Dnes sa rozhoduje o osude športovej haly - Čo by ste mali vedieť?


Foto: Dnes sa rozhoduje o osude športovej haly - Čo by ste mali vedieť?

Športová hala. Téma, ktorá rozdeľuje nás Žilinčanov. Pre mnohých smutný symbol a trpké spomienky na niekdajšiu pýchu, ktorá dnes chátra. Väčšina Žilinčanov je nespokojná so súčasným stavom, kedy hala neslúži svojmu účelu. Dňa 30.6.2014 môžeme očakávať posun v prípade ŠH Žilina na Bôriku.

Pokúsili sme sa pre vás prehľadne spracovať najdôležitejšie údaje a fakty, ktoré by ste ohľadom zajtrajšieho 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline mali vedieť. Zamerali sme sa len na jeden jediný bod - č. 16 - Návrh na vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina a skupinou SIRS. Materiál o celkovej dĺžke 45 strán zahŕňa množstvo podstatných a zaujímavých informácií, z ktorých tie najdôležitejšie sme sa pokúsili vybrať a spracovať. Na konci článku prikladáme aj odkaz na kompletný materiál na oficiálnych stránkach mesta Žilina.

O čo ide?

Návrh na vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi viacerými stranami, z ktorých okrem mesta Žilina budete poznať Žilinskú parkovaciu spoločnosť, SIRS - Development či MIRAGE SHOPPING CENTER. Ďalšími spoločnosťami, ktorým je návrh smerovaný, sú SIRS – Project a ŠPORT PARK, s.r.o.

V návrhu môžete postupne vysledovať vlastnícke prevody vybraných pozemkov (zámenu alebo odpredaj), zmenu vlastníckej štruktúry vybranej spoločnosti a podkladové materiály pre uskutočnenie rozhodovania o prijatí/neprijatí návrhu.

Kto je majiteľom spoločností a ako sa mení vlastnícka štruktúra?

Spoločníkmi Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. sú Mesto Žilina a SIRS - Development a to v pomere 59%:41%. Pre Žilinčanov neznámou spoločnosťou môže byť ŠPORT PARK, s.r.o., ktorej jediným 100% spoločníkom v čase podávania návrhu je Ing. George Trabelssie. Podľa návrhu by sa však jej 100% majiteľom malo stať Mesto Žilina.

Aké udalosti by mali nastať?

1. Prevod objektu podzemného parkoviska (Parkovací dom) z vlastníctva Žilinskej parkovacej spoločnosti s.r.o. do vlastníctva MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. za kúpnu cenu 5 825 000 € bez DPH (6 990 000 € s DPH)

2. Znížene základného imania Žilinskej parkovacej spoločnosti o sumu v 1. bode (5 825 000 € bez DPH). Prostriedky získané znížením sa využijú čiastočne na splatenie dlhu (generovaného zo straty) Žilinskej parkovacej spoločnosti vo výške 2 193 901 €

3. Zvyšná suma získaná znížením základného imania, teda 3 631 099 € (5 825 000 - 2 193 901) sa vyplatí spoločníkom, teda Mesto Žilina získa 59% = 2 142 348 € a SIRS - Development, a.s. získa 41% = 1 488 751 €.

4. Mesto Žilina získa 100% obchodný podiel v ŠPORT PARK s.r.o. od Ing. George Trabelssie za cenu základného imania 5 000 €. Toto imanie navýši o sumu získanú v bode 3., čiže 2 142 348 € a nepeňažné vklady vo forme pozemkov (časť pri Mirage, časť autobusová stanica - celý zoznam nájdete v návrhu)

5. SIRS–Project, a.s. prevedie do vlastníctva ŠPORT PARK (v tom čase už vo vlastníctve mesta Žilina), s.r.o. športovú halu za kúpnu cenu 2 290 527,85 €.

6. Dôjde k zámene pozemkov medzi ŠPORT PARK, s.r.o. a SIRS – Project, a.s., resp. SIRS - Development. Predmetom zámeny budú pozemky pod športovou halou (zo strany SIRS)  a pozemky pod OC mirage/autobusovou stanicou (zo strany ŠPORT PARK, teda tie, ktoré mesto vložilo v bode č 4. ako nepeňažné vklady). Celý zoznam zamieňaných pozemkov si opäť môžete pozrieť na odkaze v závere článku.

7. Dôjde aj k vzájomnému odpredaju vybraných pozemkov (tie, ktoré neboli z akýchkoľvek dôvodov vymenené). Ďalej je spomenutý aj 3 ročný prenájom vybraných pozemkov pri autobusovej stanici mestu Žilina (v tej dobe už po zámene budú patriť SIRS) a počas tejto doby mesto Žilina prevedie objekty na týchto pozemkoch bezplatne na SIRS alebo umožní ich odstránenie.

Koľko metrov štvorcových to bude?

Mesto by malo dať SIRS pozemky s výmerou 26 842 m2 vrátane bezodplatného odovzdania stavieb dispečing MHD, dielne v areáli SAD a na výmenu SIRS by mala dať mestu pozemky s
výmerou 23 197,50 m2

Rozdiel je 3 644,50 m2 v neprospech mesta. Jeho dorovnanie rieši materiál požiadavkami na ústupky zo strany SIRS.

Je to pre nás výhodné?

Odpovedať na túto otázku si musíte sami. My sme sa snažili zjednodušiť fakty a podať ich hodnoverne bez primiešania našich politických a názorových preferencií. Pri hľadaní odpovede zvážte Váš názor na to, že ŠH v súčasnosti neslúži svojmu účelu, či je možné, aby niekedy slúžila vo vlastníctve mesta, za akých podmienok bola odpredaná, čo si myslíte o výmene pozemkov. BUDEME RADI, AK SVOJ NÁZOR, KU KTORÉMU DOSPEJETE ANALYZOVANÍM NIELEN TÝCHTO FAKTOROV, SLUŠNE VYJADRÍTE V DISKUSII POD ČLÁNKOM ALEBO NA FACEBOOKU. Nielen nás zaujíma to, aký je váš názor! :)

zdroj: http://www.zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20140625070658.pdf

Prečítajte si viac:


  • Trenčín
  • |
  • 07 december 2023, 12:34
Upozornenie na uzávierku ulice v Trenčíne