Dnes najčítanejšie
FOTO + VIDEO: V rozšírenej križovatke diaľnic D1 a D3 pokladajú asfalt, uzávierky potrvajú do 23. mája

30 apríl 2021 - 18:26

ZOZNAM: Výnimky zo zákazu vychádzania bez testu rozšírili, do deviatej ho treba len výnimočne

Foto: ZOZNAM: Výnimky zo zákazu vychádzania bez testu rozšírili, do deviatej ho treba len výnimočne
Foto: ilustračné - Polícia SR

Od pondelka 3. mája vstúpi Slovensko do červeno-bordovej farby národného COVID automatu, naďalej bude platiť podmienka byť doma do 21. hodiny. Keďže už druhý týždeň neplatí zákaz vychádzania pri návštevách maloobchodných predajní a prevádzok a zrušená je aj povinná práca z domu, došlo k rozšíreniu zoznamu výnimiek zo zákazu vychádzania bez testu.

Najmä v čase od 5. hodiny ráno 21. hodiny budú testy potrebné len na vybrané výnimky, napríklad cesta do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení, povolené hromadné podujatie, pobyt v prírode a športovanie v čiernom okrese či návšteva plavárne alebo inej umelej vodnej plochy.

Prísnejšie podmienky budú platiť od 21. hodiny do 1. hodiny ráno, tu sa bez testu dostanete len, ak pôjdete do zdravotníckeho zariadenia za účelom nevyhnutnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane očkovania, do lekárne, vyvenčiť psa alebo mačku do vzdialenosti kilometer od bydliska, postarať sa o hospodárske zvieratá alebo dostaviť sa pred orgány činné v trestnom konaní.

Koľko antigénových alebo PCR výterov ste doteraz absolvovali?Bližšie inštrukcie poskytuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré ich zoradilo v bodoch. Nájdete ich nižšie

KTO NEPOTREBUJE TEST

• osoba očkovaná mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,
•  osoba očkovaná vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,
• osoba očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia,
• osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 90 dní; podľa vyhlášky ÚVZ SR pre vstup do prevádzok a priestorov zamestnávateľa stačí takýto doklad nie starší ako 180 dní,
• osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, 
• test pre vstup do prevádzok nepotrebujú ani seniori nad 65 rokov a osoby s určitým typom diagnóz; do práce však osoby nad 65 rokov, ak ešte pracujú, test potrebujú,
• deti do 10 rokov.

KDE POTREBUJETE TEST
Negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:

V ČASE OD 5:00 DO 21:00:
cesta do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení,
• cesta do maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta (test nie je potrebný do obchodov a prevádzok na obstaranie nevyhnutných životných potrieb),
• povolené hromadné podujatie,
• pobyt v prírode a športovanie v čiernom okrese,
• cesta žiaka a poslucháča od 2. stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca,
• sprevádzanie dieťaťa a žiaka do zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokoch, MŠ a ZŠ,
• cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,
• pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy,
• cesta na najbližší zberný dvor,
• plaváreň alebo iná umelá vodná plocha,
• múzeum, galéria, knižnica, ZOO, botanická záhrada alebo iná obdobná inštitúcia,
• individuálna rekreácia alebo rekreácia členov spoločnej domácnosti,
• absolvovanie kurzu alebo skúšok v rámci autoškoly alebo vzdelávacieho strediska v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 V ČASE OD 5:00 DO 1:00:
• cesta do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu,
• cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť okrem rekreácie - potrebné je hodnoverným spôsobom preukázať, že osoba nevycestovala do zahraničia na rekreáciu,
• cesta študentov VŠ niektorých ročníkov medicínskych a farmaceutických odborov do školy či výučbového zariadenia.

KDE SA DOSTANETE AJ BEZ TESTU

VÝNIMKY V ČASE OD 5:00 DO 1:00 (TEDA AJ V ČASE ZÁKAZU NOČNÉHO VYCHÁDZANIA)
• zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj očkovanie vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
• lekáreň,
• starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
• venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
• cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
• dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
• pobyt v prírode držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške ÚVZ SR.

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA BEZ TESTU V ČASE OD 5:00 DO 21:00
• obstaranie nevyhnutných životných potrieb (najmä potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogérie, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
• pobyt v prírode vrátane individuálneho športu a pobytu na športoviskách je možný aj mimo okres (v ružových, červených a bordových okresoch aj bez testu),
• cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
• testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
• pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
• žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti,
• cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje),
• styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
• cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
• zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
• zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
• súdne pojednávanie,
• cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska,
• cesta na bohoslužbu alebo na účel individuálnej duchovnej starostlivosti.24 reakcií
Zdroj: MINV


Dopravný servis
Budatínska Lehota
Policajná hliadka
00:43
Budatínska Lehota
Iné nebezpečenstvo
00:13
Strečno
Prekážka na ceste
22:11
Budatínska Lehota
Policajná hliadka
21:54
Strážov
Jama na ceste
21:27
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia