Rozšíreniu križovatky na Komenského ustúpila zeleň aj parkovacie miesta


Foto: Rozšíreniu križovatky na Komenského ustúpila zeleň aj parkovacie miesta

V týchto dňoch je realizovaná úprava a rozšírenie križovatky ulíc Komenského - Suvorovova v Žiline, ktorá sa nachádza pri Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Frekventovanú križovatku rozšíria o samostatné odbočovacie pruhy v troch smeroch, výnimkou bude ulica Suvorovova, kde zostane zachovaný súčasný stav.

Po rozšírení križovatky dôjde k zúženiu peších komunikácií, na Fándlyho ulici pristúpil zhotoviteľ k výrubu 7 javorov v mieste, kde vznikne odbočovací pruh. Orgán ochrany prírody vydal rozhodnutie na výrub drevín dňa 2. apríla 2019, žiadateľom je zhotoviteľ neďalekého obytného komplexu. 

„Na výrub sa zaradilo 7 kusov drevín druhu javor (Acer platanoides Globosum) s obvodmi kmeňov 120 cm, 105 cm, 92 cm, 89 cm, 82 cm, 95 cm a 88 cm nameraných 130 cm nad zemou, nakoľko boli v kolízii s plánovaným rozšírením križovatky. Za predmetné dreviny sa uložila náhradná výsadba na inom mieste, keďže zelená plocha sa zastavala,“ potvrdil hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

Okrem zelene prídu obyvatelia v okolí križovatky aj o niekoľko parkovacích miest na ulici Fándlyho. Stavebné povolenie malo podľa informácií od žiadateľa o výrub nadobudnúť právoplatnosť v 13. týždni 2020, koniec mimovegetačného obdobia je 31. marca 2020, preto bol výrub uskutočnený čo najskôr. Nové dreviny budú nahradené na inom mieste:

„Výrub drevín teda neuskutočňovalo mesto Žilina v rámci obnovy stromoradí, ale uskutočnil ho žiadateľ MALÁ PRAHA s.r.o. v zastúpení emProject s.r.o. v rámci rozširovania križovatky. Na výrub drevín mali právoplatné povolenie aj s podmienkou uskutočnenia náhradnej výsadby, ktorá sa má uskutočniť do Parku Ľudovíta Štúra,“ uzavrel hovorca mesta. 

Investor polyfunkčného objektu MALÁ PRAHA vybuduje v rámci vyvolaných investícií chodník pre peších na ulici Suvorovova a na vlastné náklady realizuje aj úpravu s rozšírením predmetnej križovatky ulíc Komenského - Suvorovova.  


Prečítajte si viac: