Mesto Žilina je pripravené na tohtoročnú zimu


Foto: Mesto Žilina je pripravené na tohtoročnú zimu

Žilina 9. 12. 2013 – Počas zimného obdobia Mesto Žilina zabezpečuje zimnú údržbu mestských ciest a chodníkov. V prípade problémov s prejazdnosťou komunikácií môžu občania kontaktovať nepretržitú dispečersko-spravodajskú službu na tel. čísle: 041/ 565 23 71. Zároveň Mesto upozorňuje občanov, že podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2009, sú povinní zimnú údržbu chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam zabezpečiť vlastníci, správcovia alebo užívatelia týchto nehnuteľností.

Zimnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a zjazdnosť vozoviek v meste Žilina zabezpečuje v zmysle Operačného plánu zimnej údržby 2013/2014 spoločnosť Žilinské komunikácie a. s., ktorá vykonáva podľa potreby posýpanie povrchu vozoviek inertným a chemickým materiálom, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu. Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť hlavných križovatiek, výpadových ciest a frekventovaných ulíc s premávkou MHD.

Mesto Žilina zabezpečuje zimnú údržbu ciest v celkovej dĺžke 255 km a peších komunikácií v celkovej dĺžke 62 km. Zimnú údržbu chodníkov a ostatných verejných priestranstiev priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré nie sú zahrnuté v Operačnom pláne, sú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2009 povinní zabezpečiť vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností.

Zimnú údržbu parkovísk sú povinní zabezpečiť príslušní zmluvní nájomcovia. Zjazdnosťou a schodnosťou komunikácií sa rozumie taký stav povrchu komunikácie, aby bola možná bezpečná premávka na komunikáciách a chôdza na chodníkoch pre peších pri zvýšenej opatrnosti, s ohľadom na okamžitú poveternostnú situáciu a technicko-stavebný stav komunikácie, pričom vodič aj chodec by mali byť patrične vybavení na pohyb v zimnom období, hlavne však vhodnou obuvou.

Mesto Žilina má na skládke posypového materiálu v areáli firmy Žilinské komunikácie k dispozícii 650 ton inertného posypového materiálu a 950 ton (+500 ton v zálohe) chemického posypového materiálu. Na výkon zimnej údržby je pripravených 6 veľkých sypačov, 4 multikáry, 3 traktory a 2 UNC nakladače. Nepretržitá dispečersko-spravodajská služba bola zahájená 24. novembra 2013. zdroj: tlačová správa mesta Žilina

Prečítajte si viac:


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu