Napätá situácia na Žilinskej univerzite - odvolali populárneho vedúceho katedry Mediamatiky


Foto: Napätá situácia na Žilinskej univerzite - odvolali populárneho vedúceho katedry Mediamatiky

Nevôlu medzi študentmi, absolventmi a niektorými pracovníkmi či spolupracovníkmi na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva (MKD) Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity, vyvolalo stredajšie rozhodnutie dekanky o odvolaní populárneho vyučujúceho, a dnes už bývalého vedúceho tejto katedry, prof. Ing. Milana Konvita, PhD. Súčasná dekanka fakulty, doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., ho odvolala listom - bez udania dôvodu a bez možnosti namietať voči tomuto rozhodnutiu.

Nejde pritom o prvýkrát, čo sa časť študentov a vysokoškolských profesorov postavila na odpor voči rozhodnutiam a spôsobom dekanky. Už v apríli tohto roku žiadali jej odvolanie pre zlé hospodárske výsledky, neúspešné akreditácie študijných oborov a zastrašovanie svojich názorových oponentov. V reakcii na tieto snahy dekanka spresnila pre TA3, že v pláne je reštrukturalizácia, ktorej cieľom je reálne zosúladenie počtu vyučujúcich a počtu žiakov na jednotlivých katedrách. 

Je odvolanie odvetou za upozornenie na nehospodárne vynakladanie financií v rámci fakulty?

Keďže dekanka neuviedla v odvolávacom liste dôvody, pre ktoré odvolala vedúceho katedry, vznikajú na internete rôzne špekulácie súčasných aj bývalých študentov. Z radov kritikov často zaznieva, že k reštrukturalizácii nedošlo a fakulta má naďalej nehospodárne nakladať s verejnými peniazmi tým, že dotuje chod 4 katedier nespravodlivým prerozdeľovaním finančných prostriedkov.

“Nielen prof. Milan Konvit, dnes už bývalý vedúci a zakladateľ katedry MKD, na to upozorní a dekanka fakulty ho chce odvolať. Profesora Konvita sa zastane húf študentov, ktorí počas porady s dekankou lemujú z oboch strán chodbu katedry MKD. Dekanka profesora neodvolá pred študentmi,” uvádza k situácii, okrem iného, vo svojom statuse Ingrid.

Faktom zostáva, že študenti MKD tvoria nezanedbateľné množstvo na celkovom podieli študentov Fakulty humanitných vied. V jej výročnej správe za rok 2015 sa uvádza, že k 31.10.2015 študovalo v I. a II. stupni štúdia spolu 791 študentov, pričom až 355 z nich bolo zaradených v študijnom programe Mediamatika a kultúrne dedičstvo. V relatívnom vyjadrení sa jedná o takmer 45% všetkých študentov na fakulte.

So žiadosťou o vyjadrenie sme oslovili aj Žilinskú univerzitu, pričom sme zisťovali dôvody odvolania populárneho vyučujúceho. „V zmysle Zákona o vysokých školách  č. 131/2002 Z. z. paragraf 28, odsek 9, rektor nevstupuje do zákonných kompetencií dekanov fakúlt, preto odporúčame obrátiť sa s otázkami na vedenie fakulty a Akademický senát Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity,“ uviedol prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline, doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Podobne nemá rektorát dosah ani na to, ako bude prebiehať výber nového vedúceho katedry: „Výber vedúceho katedry je v plnej kompetencii dekana fakulty. Rektor nevstupuje do zákonných kompetencií dekanov fakúlt,” spresnil Ristvej s tým, že opätovne nám odporúčil obrátiť sa priamo na vedenie fakulty.

Samotný odvolaný profesor dôvod nepozná, akademický senát fakulty zasadne po víkende

Ani bývalý vedúci katedry MKD, prof. Milan Konvit, netuší, aký je dôvod jeho odvolania. „Dôvod nie je uvedený, môžem len hádať,” Na otázku, či zostáva ďalej pôsobiť na fakulte, a aké budú jeho ďalšie kroky v reakcii na vzniknutú situáciu, zatiaľ presnú odpoveď nepozná. „Zvažujem moju reakciu. Ja som výpoveď nepodal,” dodal Konvit.

Bližšie svetlo do prípadu by mohlo vniesť zasadnutie akademického senátu fakulty, ktoré sa uskutoční v pondelok 24. októbra o 13:00 hod.


Študenti a spolupracovníci reagujú rôzne, vznikli otvorené listy aj tričká

Profesora sa zastalo niekoľko študentov, bývalých študentov aj spolupracovníkov. Medzi inými napríklad aj docent Pavol Parenička, ktorý je garantom bakalárskeho študijného programu Mediamatika a kultúrne dedičstvo. Situáciu prirovnáva k odvolaniu Ľudovíta Štúra z roku 1843, za ktorého sa tiež postavili študenti po nejasnom odvolaní.

„Dňa 19. októbra roku Pána 2016 z moci úradnej na Katedre mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline odvolali z postu jej vedúceho katedry obľúbeného profesora Milana Konvita. Len tak bez diskusie, bez dôvodov, bez nároku na odvolanie. Porovnajme tieto stredoveké a novoveké úradné akty?“ poznamenáva vo svojom vyjadrení k situácii.

Študenti navrhli na protest tričká, ktoré by mali uzrieť svetlo sveta už v pondelok. “Niektorí z nás ich nosia ako súčasť svojho ja a veľmi dbajú na to, aby vyjadrovali názor. Naši šikovní študenti prišli s troma návrhmi na tričká pre podporu katedry.” Ako sa celá situácia vyvinie je nejasné, o vyjadrenie sme požiadali aj dekanát fakulty. V prípade odpovede vás o stanovisku budeme informovať.

Posted by Mediamatika a kultúrne dedičstvo on 21. október 2016

Posted by Mediamatika a kultúrne dedičstvo on 21. október 2016