadavky na predmet zákazky, ktoré si stanovil  v súťažných podkladoch  a nepreveroval, či zakúpený prístroj a jeho technické parametre a požiadavky na predmet dodania sú alebo nie sú v súlade s podmienkami súťaže.

- porušenie základných princípov verejného obstarávania podľa 9 ods. 4a  § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní tým, že servis tomografov môže byť vykonávaný výhradne subjektom registrovaným na Slovensku a iba jej vlastnými pracovníkmi, čím znevýhodnil všetkých potenciálnych dodávateľov z EÚ a všetkých, ktorí mienili servis tomografov uskutočňovať prostredníctvom externých alebo pracovníkov iných ako „vlastných pracovníkov“


Prečítajte si viac: