Generálna prokuratúra navrhuje zmenu názvu ulice Dr. Jozefa Tisu vo Varíne, keďže je v rozpore so zákonom


Foto: Generálna prokuratúra navrhuje zmenu názvu ulice Dr. Jozefa Tisu vo Varíne, keďže je v rozpore so zákonom

Prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky podal na konci mája protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Varín č. 4/2011. Ide o určenie a zmenu názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Varín.

Dôvodom je určenie názvu ulice Dr. Jozefa Tisu, ktorá je v rozpore so zákonom. Obecné zastupiteľstvo obce Varín je povinné podaný protest prokurátora prejednať v lehote najneskôr do 90 dní, pričom Generálna prokuratúra SR navrhuje nezákonné určenie názvu ulice zrušiť.

„Podľa § 23 ods. 2 písm. f) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre navrhujem napadnutú časť ustanovenia § 3 odsek 1 VZN č. 4/2011 zrušiť alebo zmeniť tak, aby bola v súlade so zákonom,“ uvádza sa v proteste prokurátora.


Varín je jediná obec, ktorej ulicu nazvali po vzniku Slovenskej republiky po prezidentovi vojnového Slovenského štátu Jozefovi Tisovi.

„Považujem za nepochybné, že názov uvedenej ulice bol určený podľa mena osoby Jozef Tiso. K uvedenej osobe možno uviesť, že Jozef Tiso bol od 14.03.1939 predsedom vlády Slovenského štátu, od októbra 1939 do apríla 1945 prezidentom Slovenského štátu, pričom v uvedenom období bol z titulu predsedu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany najvyšším veliteľom Hlinkovej gardy - polovojenskej organizácie HSĽS. Rozsudkom Národného súdu v Bratislave sp. zn. Tnľud 6/46 zo dňa 15.04.1947 bol právoplatne odsúdený za zločiny proti ľudskosti, za nastolenie totalitného režimu, rasové zákonodarstvo, prenasledovanie všetkých odporcov totalitného režimu, za prenasledovanie židov a ich deportácie do koncentračných táborov, za boje po boku nacistického Nemecka, potlačenie Slovenského národného povstania a rozbitie Československa, pričom mu bol uložený trest smrti povrazom, strata občianskych práv a konfiškácia celého majetku obžalovaného,“ uvádza vo svojom proteste prokurátor JUDr. Jozef Mihál.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: