Letné terasy sú prirodzenou súčasťou žilinského leta


Foto: Letné terasy sú prirodzenou súčasťou žilinského leta

Žilina 11. 3. 2014 – Neodmysliteľnou súčasťou leta v centre Žiliny sú letné terasy, ktoré obľubujú nielen Žilinčania, ale aj návštevníci nášho mesta. Mesto nebude ani v tomto roku zvyšovať poplatky za prenájom pozemkov pod letnými terasami, ktoré ostávajú nezmenené od roku 2012. Mesto Žilina uzatvára nájomné zmluvy na pozemky v prípade letných terás formou „priameho prenájmu“.

Ani v tomto roku nebudú v centre Žiliny chýbať letné terasy, ktoré sú už prirodzenou súčasťou letného života. Mesto Žilina už pred minulou letnou sezónou vybudovalo na Mariánskom námestí systém fixného kotvenia dáždnikov, ktoré dotvárajú vzdušný náhľad v samotnom historickom centre. Jednotný dizajn dáždnikov dotvára estetický vzhľad historického Mariánskeho námestia, ktoré je najnavštevovanejšou časťou nášho mesta. V záujme Mesta je, aby ani v tomto roku neutíchol život v historickom centre počas leta, preto už začalo pracovať na uzatváraní zmlúv o prenájme pozemkov pod letnými terasami.

V prípade konkrétnej žiadosti o prenájom pozemku vyhotoví Mestský úrad v Žiline „Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom“, v ktorom sa uvedie:
• jednoznačná identifikácia majetku, ktorý chce Mesto prenajať,
• dĺžku nájmu,
• účel nájmu,
• lehota na podávanie cenových ponúk záujemcov,
• oznámenie bude zverejnené na úradnej tabuli Mesta Žilina a na internetovej stránke Mesta najmenej 15 dní.

Dovoľujeme si však informovať, že v prípade letných terás je podmienkou, v zmysle Čl.3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina, existencia stálej prevádzky reštauračného, kaviarenského, pohostinského alebo cukrárenského charakteru záujemcu v priamej väzbe na tento pozemok.

Po uplynutí lehoty na doručovanie ponúk zasadne výberová komisia, ktorá určí najvhodnejšiu ponuku. O zasadaní komisie bude vyhotovená písomná zápisnica s prezenčnou listinou, v ktorej sa opíše priebeh zasadnutia a krátke vecné zdôvodnenie výberu najvhodnejšej ponuky. Následne sa dá na vedomie výsledok všetkým uchádzačom a môže sa pristúpiť k uzatvoreniu samotnej nájomnej zmluvy.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo v roku 2012 výšku nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Žilina nasledovne, pričom v odôvodnených prípadoch o výnimke môže rozhodnúť primátor mesta:

Minimálna výška nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Žilina:
- v Mestskej pamiatkovej rezervácii a na Námestí A. Hlinku: 0,53 €/m2/deň
- na sídlisku Hájik, Solinky, Vlčince, Hliny, v Sade SNP, na Ulici J. M. Hurbana, na Ulici Jána Milca: 0,31 €/m2/deň
- na ostatnom území mesta: 0,15 €/m2/deň

Cena za plochu letnej terasy na Mariánskom námestí ostáva aj v tomto roku nezmenená, to znamená, že plocha v rozsahu letnej terasy výmerou zodpovedajúca pozemku pod „laubňou“ pred konkrétnym domom, v ktorom sídli stála prevádzka a s ktorou je terasa v priamej väzbe, je za cenu 1 € počas celej doby nájmu. Každý ďalší začatý štvorcový meter je za cenu 0,53 €/m2/deň.

PhDr. Pavol Čorba
hovorca mesta

Zdroj: tlačová správa mesta Žilina

Prečítajte si viac: