Cibulka presadil pripravenie zmeny rozpočtu, ktorá umožní poslancom rozhodovať o peniazoch v obvodoch


Foto: Cibulka presadil pripravenie zmeny rozpočtu, ktorá umožní poslancom rozhodovať o peniazoch v obvodoch Foto: Ilustračné foto/pixabay.com

Na druhom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Žiline bol odsúhlasený návrh programového rozpočtu mesta na roky 2023 až 2025. Prijatých bolo aj niekoľko pozmeňujúcich návrhov, vrátane prísľubu na pripravenie rozpočtovej zmeny, ktorá by prerozdelila finančné prostriedky medzi jednotlivé volebné obvody.

Príjmy aj výdavky, s ktorými mesto v rozpočte na rok 2023 počíta, majú celkovú výšku 97 082 550 eur. Súčasťou príjmov je aj investičný úver, ktorého prijatie dnes dopoludnia odhlasovali poslanci mestského zastupiteľstva, ako aj nevyčerpaný zostatok komerčného investičného úveru z roku 2022.

„Návrh rozpočtu mesta Žilina je zostavený prioritne na základe očakávaných príjmov od štátu v roku 2023 a vlastných príjmov mesta,  ktoré  sú  nastavené  opatrne a   konzervatívne   v jednotlivých príjmových položkách. Rozpočet na výdavkovej strane je zostavený maximálne úsporne s cieľom zabezpečiť úroveň a kvalitu služieb minimálne na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcim obdobím,“ uvádza materiál na rokovanie zastupiteľstva.


Mesto Žilina pripravilo na nasledujúce tri roky 13 rozpočtových programov, ktorých ciele a vyhradené sumy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Niektoré z podprogramov rozpočtu okrem toho počítajú v roku 2023 s ďalšími kapitálovými výdavkami v celkovej výške viac než 7 miliónov eur.

Názov programuZámer programuRozpočet
Plánovanie, manažment, kontrolaTrvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta863 500 eur
Podporná činnosťMaximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline16 799 756 eur
Rozvojové projektyZámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov558 300 eur
Služby občanomKvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Žilina768 980 eur
BezpečnosťBezpečné mesto3 144 850 eur
Odpadové hospodárstvoÚčinný systém zberu, likvidácie a triedenia odpadu v meste s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia4 752 500 eur
Doprava a miestne komunikácieIntegrovaný, ekonomicky efektívny dopravný systém a bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržované miestne komunikácie13 156 888 eur
VzdelávanieModerné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy40 519 713 eur
Kultúra a cestovný ruchKultúra pre všetkých obyvateľov mesta1 890 935 eur
ŠportRozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov2 552 359 eur
Prostredie pre životAtraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta4 844 783 eur
BývanieRozvoj bývania - efektívne a flexibilné služby mesta Žilina na trhu s bytmi2 048 450 eur
Sociálne službyKomplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva5 181 536 eur

„Výdavková časť rozpočtu aj naďalej zohľadňuje v udržateľnej miere priority mesta, ktorými sú čistota, starostlivosť o komunikácie, mestské plochy, zeleň, služby mesta v oblasti verejnej dopravy, vzdelávania, sociálnych služieb, športu, kultúry, bezpečnosti, informačných technológii a podobne,“ vysvetľuje návrh rozpočtu.

Najväčšie príjmy mesto na budúci rok očakáva z výberu daní, ktorým by malo podľa rozpočtu získať viac ako 61-tisíc eur. Rôzne granty, transfery v rámci verejnej správy a vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta prinesú do žilinskej pokladnice ďalších takmer 17-tisíc eur.

Pred hlasovaním o schválení rozpočtu padlo niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Poslanec Peter Cibulka jedným z nich žiadal prednostu mestského úradu, aby do apríla 2023 pripravil a predložil na zastupiteľstve rozpočtovú zmenu, v ktorej budú zahrnuté investičné výdavky na rozvoj jednotlivých obvodov mesta. Pôvodný rozpočet totiž s takýmito výdavkami na ďalší rok nepočítal.


Cibulka žiadal o prerozdelenie sumy 830-tisíc eur do jednotlivých častí Žiliny a ďalších 166-tisíc eur na výdavky pohotovostných zdrojov výborov mestských častí. Každý z obvodov 1 až 7 by mal pritom získať na svoj rozvoj 100-tisíc eur a obvod 8 až 130-tisíc eur. O investíciách z týchto prostriedkov podľa neho zvyčajne rozhoduje poslanecký výbor daného obvodu, zrealizované sú potom v spolupráci s investičným oddelením a príslušnými odbormi.


Primátor Peter Fiabáne označil predloženie tohto návrhu na zastupiteľstve bez predchádzajúcej komunikácie s mestom za nekorektný krok zo strany Cibulku. V neskoršej debate uviedol, že požiadavka na vyčlenenie finančných prostriedkov pre obvody bola súčasťou rokovaní o plánovanom programovom vyhlásení. Pred ďalšou zmenou rozpočtu však chcelo vedenie mesta počkať na záverečné zúčtovanie.

„Vnímal som tú argumentáciu vedenia mesta, že je potrebné poznať záverečný účet mesta, tak teraz by som bol veľmi rád, aby bol tento pozmeňovák prijatý. Naozaj iba vytvára rámec pre spoluprácu na zostavenie rozpočtovej zmeny, pretože naozaj tieto investície do obvodov sú jedným zo základných pilierov toho, ako mesto zlepšuje život obyvateľov tohto mesta,“ vyjadril sa Cibulka.

Prednosta mestského úradu Michal Berger upozornil, že mesto má okrem potreby spolufinancovania eurofondov množstvo ďalších veľkých projektov, ktoré by mali byť v budúcom roku priorizované. Podľa prednostu je tiež potrebné uvedomiť si, že celkový rozpočet mesta nebude použitý iba na projekty v centre, ale aj v jednotlivých mestských častiach. Podobný názor vyjadril aj poslanec Karol Čepec. Pozmeňujúci návrh Petra Cibulku nakoniec prešiel s 18 hlasmi za a jedným proti.

Ďalší pozmeňujúci návrh predložil vedúci ekonomického odboru Pavol Vaščák. Žiadal v ňom o vyčlenenie sumy 500-tisíc eur z investičného úveru mesta na parkovaciu politiku a spolu 59-tisíc eur na tri investičné akcie presunuté z rozpočtu predošlého roku. Išlo konkrétne o novostavbu polyfunkčného bytového domu na ulici Dlabačova, rekonštrukciu miestnych komunikácií vrátane odvodnenia na ulici Veľký diel a vybudovanie parku a venčoviska za Billou na Obežnej ulici.

Vaščákov pozmeňujúci návrh k rozpočtu bol schválený jednohlasne. Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2023 až 2025 ako celok podporilo 25 poslancov, nikto nebol proti a hlasovania sa zdržal iba Dušan Maňák.

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Petra Cibulku


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu