Grantový systém a športové dotácie Mesta Žilina na rok 2014


Foto: Grantový systém a športové dotácie Mesta Žilina na rok 2014

Žilina 12. 3. 2014 Mesto Žilina aj v tomto roku vyčlenilo financie na podporu participácie občanov na živote v meste. Záujemcovia sa môžu uchádzať o grant v oblastiach kultúry a športu. Celková výška grantových dotácií schválená mestským zastupiteľstvom na tento rok je 45 000 €, na športové dotácie je schválených 38 000 €. Žiadatelia o grantové dotácie môžu predkladať žiadosti od 10. marca do 4. apríla 2014. Žiadosť o športové dotácie – podpora športových klubov je možné zaslať do 11. apríla 2014. Podmienky poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012.

Účelom poskytovania dotácií Mesta Žilina je zlepšovať kvalitu života v Žiline, podporovať participáciu občanov na živote v meste, skvalitňovať kultúrny a športový život Žilinčanov. Myšlienkou grantového systému je zvyšovať filantropiu občanov mesta – darovanie času, peňazí, tovarov, služieb alebo vedomostí bez očakávania nejakej protihodnoty a vytvárať možnosti tvorivých a podnetných podmienok pre deti a mládež.
Grantový systém má umožňovať a rozvíjať partnerskú spoluprácu Mesta, občanov Žiliny, neziskového sektora, štátnych, náboženských a samosprávnych inštitúcií a podnikateľského sektora a zároveň zväčšovať objem finančných prostriedkov plynúcich do oblasti kultúry a športu prostredníctvom viac zdrojového financovania projektov. Účelom systému je zároveň zabezpečovať čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií.

Grantový systém Mesta Žilina na rok 2014
Mesto Žilina vyzýva žiadateľov o grantové dotácie na predkladanie žiadostí v termíne od 10. 3. do 4. 4. 2014. Počet potrebných vyhotovení pre obidve oblasti je 8. Mesto Žilina upozorňuje žiadateľov v oblasti ŠPORT, že v prípade žiadosti na podporu športovej činnosti si uchádzači vyplnia žiadosť ŠPORTOVÉ DOTÁCIE.

Viac informácií a dokumenty na stiahnutie nájdete v rubrike: Občan/Grantový systém mesta/Grantový systém – všeobecné informácie.
(Priamy odkaz: www.zilina.sk/grantovy-system——vseobecne-informacie/).

Športové dotácie Mesta Žilina na rok 2014
Mesto Žilina vyzýva žiadateľov o športové dotácie na predkladanie žiadostí v termíne od 10. 3. do 11. 4. 2014. Žiadateľ vyplní ŽIADOSŤ O DOTÁCIU MESTA ŽILINA – PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV 2014 na základe formulára, ktorý spolu s ďalšími informáciami nájde v rubrike: Občan/Športové dotácie/Športové dotácie pre rok 2014.
(Priamy odkaz: www.zilina.sk/sportove-dotacie-2014/)

Štatistika dotácií za minulý rok 2013
V roku 2013 bolo na grantové dotácie schválených 45 000 €. Žiadostí, prijatých v kultúrnej oblasti bolo 68, z toho podporených bolo 33 projektov v celkovej sume 25 000 €. V športovej oblasti bolo prijatých 64 žiadostí, z toho podporených bolo 42 žiadostí v celkovej sume 20 000 €. Na športové dotácie bolo schválených 23 000 €. Podporených bolo spolu 53 športových klubov mesta Žilina v celkovej výške 23 000 €.

zdroj: Tlačová správa mesto Žilina

Prečítajte si viac: