Obec Rosina reaguje na plány Žilinskej teplárenskej zrušiť odkalisko a pristúpiť k rekultivácii


Foto: Obec Rosina reaguje na plány Žilinskej teplárenskej zrušiť odkalisko a pristúpiť k rekultivácii

Pred niekoľkými dňami sme uverejnili článok o plánoch spoločnosti Žilinská teplárenská, a.s. (ŽT), ktorá na nedávnom stretnutí poslancov s občanmi v mestskej časti Žilina - Bytčica informovala, že v priebehu nasledujúcich rokov chce postupne zrušiť odkalisko medzi obcou Rosina a mestskou časťou Žilina - Bytčica.

Po zverejnení tohto článku nás oslovilo vedenie obce Rosina, ktoré požiadalo o uverejnenie stanoviska ako reakcie na túto správu. Celé stanovisko si môžete prečítať nižšie


Reakcia obce Rosina v plnom znení:

Informácie prezentované ŽT, že v plánoch do budúcnosti mali okrem rekultivácie na výber aj druhú možnosť, a to odťažovanie naplavovaného materiálu a predĺžiť tak životnosť hrádze, je pre občanov Rosiny, a verím, že aj pre občanov okolitých dotknutých obcí, krajne neprijateľné. Odťažovanie popolčeka v suchom stave znásobuje veľmi prašnosť, ktorá sa šíri do okolitých obcí a má za následok negatívneho zhoršenia ovzdušia. (V minulosti ŽT takýmto spôsobom už popolček odťažovala v roku 2009 a následne aj v roku 2014, kedy až na podnet ich činnosť zastavila Slovenská inšpekcia životného prostredia, pretože dochádzalo k porušovaniu právnych predpisov a Územného plánu obce Rosina.)

Popolček poletujúci v ovzduší sa dostáva do organizmu ľudí vdychovaním, cez pokožku a jeho zloženie zapríčiňuje onkologické ochorenia. Taktiež častice prachu sa usádzajú na rastlinách, stromoch, ovocí a zelenine, ktoré konzumujeme. Následne sa taktiež dostáva do pôdy a spodných vôd. Z týchto dôvodov hocaká manipulácia so sedimentom popolčeka je neprípustná. 

Obec Rosina ako jediná z okolitých obcí veľmi intenzívne rieši problematiku odkaliska, ktoré má značne negatívny vplyv na životné prostredie a výrazným spôsobom ohrozuje zdravie a životy ľudí. Za posledné tri roky sa podarilo, aj vďaka pomoci občanov obce Rosina, zastaviť odťažovanie popolčeka, zabrániť výstavbe prevádzky priamo na odkalisku na výrobu prefabrikátov z popolčeka, vyhrať súdne konanie so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, ústredie - útvar integrovaného povoľovania a kontroly Bratislava ohľadom Manipulačného poriadku, t.z. že v súčasnosti už nie je možné naplavovanie popolčeka na odkalisko.

Na základe uvedeného obec Rosina písomne požiadala Slovenskú inšpekciu životného prostredia Žilina o konanie v danej veci. V rámci rokovaní so ŽT obec Rosina doslova bojuje za ukončenie ďalšieho naplavovania popolčeka a „tlačí“ na ŽT, aby hľadala spôsob na ukončenie samotnej prevádzky a spôsob rekultivácie odkaliska. ŽT uvádza rôzne termíny ukončenia naplavovania na odkalisko. Celé ukončenie naplavovania je závislé od viacerých vecí.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Prvá, a zároveň asi najdôležitejšia, je samotná kapacita voľného priestoru na naplavovanie. V súčasnosti sa odhaduje kapacita na cca 100 000 m3 . Na odkalisku sa však nachádza dlhé roky depónia popolčeka v objeme zhruba 50 000 m3 , ktorú treba uložiť do spomínanej voľnej kapacity. Tým sa kapacita zmenší asi tak o polovicu. Ročná produkcia popolčeka je v súčasnej dobe okolo 20 000 m3 za rok. Je to ľahká matematika, tak nech si každý čitateľ sám vyráta možnú dobu naplavovania popolčeka.

Druhá, nie menej dôležitá skutočnosť je, akou formou, akým spôsobom a kde bude riešiť ŽT spracovanie suchého popolčeka z ďalšej svojej produkcie. ŽT ako prevádzkovateľ už v roku 2007 požiadala o zmenu integrovaného povolenia č. 3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dňa 23.10.2007 za účelom odstavenia prevádzky odkaliska Rosina. Od roku 2007 do dnešného dňa táto zmena nebola uskutočnená a ŽT naďalej využíva odkalisko na naplavovanie popolčeka a nedoriešila spracovanie suchého popolčeka priamo v jej areáli.

Navyše doteraz sme nikdy, aj keď sme ako obec písomne žiadali o stanovisko a informáciu aj podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), nedostali odpoveď. Preto je na mieste otázka pre ŽT, ako bude po uzavretí odkaliska likvidovať doteraz naplavovaný odpad?

Preto si obyvatelia Rosiny a Bytčice asi až tak rýchlo nevydýchnu ako bolo uvedené v článku, nakoľko z doterajších krokov ŽT vôbec nie je úplne zrejmé, kedy bude naplavovanie zastavené, samotná prevádzka ukončená a realizovaná tak dlho očakávaná rekultivácia celého odkaliska. 

Pravdou je, že ŽT už má spracovaný návrh projektu, ktorý by mal v budúcnosti riešiť rekultiváciu odkaliska. Zatiaľ však nebol daný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), ako bolo uvedené v predchádzajúcom stanovisku ŽT na Žilinak.sk („V súčasnosti sa pracuje na posudzovaní vplyvov na životné prostredie, na základe ktorého bude požiadané o stavebné povolenie.“). 

Keď sa uskutoční, resp. ukončí proces schvaľovania EIA, ktorý môže trvať aj niekoľko rokov, až následne bude môcť ŽT riešiť stavebné povolenie, ale za podmienky usporiadania všetkých vlastníckych pomerov pozemkov nachádzajúcich sa pod odkaliskom. V súčasnosti ŽT nie je vlastníkom všetkých pozemkov. O možnostiach využitia priestoru zrekultivovaného odkaliska musí pojednávať a riešiť pripravená projektová dokumentácia. Nie je však možné, aby na odkalisku, kde je určitý stupeň rádioaktivity a iné nežiaduce chemické prvky, bolo vybudované ihrisko či iné možnosti pre voľnočasové aktivity. 

Zo stavby diaľničného privádzača (smer Lietavská Lúčka - Metro Žilina) chce ŽT navážať hlinu na odkalisko ako dočasnú skládku, ktorú chce použiť na jeho rekultiváciu ale termín rekultivácie nevie vôbec garantovať. Všetko by bolo v priadku, keby sa neobchádzali účastníci konania (obec Rosina, majitelia pozemkov pod odkaliskom) a dodržiavala by sa legislatíva súvisiaca s týmto konaním. Len korektným prístupom všetkých zúčastnených strán môžeme posunúť celé toto dianie do zdarného konca. Obec Rosina, bojujúca za svoje práva a práva občanov, pri riešení a poukazovaní na túto skutočnosť je zo strany porušovateľa označená ako „udavač“.

Toto je tá korektnosť a spôsob hľadania riešení? Obec Rosina, všetci jej obyvatelia, ako aj obyvatelia okolitých obcí a mestskej časti Bytčica uvítajú každý jeden pozitívny krok vedúci k eliminovaniu odkaliska, ktoré už viac ako 30 rokov veľmi negatívne vplýva na ich životy.

Prečítajte si viac:


Zdroj: Obec Rosina