Volebný manuál: Kedy a ako budú prebiehať tohtoročné spojené regionálne voľby?


Foto: Volebný manuál: Kedy a ako budú prebiehať tohtoročné spojené regionálne voľby? Foto: ilustračné

Na Slovensku sa prvýkrát uskutočnia spojené komunálne a župné voľby. V sobotu 29. októbra 2022 sa bude v jednej volebnej miestnosti voliť do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, to znamená, že sa budú vyberať na 4-ročné volebné obdobie starostovia, primátori, župani a poslanci mestských, miestnych, obecných a župných zastupiteľstiev.


V akom čase budú voľby prebiehať?
Voľby sa budú konať v daný deň od 7:00 do 20:00 hod. Ak to však miestne podmienky vyžadujú, starosta obce môže čas hlasovania posunúť na skoršiu hodinu, najviac ale o 2 hodiny. Dokopy je na Slovensku vytvorených 6 010 volebných okrskov, 49 okresných volebných komisií a 8 obvodných volebných komisií.

Uskutočnia sa voľby do samosprávy obcí na celom Slovensku?
Tohtoročné voľby do samosprávy obcí sa neuskutočnia v 5 obciach, a to z dôvodu, že v týchto lokalitách nebola podaná kandidátna listina pre voľby do obecného zastupiteľstva ani pre voľby starostu obce. Konkrétne ide o obce: Ratkovo, Michalková, Brezovec, Pongrácovce a Jakušovce. Obyvatelia týchto obcí však môžu hlasovať do orgánov samosprávnych krajov.

V šiestich ďalších obciach nebudú občania voliť starostu, ide o obce: Domadice, Moškovec, Harakovce, Šarišské Bohdanovce, Starina a Dobroslava. Dôvodom je nepodanie kandidátnej listiny na voľbu starostu obce. Títo obyvatelia si teda budú môcť vyberať iba spomedzi kandidátov obecného zastupiteľstva. 

  Pokračovanie článku pod reklamou  


Kedy bude známy zoznam kandidátov volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov?
Obce zverejnia kandidátov najneskôr do 4. októbra 2022 spôsobom v mieste obvyklým. Voliči nájdu zoznamy na úradnej tabuli jednotlivých obcí, miest a mestských častí a na ich webovom sídle, ak ho majú zriadené.

Dôležité informácie pred voľbami pre voličov:

  • volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
  • právo voliť má každý občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku,
  • po príchode do volebnej miestnosti je volič povinný preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.
  • na hlasovanie obecných poslancov, respektíve mestských zastupiteľstiev, starostu či primátora bude slúžiť bude slúžiť biela obálka, hlasovacie lístky na voľbu poslancov krajských zastupiteľstiev a šéfa samosprávneho kraja bude potrebné vložiť do modrej obálky,
  • obálku volič následne hodí do určenej schránky (buď bielej, alebo modrej), pokiaľ občan hodí lístok do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný.


Prečítajte si viac: