Cyklistov zastavuje na trase do Terchovej rampa vo Varíne, podľa manažéra projektu ide o obštrukcie obyvateľov


Foto: Cyklistov zastavuje na trase do Terchovej rampa vo Varíne, podľa manažéra projektu ide o obštrukcie obyvateľov

Novovybudovaná cyklomagistrála vedúca do Terchovskej doliny z veľkej časti lemuje rieku Varínka, ktorú v 17 úsekoch pretínajú drevené cyklomosty. Projekt bol v stredu 5. októbra oficiálne odovzdaný vo svojej finálnej podobe, ku kolaudácii však zatiaľ nedošlo.

Plány stavby v poslednom roku skomplikovalo navýšenie cien materiálov, a to najmä dreva. Keďže nebolo možné tieto výdavky pokryť z eurofondov, vznikla požiadavka na dofinancovanie projektu zo strany obcí. Väčšina z oslovených sa rozhodla práce podporiť, výnimku tvorili len tri obce.


Od podpory k odmietavému prístupu
Niekoľko obcí sa projektu otočilo chrbtom, a to obce Belá, Varín a Lysica, ktoré na základe rozhodnutia obecných zastupiteľstiev neprispeli žiadnou sumou,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne, pre ktorého predstavoval bojkot obcí veľké sklamanie a narušenie kolegiálnosti voči partnerom a zvyšným starostom.

Odmietavý prístup kritizuje aj manažér projektu z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra Peter Chrapčiak. „Zastupiteľstvo obce Varín svojím hlasovaním neschválilo financovanie existujúceho projektu napriek tomu, že od roku 2014 deklarovali podporu budovaniu infraštruktúry a majú schválené zásadné dokumenty,” vysvetlil Chrapčiak.

Problémy v spojitosti s obcou Varín sa však objavili aj priamo na trase v jej územnej časti, ktorá nesie názov Koňhora. Cyklistom pri prechode týmto úsekom už niekoľko mesiacov prekáža v ceste rampa, vedľa ktorej je zároveň osadená tabuľa s nápisom „Zákaz vstupu! Súkromný pozemok”.

Modrá linka na mape označuje sporný úsek na Koňhorskej ulici vo Varíne

Koňhora predstavuje prepojenie medzi vedľajšou trasou a hlavným cyklochodníkom do Terchovej, ktorý vedie po opačnej strane brehu rieky Varínka v katastrálnom území obce Krasňany a nedotýka sa užívateľov stavieb na ulici Koňhorská.

Pôvodná myšlienka prepojovacej trasy mala podľa Chrapčiaka slúžiť predovšetkým pre zamestnancov automobilovej spoločnosti Kia Motors, ktorí by sa po cyklotrase dostali do výrobného závodu. Plány boli narušené aj napriek tomu, že právoplatné stavebné povolenie pre stavbu cyklomagistrály bolo vydané ešte v roku 2018.

Problém podľa Chrapčiaka tkvie v majetkovo nevysporiadaných cestách, ktoré predstavujú komplikáciu na celom Slovensku. Podľa jeho slov však nie je správne uvedeným spôsobom brániť občanom v užívaní ciest a priľahlých pozemkov. O vyjadrenie stanoviska sme požiadali aj samotnú obec Varín, tá nám však odpovede na naše otázky neposkytla.


Kto má na cestu nárok?
Paradoxom je, že práve tam, kde je cesta zatarasená, nemáme žiaden stavebný objekt. Trasa vedie po miestnej komunikácii, ktorú dosiaľ mohli využívať všetci,“ objasňuje Chrapčiak a zároveň dopĺňa, že obci Varín bolo počas rokovania obecného zastupiteľstva predostretých niekoľko alternatív predmetného úseku, tie však boli zmietnuté zo stola.

Uvedená cesta vedúca k jednému z vybudovaných cyklomostov je podľa OOCR MF „v registri katastra C KN evidovaná ako inžinierska stavba, cesta, miestna komunikácia, po ktorej sa môžu pohybovať všetci občania, vozidlá aj cyklisti bez akéhokoľvek súhlasu susediacich vlastníkov pozemkov”.

Rok 2021 však priniesol jasné snahy občanov o zmeny vo vlastníctve, ktoré sú viditeľné vo výpise z katastra v podobe plomb. „V čase projektovania a vydania stavebného povolenia na predmetnej parcele neboli v evidencii títo vlastníci. Titul nadobudnutia časti pozemku pod cestou na parcele C KN 3329/1 je v roku 2021. Máme však za to, že uvedení vlastníci nadobudli vlastnícke právo k pozemku, a nie k ceste,“ vysvetľuje Chrapčiak.

Napätá situácia však napokon prešla až do podoby súdneho sporu, pričom OOCR MF dúfa, že konflikt bude vyriešený najneskôr do budúcej cyklosezóny. Členovia projektu zároveň hľadajú spôsoby a tvoria technické riešenia, ktoré by zmenšili počet prechádzajúcich cyklistov cez spornú Koňhorskú ulicu.

Otáznym naďalej zostáva aj využitie blízkeho cykloobjektu, ktoré je tak v tejto chvíli znemožnené. „Máme za to, že zo strany obyvateľov ide o obštrukcie, ktoré bránia užívaniu mosta pre cyklistov,” objasňuje Chrapčiak. OOCR však jeho odstránenie neplánuje z dvoch dôvodov. Most sa nachádza na pozemku v katastrálnom území obce Krasňany, na ktorý má organizácia právny nárok, a zároveň by jeho demontáž znehodnotila finančné prostriedky, ktoré pre projekt poskytla EÚ.

Aj napriek tomu, že pred niekoľkými dňami došlo k úspešnému odovzdaniu novovybudovanej cyklomagistrály do Terchovskej doliny, k jej kolaudácii sa zatiaľ nepristúpilo. A tak o tom, či cyklisti niekedy budú môcť využívať cyklotrasu v jej úplnej podobe na potulky krajom, rozhodne až súd.

AktualizáciaSprávy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu