Dnes najčítanejšie
V Rajeckej doline otvorili dôležitý úsek cyklotrasy, úlohy krstného otca sa zhostil Juraj Sagan

19 december 2019 - 16:57

Navrhovaná dohoda o vyrovnaní je výhodná aj nevýhodná, pre mesto aj Trabelssieho

Foto: Navrhovaná dohoda o vyrovnaní je výhodná aj nevýhodná, pre mesto aj Trabelssieho
Foto: ilustračné - pixabay

Dňa 4. decembra 2019 predstavilo mesto Žilina na tlačovom brífingu dva varianty návrhu dohody s podnikateľom Georgeom Trabelssiem, podľa ktorých by mohlo dôjsť k vzájomnému usporiadaniu niektorých vzťahov a výmene nehnuteľností medzi mestom a ním ovládanými spoločnosťami. 

O tom, či naozaj dôjde k realizácii jedného z variantov, rozhodnú už v piatok poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline. Krátko po brífingu zverejnila radnica aj kompletný materiál na rokovanie zastupiteľstva. V ňom sa nachádza návrh oboch variant dohôd vrátane príloh, geometrické plány aj znalecké posudky na nehnuteľnosti a vecné bremená, ktoré sú predmetom prípadnej zámeny.

Súčasťou variantov sú aj nehnuteľnosti, ktoré dlhé roky v Žiline vyvolávajú u veľkej časti obyvateľstva negatívne emócie - či už pre ich stav, alebo spôsob nadobudnutia. V zámene figurujú nedostavaný športový areál na Karpatskej ulici, Žilinská parkovacia spoločnosť, pozemky pod OC Mirage a v najužšom centre mesta, a podľa variantu aj Športová hala na Bôriku, Dom techniky či schátraný Kaštieľ v Bytčici.

Zverejnenie obsiahleho materiálu vyvolalo diskusiu na úrovni verejnosti,  o výmene informoval portál Aktuality.sk, ktorý označil materiál za ťažko čitateľný s veľa nejasnosťami, Nadácia Zastavme korupciu v príspevku na blogu označila obchody za výhodné pre Trabelssieho a vyzvala poslancov aj primátora k tomu, aby obchod neschválili.

Sprehľadnený obsah oboch variantov s rozpísanými položkami a kalkuláciou započítania navrhovaných platieb pripravil na blogu viceprimátor Vladimír Randa.

V utorok 17. decembra 2019 sa na Mestskom úrade v Žiline uskutočnila verejná prezentácia návrhu za účasti niekoľkých desiatok občanov a zástupcov právnej kancelárie Karkó. Žilinská firma mesto pri rokovaniach a zostavovaní dohody zastupuje.

Rozsiahlosť materiálu a kontroverzia viacerých položiek zvádzajú diskusie k tomu, pre ktorú stranu je navrhovaná dohoda výhodná a kto na nej stratí.  V debatách o čiastkových súčastiach dohody potom často absentuje perspektíva, časové rozlíšenie či rozdiely medzi hodnotou a reálnou cenou, na ktorú vplýva nemalý počet faktorov.

Aj z tohto dôvodu, a pre individuálnu rozdielnosť nahliadania na spôsob, akým by sa malo mesto vysporiadať so spoločnosťami ovládanými Trabelssiem, je pri takto komplexnej dohode zrejme nemožné jednoznačne určiť, či, a najmä o koľko, je dohoda výhodnejšia pre jednu či druhú stranu.  

V niekoľkých bodoch nižšie sme preto aspoň zhrnuli najčastejšie sa vyskytujúce otázky, pochybnosti aj nesprávne a neúplné interpretácie jednotlivých aspektov a častí dohody. Cieľom textu nižšie nie je vysvetliť dopodrobna celú dohodu, k tomu je potrebné naštudovať si komplet materiál.

Parkovacia politika mesta 

Súčasťou oboch navrhovaných variantov je ukončenie zmluvy o prevádzke parkovísk na území mesta Žilina, ktorá platí od roku 2003 medzi mestom a spoločnosťou Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.. V nej má mesto majetkovú spoluúčasť 59 percent, keďže do nej vložilo finančné prostriedky na výstavbu parkovacieho domu a v takomto pomere mu prináleží aj zisk z vybraného parkovného.

Ako upozorňuje Nadácia Zastavme korupciu, výkonnosť spoločnosti podľa účtovných závierok nepatrí medzi najatraktívnejšie, za rok 2018 priniesla zisk len 123-tisíc eur. Rok predtým približne 147-tisíc eur po tom, ako sa dostala zo straty. Dnes má mesto nárok na 59 percent vybranej sumy, v prípade ukončenia zmluvy o prevádzke parkovísk by celý zisk z parkovania, ktorý by realizovalo mesto vo vlastnej réžii, pritiekol do mestského rozpočtu.

Zmluva končí v júni 2023, pri veľmi laickom prepočte zisku z roku 2018 by podiel Trabelssieho na zisku za obdobie do skončenia zmluvy predstavoval približne sumu 176-tisíc eur. Mesto Žilina ako súčasť dohody odkúpi zariadenia a softvér na prevádzku za 10-tisíc eur a prevezme zamestnancov Žilinskej parkovacej spoločnosti. 

V diskusii najčastejšie zaznievajú narážky na nevýhodnosť takéhoto prevzatia celej politiky pri čistom dodatočnom zisku na úrovni okolo spomínaných 176-tisíc eur za obdobie tri a pol roka, po ktorom zmluva skončí. Zároveň ale znejú názory, ktoré upozorňujú na nepomer v obsadenosti parkovacích plôch a účtovne priznaných tržieb spoločnosti.

Napríklad rámcová dohoda v materiáloch uvádza navýšenie výberu o 697 214 eur, čo je vypočítané z celkového výberu parkovného, a nie zisku. Aj v samotnej dohode ale figuruje poznámka o nákladoch, ktoré vyvolá vlastné prevádzkovanie parkovania.

Skutočný prírastok sa tak, s ohľadom na to, že ide o budúce príjmy, nedá vyčísliť. Mesto má dnes síce majetkovú väčšinu v podobe spomínaných 59 percent, no pri rozdelení rozhodovacích práv je v menšine s podielom 49 percent. Prakticky tak mesto nemá dosah na riadenie spoločnosti a dnes sa niektorí diskutujúci domnievajú, že tržba z výberu parkovného by mohla vzrásť už len samotnou zmenou prevádzkovateľa.

Zároveň by podpisom dohody získala niektorá z Trabelssiem určených spoločností právo na vydanie 100 kusov prenosných parkovacích kariet na parkovanie v pásmach II, III, B a C v súčasnom systéme parkovania na dobu piatich rokov.  

Žilinská parkovacia spoločnosť 

V oboch variantoch figuruje aj predaj obchodného podielu mesta vo výške spomínaných 59 percent Trabelssiemu, na základe ktorého dnes mesto získava alikvotnú časť výberu parkovného. Časť diskutujúcich sa mylne domnieva, že po predaji samotnej spoločnosti s názvom Žilinská parkovacia spoločnosť (ŽPS) bude výnos patriť stopercentne práve podnikateľovi.

Ako sme uviedli v bode Parkovacia politika mesta, ukončením zmluvy o prevádzke parkovísk medzi mestom Žilina a práve touto spoločnosťou by došlo k zastaveniu výberu parkovného spoločnosťou ŽPS.

Aj keď sa mnohí pýtajú, prečo by podnikateľ chcel spoločnosť bez možnosti vyberania parkovného, táto je stále atraktívna pre jej majetok v podobe pohľadávok. Zaujímavosťou je, že v majetku tejto spoločnej firmy mesta a podnikateľa bola istú dobu aj Športová hala na Bôriku (Korytnačka) a takisto parkovací dom v centre pod obchodným domom Mirage. 

Nominálna hodnota podielu mesta na základnom imaní je 5 312 687 eur, dnes ale celé vlastné imanie ŽPS podľa účtovnej závierky za rok 2018 predstavuje sumu 6 871 642 eur. Účtovná hodnota samotného podielu mesta predstavuje ku koncu roku 2018 sumu približne 3,5 milióna eur.

V súvahe figuruje pohľadávka za pôžičkou vo výške 5 700 000 eur voči spoločnosti Šport Park, s.r.o., patriacej takisto do portfólia Trabelssieho. Jej imanie však bolo, rovnako ku koncu roku 2018, záporné. Fakticky tak nemá zdroje na zaplatenie záväzku plynúcemu z pôžičky. Mesto sa tak podľa názoru právnej kancelárie dostáva do situácie, kedy jeho nárok na túto pohľadávku nemusí byť uspokojený.

Toto pripúšťa návrh rámcovej zmluvy, vymoženie peňazí v primeranej výške zo spoločnej spoločnosti je podľa neho málo pravdepodobné: „Súčasne si je ale mesto dobre vedomé, že takéto súdne konanie by aj pri najoptimistickejšom prípade neviedlo k okamžitej náprave, stálo by nemalo finančných prostriedkov a naviac vzhľadom na obsah vzájomných právnych vzťahov z minulosti a existujúci skutkový stav existuje značné riziko, že by mesto reálne nezískalo z v minulosti vložených prostriedkov mesta do Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. to, čo by mohlo byť považované za primerané a spravodlivé.“ 

Názory na to, či by bolo možné poslať spoločnosť do konkurzu a z predaného majetku uspokojiť aj pohľadávku mesta, sa líšia. Pohľadávku, ktorú mesto nevie vydobyť, tak plánuje zobchodovať v navrhovanej dohode, podľa variantu buď za Kaštieľ Bytčia alebo za alikvotné zníženie ceny za halu a Dom techniky spolu s pozemkami na Bôriku.

V prvom variante je podiel prevádzaný za sumu 1 euro, v druhom za cenu vo výške 1 126 388,72 eur. Zaujímavosťou zmluvy je, že Trabelssieho spoločnosť za zmluvne zaviaže k tomu, aby ŽPS zmenila obchodné meno na iné v takom tvare, aby sa v ňom nenachádzal „pojem „parkovanie““ v žiadnom gramatickom tvare. 

Areál Košická ulica

V oboch variantoch figuruje prevod areálu na Košickej ulici o celkovej výmere 20 093 m2 vrátane dielní a dispečingu, ktoré dnes využíva Dopravný podnik mesta Žiliny, do majetku spoločností podnikateľa. Znalec ocenil pozemky aj stavby na sumu 2 594 760 eur.

Pre existujúce odplatné vecné bremeno z čias primátorovania Jána Slotu, a viažuce sa vecné bremeno autobusovej stanice v prípade predaja pozemkov inej tretej osobe ako sú spoločnosti Trabelssieho, aj tu dochádza k výraznému rozdielu medzi hodnotou pozemku a sumou, ktorú vie mesto reálne získať. 

Pri predaji pozemku by totiž vecné bremená vyvolali náklady voči podnikateľovi vo výške, ktorú právni zástupcovia odhadli na porovnateľnej úrovni ako je znalecká hodnota. Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že mesto pozemok fakticky predá Trabelssiemu a tomu ho, vďaka zmluvným podmienkam rámcovej dohody, mesto postupne splatí celý už za dvanásť rokov prenájmu.

Tu ale opäť dochádza ku kalkulácii na základe budúcnosti, ktorú spoľahlivo nevie predpovedať nikto. Samotný návrh nájomnej zmluvy hovorí o tom, že mesto si spätne prenajme predaný areál od spoločnosti podnikateľa na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 12 mesiacov.

Cieľom je zaistiť možnosť využívania areálu pre potreby Dopravného podniku mesta Žiliny tak ako doteraz. Prvé dva roky ho bude mesto užívať bezodplatne, následne bude za užívanie mesto platiť 22 000 eur bez DPH mesačne. Už po desiatich rokoch plateného nájmu by sa tak zaplatený nájom v súhrne skutočne dostal na úroveň dnešnej hodnoty zo znaleckého posudku.

Zmluva je síce na dobu neurčitú, no definuje možnosti jej vypovedania - počas prvých štyroch rokoch ju nesmie Trabelssieho spoločnosť vypovedať, naopak, mesto ju môže ukončiť kedykoľvek. Vedenie mesta deklaruje zámer postupne presunúť vykonávané činnosti z Košickej na Kvačalovu, kde chce čerpať štrukturálne fondy na výstavbu potrebného priestoru a vybavenia.

Počíta tak s možnosťou, že pozemok na Košickej si bude prenajímať len niekoľko rokov, z toho prvé dva bezodplatne. Pri areáli vyvoláva otázku ešte prevod cez prostredníka, ktorým je vlastná mestská spoločnosť Mestská krytá plaváreň, s.r.o. Radnica by najskôr areál previedla na túto spoločnosť, ktorá je, narozdiel od mesta, platcom DPH, a táto spoločnosť by ju už aj s daňou z pridanej hodnoty za celkovú sumu 2 986 153,84 eur previedla na spoločnosť protistrany, teda SIRS - Development, s.r.o.

V tejto časti dohody niektorí obyvatelia spochybňujú jej výhodnosť, keďže v prípade, že by tu podnikateľ po scelení novonadobudnutých pozemkov s už vlastnenými pripravil napríklad developerský projekt, hodnota pozemkov s ohľadom na lokalitu bude zrejme oveľa vyššia. Pre nevýhodne nastavené zmluvy z minulosti tu dochádza k situácii, kedy pozemky majú vo vlastníctve mesta a vlastníctve súkromníka výrazne odlišnú hodnotu. 

Kaštieľ Bytčica 

V prvom variante, označovanom aj ako malá dohoda alebo variant bez úveru, by malo mesto získať aj Kaštieľ Bytčica s priľahlými pozemkami. Návrh rámcovej dohody poukazuje na to, že táto položka bola zaradená do rokovania aj na základe schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva. To odobrilo návrh na začatie rokovaní s majiteľom na podnet Rady seniorov mesta Žilina. Majiteľom je práve jedna z Trabelssieho spoločností. 

Nadácia Zastavme korupciu vo svojom blogu odkazovala na náš článok o návrhu na začatie rokovaní, nesprávne ale interpretovala jeho obsah. Samotný kaštieľ síce podnikateľ kúpil v roku 2009 aj s pozemkami za sumu 624 045,67 eur ako jediný záujemca, no to, čo dnes v rámcovej dohode ponúka Trabelssie za podiel v Žilinskej parkovacej spoločnosti, obsahuje aj ďalší pozemok.

Podnikateľ ho kúpil od Žilinského samosprávneho kraja približne v rovnakom čase za sumu 756 200 eur. Celkovo tak zaplatil za schátraný kaštieľ aj s pozemkami 1 380 245 eur. V tejto súvislosti je ale zaujímavý fakt, že kým za pozemky o výmere 12 781 m2 zaplatil župe 756-tisíc eur, v rovnakom čase kúpil celý kaštieľ aj s pozemkami viac ako dvojnásobne väčšími, za celkovú sumu 624-tisíc eur.

V tomto roku znalec ohodnotil len najväčší pozemok z tejto “lacnejšej” kúpy od nemocnice o rozmeroch 24 161 m2 na sumu viac ako 1,5 milióna eur. Teda viac ako dvojnásobok toho, čo zaplatil podnikateľ za tento pozemok aj iné plus kaštieľ.

Vedenie mesta vo vyjadrení v rámcovej dohode uviedlo, že preferuje práve lacnejší variant s kaštieľom, keďže prevádzkové náklady sú v porovnaní s nákladmi na údržbu a prevádzku areálu športovej haly na Bôriku a areálu Domu Tecniky výrazne nižšie. Do budúcna tu vidí potenciál využiť externé zdroje, napríklad Nórske fondy na obnovu historických pamiatok, granty od Ministerstva kultúry či peniaze z výzvy EÚ na revitalizácie zelene – parku.

Pozemok a konštrukcia Karpatská

Prvým zo športovísk, ktoré figuruje v zámene, je rozostavaný areál na Karpatskej ulici. Ten sa nachádza v oboch variantoch dohody a položka zahŕňa oceľovú konštrukciu, znalecky ocenenú na 695 535,87 eur, plus pozemok o výmere 15 771 m2.

Predmetná parcela patrí asi k najspornejším bodom navrhovanej dohody, keďže pozemok získal podnikateľ za 1 korunu v rámci spoločného projektu s mestom do spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť. Na pozemku mal postaviť športový areál a následne čerpať ročnú dotáciu vo výške 829.847,97 eur počas 20 rokov, čím by mesto areál splatilo a získalo ho po roku 2029 do svojho vlastníctva.

Výstavba areálu bola napokon zastavená, a podľa pôvodnej zmluvy mal byť pozemok v takomto prípade vrátený mestu. Reálne sa dnes nachádza vo vlastníctve inej spoločnosti, ovládanej Trabelssiem. Právni zástupcovia mesta tvrdia, že po expirácii práva spätnej kúpy pozemku je toto právo premlčané a z právneho pohľadu je pozemok z mestského majetku vyvedený nenávratne preč. 

Znalec nacenil samotný pozemok na sumu 1 932 578 eur. Práve rozdiel medzi touto sumou a nadobúdaciou vo výške 0,03 eur vníma množstvo obyvaeľov ako amorálnu ujmu na majetku mesta. Schválením dohody by podľa nich vznikla mestu škoda vo výške viac ako 1,9 miliónov eur, ak je ale právny výklad zastupujúcej kancelárie správny, potom táto škoda už vznikla v momente, kedy expirovalo právo spätnej kúpy pozemku, a nie až v momente schválenia dohody.

Ďalší uhol pohľadu na problematiku športoviska na Karpatskej, ale aj na Bôriku, prináša pohľad na súčasné možnosti trhu. Ak pri areáli depa na Košickej alebo pozemkov pod OC Mirage niekto pripustí, že pre zmluvné obmedzenia v podobe vecných bremien alebo objektívne dôvody ako stavba na pozemku, je faktickým potenciálnym kupcom v súčasnej chvíli zrejme len podnikateľ Trabelssie, rovnako to platí aj opačne. 

S ohľadom na finančnú atraktivitu budovania a prevádzkovania športovísk na Slovensku, v porovnaní s inými developerskými činnosťami, je faktickým potenciálnym kupcom v súčasnosti zrejme len mesto Žilina. Tým by mohla byť pri samostatnom vyjednávaní pozícia mesta veľmi výhodná, zároveň aj mesto v rámcovej dohode spresňuje, že za cenu vyjadrenú v znaleckom posudku by nikdy v hotovosti areál nekúpilo. 

V prípade hotovostnej platby ho v minulosti podnikateľ ponúkal lacnejšie. To, že mesto je asi jediným potenciálnym kupcom, nepriamo pripúšťa aj rámcová dohoda:

„Vedenie mesta je presvedčené, že je dlhodobo z hľadiska záujmov mesta neudržateľné, aby na danom mieste stála rozostavaná oceľová konštrukcia, aby nebola realizovaná jej dostavba alebo akékoľvek rozumné využitie predmetného pozemku a najrozumnejším (a zrejme aj jediným možným riešením) je prevzatie projektu zo strany mesta.“ 

Ďalším nemenej podstatným faktorom pri posudzovaní musí byť stále platná, vyššie zmienená, zmluva o poskytnutí finančnej dotácie. Na základe nej by si mohla Trabelssieho spoločnosť nárokovať spôsobenú škodu súdnou cestou. 

Športová hala na Bôriku, Dom Techniky a okolité pozemky

Súčasťou variantu s úverom (drahšieho, “Veľká dohoda”) je aj prevzatie Športovej haly na Bôriku, ktorú v posledných rokoch nazývajú Žilinčania Korytnačka, Domu Techniky a okolitých pozemkov. Ide o viac ako 46-tisíc metrov štvorcových v širšom centre mesta, znalec ich nacenil, spolu s budovami, na 10 887 191 eur.

Ako napovedá už aj pomenovanie, v tomto variante by si mesto muselo vziať úver na to, aby mohlo doplatiť Trabelssiemu 6 280 572,99 eur. Dom Techniky je dnes prenajatý a generuje ročne sumu 126 749,10 eur bez DPH.

K odpredaju športovej haly na Bôriku aj s časťou pozemkov došlo v roku 2006 po komunálnych voľbách, ktoré vtedajší primátor Slota prehral. Za 112 miliónov korún ju odpredalo zastupiteľstvo spoločnosti Antrade právnika Michala Krnáča, záložné právo na základe požičky mala ale spoločnosť SAD Žilina. Tá patrí Trabelssiemu.

Znalcom určenú hodnotu dnes diskutujúci porovnávajú so sumou 3,7 miliónov eur, ktorá je najpravdepodobnejšie výsledkom jednoduchého prepočtu sumy 112 miliónov korún slovenských konverzným kurzom 30,126, stanoveným v momente, kedy Slovensko prijalo euro. 

Časová hodnota peňazí je ďalším faktorom, ktorý vo veľkej miere ovplyvňuje posudzovanie výhodnosti navrhovanej dohody. V skutočnosti je podľa inflačnej kalkulačky INEKO reálna hodnota vtedy zaplatených peňazí na úrovni 4,7 miliónov eur v roku 2019, teda “dnešných” peňazí.

Na druhej strane ale hala od predaja súkromníkovi nedostala žiadne výrazné investície, naopak, z vtedy prevedeného funkčného športoviska je dnes provizórna hala s viacerými poškodenými prvkami, čo konštatuje v posudku aj znalec: 

„Na základe obhliadok na tvare miesta, ktoré boli realizované spracovateľom posudku možno konštatovať, že viaceré prvky v objekte sú poškodené resp. demontované. Jedná sa o vnútorné vybavenie hygienických priestorov, nášľapné vrstvy podláh malých telocviční (drevená palubovka), schodiskové stupne všetkých schodísk, zábradlia, ich bočné stienky, dvere, vykurovacie telesá, omietky - poškodené iba v časti priestorov, drevené obklady (telocvične), technologické priestory apod.“ 

Všeobecnú hodnotu stavby a 3 parciel o celkovej výmere 22 291 m2 určil znalec na 4,29 miliónov eur. Dohode viacerí vyčítajú to, že súčasťou je doplatenie celej výšky dane z nehnuteľností za športovú halu vo výške 278 712 eur, pričom poukazujú na to, že platenie daní je povinnosťou, nie možnosťou fyzických a právnických osôb.  

Okrem nutnosti získania komerčného úveru na zaplatenie dohody by muselo mesto nájsť ďalšie milióny na prípadnú rekonštrukciu, odhadom by mohlo ísť v prípade Korytnačky o 10 miliónov eur.

Mesto dnes komunikuje so športovými zväzmi, prednedávnom vláda schválila pomerne vysoké investície práve do športovej infraštruktúry. Pri posudzovaní výhodnosti nadobudnutia ŠH na Bôriku opäť vstupuje do rozhodovania to, na koľko posudzovateľ verí v získanie takýchto dodatočných zdrojov financovania.

Pozemky v užšom centre mesta - predaj a vecné bremeno 

Ďalšou časťou dohody, na ktorú reaguje verejnosť citlivo, sú pozemky pod OC Mirage o výmere 2 867 m2. Patria mestu, no dnes ich podnikateľova firma užíva bez odplaty, keďže na nich stojí obchodné centrum Mirage. Mesto by ich v rámci dohody previedlo na MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. z portfólia Trabelssieho za celkovú cenu 159 262,25 eur.

Cena pri prepočte na meter štvorcový vychádza 55,55 eur/m2 a opäť je to suma určená znalcom, ktorý zohľadnil fakt, že na pozemkoch stojí budova. Takéto “znehodnotenie” z hľadiska posudzovania tržnej hodnoty potvrdzuje aj rámcová dohoda:

„Ide o dlhodobo mestom nevyužívané pozemky, na ktorých je stavba OC Mirage, z ktorých mesto nemá akýkoľvek úžitok (rentu). Dlhodobo objektívne tieto pozemky nemajú iné rozumné využitie ako je ich predaj a to len vlastníkovi stavby, ktorá je na nich umiestnená.“

Aj tu sa líši názor na to, ako by malo mesto postupovať v prípade neoprávnenej stavby a či je možné neoprávnenú stavbu nechať zbúrať. V prípade schválenia dohody by získal podnikateľ za odplatu aj vecné bremeno na pozemky v okolí OC Mirage a budovy starého Tesca. Bremeno by mu umožnilo prestavať budovu a postaviť podzemné garáže.

Pri prestavbe bývalého Prioru by mohol rozšíriť budovu smerom k Sadu SNP o súčasné parkovisko, teda približne 5 metrov. Podľa bremena by mohol rozšíriť obchodný dom maximálne do výšky, ktorá nepresiahne limity vyplývajúce z platného územného plánu Mesta Žilina. Dnes územný plán nemá stanovené tieto limity. 

Podmienkou by bolo zabezpečenie priechodu medzi námestím Andreja Hlinku a zastávkou MHD Hurbanova: „Práva oprávneného ... môžu byť realizované iba tak, že zostane v mieste povinných nehnuteľností, resp. na inom vhodnom mieste na súčasnej parcele č. C-KN č. 1724/1 zachovaná možnosť verejnosti prechádzať verejným chodníkom v neobmedzenom rozsahu (verejným priechodom), čo plnohodnotne nahradí v súčasnosti existujúci chodník spájajúci ulicu Kálov a Sad SNP, resp. Námestie Andreja Hlinku za účelom prístupu verejnosti k zastávke MHD na ul. Kálov, a to ako počas výstavby ako aj počas užívania stavby postavenej na Povinných nehnuteľnostiach 2, resp. Povinných nehnuteľnostiach 3.“

Okrem toho by Trabelssie získal do bezodplatného užívania 25 vyhradených parkovacích miest pri Remeselníckom dome a 7 vyhradených parkovacích miest pri hoteli Astória na obdobie 10 rokov. Obidve budovy má vo svojom vlastníctve. 

Odmena právnickej kancelárii a jej výber

Mesto Žilina zastupovali počas desiatok rokovaní právnici z kancelárie Karkó na základe zmluvy, ktorá bola uzatvorená 10. júla 2019. Pôvodná výška odmeny bola navrhovaná na úrovni 17 percent, čo spĺňa vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Vyhláška spresňuje, že maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Kritici odmeny ale rozporujú, že pri vyjednávaní dohody s podnikateľom nešlo o konanie pred súdom alebo iným orgánom.

Dodatkom bola neskôr výška podielovej odmeny znížená na pevnú sumu 300-tisíc eur. To predstavuje podielovo v závislosti od variantu 5,70 alebo 7,18 percenta z hodnoty majetkového plnenia v prospech mesta.

Nadácia Zastavme korupciu dodatok na zníženie sumy kritizovala, a označila ho za vytváranie nátlaku na poslancov. Argumentuje tým, že hovorí o znížení odmeny v prípade schválenia dohody dňa 20.12.2019, teda v piatok na mimoriadnom zasadnutí MZ v Žiline. Naopak právnici tvrdia, že stanovením rovnakej odmeny pre ktorýkoľvek variant chceli poslancom umožniť hlasovať bez nutnosti myslieť na to, aké náklady na odmenu hlasovanie vyvolá. 

Faktom zostáva, že navrhovaná dohoda má dnes súhlas a podpis druhej strany, a z hľadiska dosiahnutej fázy rokovania ide o zatiaľ najväčší úspech z doterajších snáh o urovnanie vzťahov s Trabelssiem. Ak by poslanci odobrili jeden z variantov, ten bude realizovaný. 

V diskusiách sa často objavuje aj argument spôsobu výberu právnickej kancelárie, no v obdobnom prípade je možné vybrať kanceláriu aj mimo štandardných procesov podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ide o prípad, kedy je právne poradenstvo poskytované v prípade, kde existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že sa vec, ktorej sa poradenstvo týka, stane predmetom konania - súdneho, rozhodovacieho či iného.

Malá dohoda, veľká dohoda alebo žiadna dohoda

O tom, či mesto bude realizovať niektorý z variantov, alebo ho odmietnu úplne, rozhodnú poslanci už v piatok. Primátor v diskusii opakovane pripomínal, že ide o súčasne najlepšiu možnú dohodu, ktorú sa im podarilo vyrokovať. Ak sme v úvode napísali, že posúdiť a určiť výhodnosť alebo nevýhodnosť ako celok je minimálne obtiažne, je potrebné mať na mysli, že dohoda vždy obsahuje dve strany, ktoré v drvivej väčšine súhlasia len vtedy, ak sa im navrhované znenie javí ako prospešné aj pre ich stranu.

Primátor Fiabáne sa podľa vlastných slov stretáva s rôznou spätnou väzbou: „Veľa je pozitívnych reakcií v zmysle, že konečne sa niekto tomuto problému postavil čelom a rozhodol sa vysporiadať s vecami, ktoré ťažia mesto. Samozrejme, vnímam aj negatívne reakcie, ako je politické zneužívanie témy či publikovanie rôznych poloprávd či vyslovene klamstiev. Sú tu, samozrejme, aj legitímne otázky od odborníkov či laickej verejnosti, keďže potrebujú pochopiť rámec zmluvy - v čom sú jej výhody, nevýhody a kde sú prípadné riziká. Reakcia je adekvátna téme, ktorá je veľmi ťažká a náročná. Ale zároveň veľmi dôležitá pre mesto. Našou úlohou je komunikovať a odpovedať. Predložili sme dohodu, ktorá je v našej situácii najlepšia možná a jej schválenie je v rukách poslancov. Ak by sa aj stalo, že ju odmietnu, na mojom odhodlaní brániť záujmy mesta a starať sa o jeho ďalší rozvoj sa nič nemení.“ 

Pri rokovaní sa každá strana snaží presadiť svoje priority, a pokračovanie v ňom si môže podmieniť vlastnými pozíciami, z ktorých neustúpi. Do hry počas piatkového rokovania môžu, teoreticky, vstúpiť aj pozmeňovacie návrhy. Tie už by musela protistrana opäť odsúhlasiť. Reálnou hrozbou je aj to, že podnikateľ nebude mať záujem ďalej rokovať.

Na druhú stranu vystáva otázka, či a ako sa neschválením návrhov zmení pozícia mesta alebo podnikateľa vo vyjednávaní oproti dnešnému stavu. Na oboch stranách dohody totiž figurujú položky, pre ktoré sa zdá byť jediným kupcom len protistrana.

Po novom roku tu vstupuje do celkového obrazu aj nové zdaňovacie obdobie, čo vygeneruje ďalšie náklady na vlastníctvo nehnuteľností. Časť obyvateľstva očakáva zmeny spoločenskom nastavení v súvislosti s blížiacimi sa voľbami, ktoré by sa mohlo premietnuť aj v zlepšení vymožiteľnosti práva - napríklad pri riešení dlhov daňových dlžníkov.

Mestské zastupiteľstvo začína v piatok (zajtra) o o 9:00 hod. na Radnici mesta Žilina.0 reakcií


Dopravný servis
Strečno
Jama na ceste
12:43
Strečno
Jama na ceste
12:28
Strečno
Jama na ceste
11:44
Stráža
Dopravná nehoda
11:26
Strečno
Jama na ceste
10:43
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia