Klientske centrum na Mestskom úrade vybavuje občanov promptne


Foto: Klientske centrum na Mestskom úrade vybavuje občanov promptne

V mesiaci január boli občania povinní prihlásiť nadobudnutú nehnuteľnosť na príslušnej samospráve. Klientske centrum mesta Žilina sa snažilo vyjsť občanom v ústrety, čoho dôkazom boli v posledných dňoch minulého mesiaca predĺžené úradné hodiny. Počet vybavených klientov v centre na úseku miestnych daní v mesiaci január bolo 3 922.

Súčasné vedenie mesta Žilina dbá o to, aby Klientske centrum mesta Žilina zdokonaľovalo služby pre občanov, aby klient bol podľa možností na meste vybavený čo najskôr. V mesiaci január bolo vybavených zhruba 3 922 občanov, ktorí si splnili povinnosť a prihlásili alebo odhlásili svoju nehnuteľnosť na meste Žilina. V posledných pracovných dňoch uplynulého mesiaca klientske centrum predĺžilo úradné hodiny do 18.00 hod., aby boli Žilinčania vybavení k ich spokojnosti. 

Vedúci odboru ekonomického Ing. Karol Krutek informuje o najčastejších chybách, ktoré sa pravidelne vyskytujú pri vypísaní daňového priznania. „Najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytujú pri podaných priznaniach, sú:
• nesprávne, resp. neúplné informácie v priznaniach,
• nesprávne zatriedenie nehnuteľností, nesprávna výmera pri dani z nehnuteľnosti,
• neuvádzanie poschodovosti pri stavbách,
• neuvádzanie rodného čísla manžela/ky, ak majú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve,
• podanie priznania po termíne.
Dôležité je správne vyplnenie kolónky „druh priznania“  a „nezabudnúť priznanie podpísať,“ zdôraznil vedúci Odboru ekonomického Mestského úradu v Žiline.

Mesto Žilina bolo úspešné pri žiadosti o čerpanie finančných prostriedkov z Operačného programu OPIS, čím sa zaradilo medzi dve najprogresívnejšie samosprávy na Slovensku, ktoré plne sfunkčnia integrovaný informačný systém a zásadne sa zmení a zjednoduší komunikácia medzi občanmi a úradom. Mesto Žilina umožní v blízkej budúcnosti všetkým, vrátane hendikepovaných občanov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, využívať možnosti e-Governmentu, zníži sa administratívne zaťaženie občanov a podnikateľských subjektov pri vybavovaní záležitostí na Mestskom úrade v Žiline.

Elektronizované budú tie služby miestnej samosprávy, ktoré sú najčastejšie využívané a časovo najnáročnejšie, zvýši sa transparentnosť úradných procesov a skráti sa čas vybavovania úradných agend, skvalitní a zelektronizuje sa možnosť participácie verejnosti na veciach verejných.

zdroj: Mesto Žilina

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu