Pracoviská na klientskych centrách Ministerstva vnútra rozširujú služby, vstup je možný len s dokladom


Foto: Pracoviská na klientskych centrách Ministerstva vnútra rozširujú služby, vstup je možný len s dokladom

Pracoviská klientskych centier Ministerstva vnútra rozširujú od dnes 27. januára 2021 svoje služby. Úradné hodiny sú však aj naďalej v čase od 08:00 do 12:00 hod. Vstup bude umožnený len návštevníkom, ktorí sa preukážu niektorým z nasledovných dokladov:

  • potvrdením o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 vykonanom od 18. januára
  • platným potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 3 mesiace
  • dokladom o diagnostike ochorenia medzi 2. novembrom a 17.  januárom
  • dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, pričom od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní

Okresné úrady a klientske centrá

Pracoviská okresných úradov budú zabezpečovať všetky agendy, pred osobnou návštevou sa ale uprednostňuje telefonická a elektronická, prípadne písomná komunikácia. Podania bez autorizácie je v takom prípade potrebné do 3 pracovných dní doplniť v listinnej podobe či elektronickým podpisom. Okresné úrady na dodatočné doplnenia nevyzývajú.

Všetky ústne pojednávania a osobné konzultácie budú možné až po predchádzajúcej dohode. V osobitných prípadoch rozhodne o požiadavke klienta prednosta okresného úradu.

Doklady a evidencie

Evidencia vozidiel bude vybavovať žiadosti len online objednaných klientov, ktorí sa preukážu SMS-správou o online rezervácii. Vykonávajú sa len nevyhnutné evidenčné úkony ako: 

  • prihlasovanie vozidiel do evidencie vrátane vozidiel jednotlivo dovezených
  • priama zmena držby vozidla v rámci okresu
  • prevod držby vozidla na inú osobu
  • vydávanie duplikátov dokladov a tabuliek pri ich strate či odcudzení

Úkony, pri ktorých sa automaticky predlžujú lehoty v zmysle pandemických opatrení, sa vykonávať nebudú. Oddelenia dokladov   vybavujú všetky úkony s výnimkou nahrávania certifikátov pre elektronický podpis na občianske preukazy. Na tento účel bola zriadená elektronická služba.

Vyhotovené doklady sa budú doručovať na adresu žiadateľa, len výnimočne a v odôvodnených prípadoch na oddelenie dokladov.

Pracoviská evidencie zbraní a streliva neposkytujú služby vo štvrtok

Neprijímajú žiadosti a nerobia žiadne úkony u osôb, ktoré sa nepreukážu niektorým z hore uvedených dokladov oprávňujúcich na vstup. Výnimkou sú úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do úschovy policajného útvaru, a teda si vyžadujú fyzickú prítomnosť držiteľa na policajnom útvare.

Pri úkonoch, ktoré podliehajú zákonným lehotám, postačí telefonické či elektronické oznámenie. Naďalej sa nevykonávajú ani skúšky odbornej spôsobilosti a obhliadky priestorov na zabezpečenie zbraní a streliva.

Oddelenia cudzineckej polície

Stránkové pracoviská všetkých oddelení cudzineckej polície zostávajú nateraz zatvorené. Klientov začnú vybavovať od pondelka 8. februára od 08.00 hod. Vybavia však len objednaných klientov. Rezervačný systém cudzineckej polície bude spustený od 1. februára 00:00 hod.

V tejto súvislosti cudzinecká polícia upozorňuje, že povolenia na pobyty cudzincov zostávajú platné až dva mesiace po skončení mimoriadnej situácie, ktorá na Slovensku stále trvá.

Rešpektujte hygienické opatrenia

Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.


Zdroj: Ministerstvo vnútra SR