Obec Horný Hričov nechce prevziať lávku a nadchod, dôvodom je financovanie aj kvalita diela


Foto: Obec Horný Hričov nechce prevziať lávku a nadchod, dôvodom je financovanie aj kvalita diela Foto: Dušan Ďuríček

Počas modernizácie železničného úseku Považská Teplá - Žilina, ktorú ukončili Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) k 31. decembru 2017, bolo na stavbe vybudovaných 271 stavebných objektov a 119 prevádzkových súborov. Po ukončení modernizácie môžu úsekom jazdiť vlaky rýchlosťou do 160 km za hodinu, jednou z podmienok modernizovania tratí na spomínanú rýchlosť zo strany Európskej únie je mimoúrovňové križovanie.

V praxi to znamená, že na miestach, kde existovali priecestia, alebo v ich blízkosti museli byť vybudované podchody, podjazdy, nadjazdy, mosty či lávky. Riešenia náhrad za zrušené priecestia boli posudzované individuálne s ohľadom na ekonomickú a prevádzkovú náročnosť. Odstránením priecestí došlo k výraznému zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a účastníkov cestnej premávky.

„Križovanie nových hlavných železničných tratí s cestnými komunikáciami sa zriaďuje ako mimoúrovňové. Pri modernizácii alebo významnej obnove existujúcich hlavných železničných tratí alebo križujúcich cestných komunikácií stavebník existujúce úrovňové križovanie prestavia na mimoúrovňové križovanie, alebo ho zruší,“ uvádza požiadavku pre modernizovanie Európska únia. 

Obce odmietajú prevziať stavebné objekty

ŽSR opakovane riešia problém, keď hlavne menšie obce odmietajú novovybudované objekty – cesty, mosty a pod., ktoré priamo nesúvisia so železnicou, prevziať do svojej správy. Medzi takéto obce patrí aj Horný Hričov neďaleko Žiliny, kde prevzatie niektorých stavebných mostov odmietlo zastupiteľstvo. Ide konkrétne o časť nadchodu pre cestujúcich, zrekonštruovanú lávku pre peších a pozemnú komunikáciu s prepojením na Slovnaft.

„Všetky takto zrealizované stavebné objekty sú výsledkom dlhoročného procesu, počínajúc investičným zámerom cez územné rozhodnutia, stavebné povolenia, atď., v rámci ktorého sa k predkladaným dokumentom aj opakovane vyjadrovali štátne orgány, orgány štátnej správy, orgány samosprávy, rôzne iné dotknuté orgány a organizácie a ďalšie subjekty, a to vrátane obce Horný Hričov. Ich požiadavky a stanoviská sa stali súčasťou, resp. podmienkami  povolení v stavebných konaniach a so všetkými podmienkami, vrátane prevzatia týchto objektov po skončení do svojej správy, súhlasili,“ spresnila hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.

Starosta Horného Hričova odmieta tieto objekty prevziať, keďže ho k tomu zaviazalo obecné zastupiteľstvo svojim uznesením. Dôvodov, prečo tak rozhodlo zastupiteľstvo, je niekoľko. Podľa nich je kvalita odvedených stavebných prác diskutabilná, obec by navyše prevádzkovanie takýchto objektov finančne zaťažilo nad úsnosnú mieru.

„Podľa zákona starosta obce o takýchto veciach nerozhoduje. Rozhodovanie o majetku obce je výhradným právom a kompetenciou obecného zastupiteľstva, teda poslancov, ktoré rozhoduje aj o financiách, úveroch, predaji alebo kúpe majetku. Súčasné obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že obec Horný Hričov neprevezme objekt podchodu a lávky pre peších a ja s týmto rozhodnutím súhlasím a preto som vo svojej kompetencii takéto uznesenie podpísal. Podpísané uznesenie je záväzné,“ uviedol starosta Horného Hričova Dušan Ďuríček.

Ako dodal, v obci nedisponujú záväzkom prevziať objekty, ktoré by schválilo obecné zastupiteľstvo. „Nepodarilo sa nám ho dohľadať. ŽSR tvrdia, že majú záväzné stanovisko od predchádzajúceho štatutára obce, kde žiadal o výstavbu predmetných objektov a zaviazal sa k ich prevzatiu. Preto sme pozreli všetky uznesenia obce, ktoré boli v minulosti schválené a nenašli sme, že by obecné zastupiteľstvo odobrilo a zaviazalo starostu k vydaniu takéhoto stanoviska,“ spresnil starosta.

Zástupcovia obce namietajú voči kvalite prevedenej práce

Postavený podchod nahradil železničné priecestie, ktoré pôvodne slúžilo k dopravnej obslužnosti cintorína a kostola. K nemu sa vedeli obyvatelia Horného Hričova dostať s automobilom, podľa slov súčasného starostu deklarovalo minulé vedenie to, že sa táto dopravná dostupnosť zachová a vybuduje sa podjazd. Po nástupe do funkcie ho však prekvapilo, že pôjde len o podchod, určený výlučne chodcom. 


„Vzhľadom na túto informáciu celá stavba nedáva zmysel a pre obec je nepotrebná. Okrem toho sa jedná o stavbu, ktorá je technologicky náročná a jej prevádzka a opravy budú predstavovať rádovo desaťtisíce eur. Už teraz sa prejavuje nekvalita prác, kde preteká voda do vnútorných priestorov podchodu. Táto voda je pravdepodobne pretláčaná cez betónový základ a je len otázkou času, kedy dôjde k narušeniu štruktúry. Kto bude sanovať stavbu?“ pýta sa starosta, ktorý upozorňuje, že v prípade, že by obec podchod prevzala, bude náklady znášať sama.

Galéria: 6 fotiek

„Taktiež prestrešenie objektu je vo výške, kde údržbu a výmenu nemôže realizovať zamestnanec obce, ale obec by si musela objednať firmu, ktorá má oprávnenie na výškové práce a spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky, preto napríklad výmena jednej žiarivky v hodnote 10 € nás môže stáť 500 €. Obec na toto nemá vyčlenené financie a svedomie a zdravý sedliacky rozum nám nedovoľuje urobiť rozhodnutie, ktorým by sme na desaťročia zaťažili obec a občanov. Toto riešenie bolo zle naprojektované,“ dodáva starosta.

Uplynulé leto došlo k vytopeniu priesorov podchodu po výdatnej búrke, čo môžete vidieť na fotografii vyššie. Búrka zanechala na mieste naplavené nánosy hliny a štrku. Kvalitu prevedenej práce spochybňuje starosta aj v prípade lávky pre peších, ktorá bola postavená v minulom roku. Upozornil, že obec nemá kapacitu na to, aby ju vedela bezpečne prevádzkovať. Ďalej uviedol aj to, že časť stavebných prác sa realizovala v decembri vrátane kladenia asfaltu počas prítomnosti snehovej pokrývky.

Asfalt mal byť kladený počas decembra na snehovú pokrývku. Zdroj: Obec Horný Hričov

„Z pohľadu obce lávka, ktorá bola vybudovaná je nebezpečná a kvalita jej prevedenia je diskutabilná. V minulom roku bola postavená a natretá. Už dnes je vidieť hrdzu, o päť rokov bude potrebné objekt natrieť novým náterom, takže bude treba vybaviť výluku z prevádzky trate ŽSR a objednať špecializovanú firmu, ktorá môže na takomto type špeciálneho objektu náter realizovať. Výluku bude treba zabezpečiť aj nad cestou I. triedy, celkovú cenu za takýto náter odhadujem na 15 až 20 tisíc eur. A toto má platiť obec?“ pýta sa starosta.

Starosta vidí snahu o mediálny tlak

Niektoré ďalšie objekty chce obec prevziať, avšak až po opravení stavebných nedostatkov. Ide napríklad o chodníky na nadjazde a cestu, ktorá vedie popri cintoríne. Obec upozorňuje na to, že po modernizácii nedošlo k úplnej oprave majetku obce a občanov.

„Boli tu nejaké pokusy o opravu a zhotoviteľ sa tvári, že všetko je v poriadku. Ale nie je, a pokiaľ nebude majetok obce ale aj občanov opravený v požadovanej kvalite, tak obec bude využívať svoje zákonne možnosti súvisiace s kolaudačným konaním,“ dodáva Ďuríček.

Nakoľko ŽSR nemôže tieto objekty prevádzkovať, a to z dôvodu, že rozsah jej činnosti a pôsobnosti je striktne definovaný zákonom o dráhach, bude v prípade neprevzatia nútená obmedziť ich využívanie. Patová situácia môže vyústiť do takéhoto krajného riešenia, v ktorom by verejnosť lávku či podchod nemohla využívať.

„S cieľom predísť škodám, vandalizmu, možným nehodám  a úrazom, v prípade, že nedôjde k dohode s predstaviteľmi obce Horný Hričov, budú ŽSR nútené prijať mimoriadne opatrenia, ktoré čiastočne obmedzia ich plnohodnotné využitie, resp. účel, na ktoré boli vyhotovené,“ spresnila hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková.

Starosta obce však vidí za medializáciou prípadu snahu ŽSR o vyvolanie tlaku, podľa jeho slov by zavrením objektov došlo k porušeniu podmienok, za ktorých bola získaná finančná dotácia, keďže by objekty neplnili svoju funkciu. Ako nakoniec celý spor dopadne, je otázne, keďže železnice nestanovili termín, do ktorého by mala obec objekty prevziať.

Prečítajte si viac:


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu