Poslanci schávili predloženie návrhu na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu


Foto: Poslanci schávili predloženie návrhu na zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu
Poslanci zastupiteľstva dnes 22.12.2015 mimoriadne rokovali na Mestskom úrade v Žiline, zasadnutie sa zišlo kvôli jednému jednému bodu. Cieľom bolo schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“. Poslanci schválili maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa – mesta Žilina do výšky 200 000 eur z celkových oprávnených výdavkov.

Cieľom projektu podávaného v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia je energetické zhodnotenie budovy Mestského úradu v Žiline, resp. zníženie jej energetickej náročnosti prostredníctvom viacerých aktivít. Ide o výmenu presklených častí fasády, zateplenie obvodového plášťa a časti strechy, výmenu výťahov, prípadne ďalšie aktivity za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti s prihliadnutím na fakt, že zvýhodňované budú komplexné projekty.

Výška príspevku môže byť až 2 milióny eur


V súčasnosti sa spracováva energetický audit, ako východiskový dokument pre stanovenie oprávnených aktivít projektu. Na základe výsledkov auditu bude spracovaná projektová dokumentácia, ktorá určí presný rozsah rekonštrukcie tak, aby bola dosiahnutá čo najväčšia plánovaná miera úspory energie na vykurovanie.

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na zníženie energetickej náročnosti verejných budov vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra dňa 7. decembra 2015 ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre OP KŽP. Výška nenávratného finančného príspevku nesmie byť nižšia ako 70 000 eur a vyššia ako 2 000 000 eur.

Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina