Dnes najčítanejšie
Pre Žilinský kraj platia výstrahy tretieho stupňa, fúkať môže silný vietor s rýchlosťou do 180 km/h

18 január 2019 - 10:25

V obci Mojš budú verejne rokovať o budúcnosti obchvatu, riešenie situácie nie je jednoduché

Obec Mojš bojuje v posledných rokoch s narastajúcim počtom osobných áut, ktoré dennodenne prechádzajú miestnymi ulicami. Cesta okolo vodného diela spája Žilinu nielen s obcou Mojš, ale poskytuje obchádzku či skratku vodičom áut jazdiacim smerom na Terchovú. Tí, ktorí sa chcú vyhnúť kolónam na ulici Košická a Ľavobrežná, ju využívajú pravidelne.

Zvyšujúci sa tranzit však vplýva na život v obci. Podľa posledného prieskumu je počet prechádzajúcich vozidiel približne 3 000 za deň. Ak náhodou nastane na ceste druhej triedy vedúcej popri závode KIA Motors Slovakia nejaký problém, tento počet značne narastá. Autá musia jazdiť úzkymi cestami a prekonávať viaceré spomaľovacie prahy. Ani to však vodičov neodrádza od využívania tejto trasy.

„Cesta medzi obcami Mojš a Varín je dosť úzka a často na nej dochádza k rôznym kolíziám. Rýchlosť v našej obci je znížená nielen značkami ale aj retardérmi. Vodičov to ale neodrádza a aj napriek tomu denne využívajú túto trasu na tranzit. Neustále zastavujúce a rozbiehajúce sa autá spôsobujú v obci hluk a produkujú emisie,“ opisuje starosta Štefan Svetko.

Za účelom zlepšenia dopravnej situácie sa vedenie obce rozhodlo, ešte pred približne štyrmi rokmi, že oživí starý projekt vybudovania obchvatu. Nová obslužná komunikácia bola v čase plánovania navrhnutá na prázdnych pozemkoch. Keďže záujem o výstavbu rodinných domov v Mojši v posledných rokoch narastá, čo preukazuje aj takmer trojnásobná populácia v porovnaní s obdobím niekoľkých rokov dozadu, pôvodne voľné parcely sú zastavané.

Ako nám potvrdil starosta Štefan Svetko, obec v minulosti získala finančné prostriedky na vykúpenie pozemkov pod plánovanú cestu od štátu. Tieto peniaze následne aj využila a väčšinu predmetných parciel vykúpila. V niektorých prípadoch sa to, žiaľ, nepodarilo a tak sa plán výstavby zastavil. Časť majiteľov rodinných domov a pozemkov s vykúpením nesúhlasí a navrhuje preplánovanie trasy okolo železničnej trate.

Vedenie obce hľadá nové riešenia, ktoré by odľahčili dopravnú situáciu v uliciach. Problémom je, že viac ako 80 percent pozemkov pod pôvodným projektom je už vykúpených a vysporiadanie nových pozemkov na alternatívnej trase by bolo kvôli veľkému počtu vlastníkov komplikované. Trasa plánovanej obslužnej komunikácie je zahrnutá aj v územnom pláne obce, ktorý bol zhotovený v roku 2004. Na základe uplynulých udalostí ale nie je vylúčené, že dôjde k jeho zmene.

Zverejnená správa o posudzovaní vplyvov na životné prostredie prejednáva dva možné varianty riešenia komunikácie a jej vplyvy počas výstavby aj prevádzky.

Verejné prerokovanie tejto správy sa uskutoční vo štvrtok 24. januára

Do úvahy prichádza výstavba podľa prvotného návrhu, alebo po novej trase, začínajúcej ešte pred samotnou obcou a vedúcou okolo železničnej trate. Táto alternatíva by znamenala pre obec mierne zvýšené náklady, nakoľko by bola cesta dlhšia, no viedla by mimo zastavaného územia obce. 

 • odhadovaná cena stavby variantu V1: cca 250 000 €
 • odhadovaná cena stavby variantu V2: cca 270 000 €

V záverečnom netechnickom zhrnutí, ktoré bolo vypracované k správe o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, uvádza zhotoviteľ - spoločnosť ENVICONSULT nasledovné porovnanie dvoch variantov vybudovania obslužnej komunikácie.

Variant 1

Pozitíva
 • Investične menej nákladné riešenie
 • Menšia dĺžka trasy cesty
 • Menší rozsah výrubov drevín mimo lesa
 • Menší záber poľnohospodárskej pôdy
 • Menší zásah do prvkov ÚSES (územný systém ekologickej stability)
 • Súlad s ÚPN obce Mojš
 • cca 80 % pozemkov vo vlastníctve obce Mojš
Negatíva
 • Väčší rozsah protihlukových opatrení
 • Nesúhlas časti dotknutej verejnosti, ktorý vyvolal proces v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.
 • Vzhľadom na novú výstavbu IBV, menej vyhovujúce napojenie
 • Tesný kontakt s novou zástavbou


Variant 2

Pozitíva
 • Viac sa vyhýba obytnej zástavbe
 • Menší rozsah protihlukových opatrení
Negatíva
 • Vyššie vstupné investičné náklady
 • Väčšia dĺžka trasy cesty
 • Časť komunikácie nie je v súlade s ÚPN obce Mojš
 • Väčší rozsah výrubov mimo lesa
 • Väčší zásah do prvkov ÚSES (územný systém ekologickej stability)

Správa o posudzovaní vplyvov na životné prostredie konštatuje, že sa pri oboch variantoch predpokladá nadlimitné ovplyvnenie pohody a kvality života súčasného aj budúceho obyvateľstva hodnoteného územia, čo mali potvrdiť aj výsledky spracovanej hlukovej štúdie. V prípade obchvatu vedúceho cez obec, ktorý  prichádza do užšieho kontaktu s novou zástavbou, však hovorí o vypuklejšom probléme.

„Ovplyvnenie okolia miestnej komunikácie z hľadiska produkcie emisií z prejazdov motorových vozidiel nie je dramatická, čo súvisí s výraznou prevahou osobných vozidiel a s postupným prechodom na vozidlá spĺňajúce prísne emisné normy, resp. s ich prechodom na alternatívne pohony,“ uvádza sa v správe.

Podľa správy nie je záujmové územie z hľadiska znečistenia ovzdušia významne zaťažené. Zdravotné a bezpečnostné riziká v hodnotenom území v zastavaných častiach sídla sa realizáciou navrhovanej činnosti oproti súčasnému stavu nezmenia, ale presunú sa z centrálnej časti obce do okrajovej časti s novou zástavbou.

Existujú aj ďalšie možnosti, na ktoré ale samotná obec nemá dosah, prípadne môže len podnietiť kompetentných, aby zvážili možnosti.

„Dopravnú situáciu v obci by nám bez nutnosti vybudovania obslužnej komunikácie pomohli vyriešiť aj dve ďalšie možnosti. Prvou by bolo dobudovanie diaľnice D1, ktorá by odľahčila Košickú a Ľavobrežnú od kolón a tak by vodiči jazdili opäť tadiaľ. Druhá možnosť, ktorá prichádza do úvahy no nie je v našej kompetencii, by sa naskytla pri prepojení cesty vedúcej k terminálu na vodnom diele s cestou vedúcou do Mojša. Autá by sa tak napájali od Tepličky k Vodnému dielu a obišli by križovatku na Košickej,“ vysvetľuje starosta Štefan Svetko.

Finálne riešenie ale závisí najmä na dohode obyvateľov s vedením obce a nutnosti hľadania kompromisu. Cieľom vybudovania obchvatu je predovšetkým zlepšenie zlej dopravnej situácie a zvýšenie bezpečnosti v obci bez negatívneho vplyvu na život ľudí.


Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.

95 zdieľaní

Dopravný servis
Strečno
Kolóna
14:28
Mojšova Lúčka
Kolóna
14:26
Terchová
Policajná hliadka
14:25
Strečno
Kolóna
14:08
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
13:59
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina