Ateliér multimedálnej tvorby UNIZA funguje už viac ako rok, nahrávajú tu aj Dobšinského rozprávky


Foto: Ateliér multimedálnej tvorby UNIZA funguje už viac ako rok, nahrávajú tu aj Dobšinského rozprávky
Galéria: 19 fotiek

V decembri 2017 bol na pôde Žilinskej univerzity v Žiline otvorený Ateliér multimediálnej tvorby, ktorý sa nachádza v priestoroch podzemného krytu budovy Novej menzy. Moderná technika ponúka na viac ako 600 metroch štvorcových priestor pre realizáciu rôznych multimediálnych profesií.

To, ako po viac než roku funguje samotný ateliér či aké pripravujú novinky, uviedol v odpovediach na naše otázky doc. Ing. Martin Vaculík, PhD., vedúci laboratória spracovania obrazu a zvuku. 

Ateliér multimediálnej tvorby UNIZA funguje viac než rok, ako prebieha systém rezervácií?

Celá činnosť Ateliéru multimediálnej tvorby (AMT) je podriadená skutočnosti, že primárne je určený na vzdelávacie a výskumné účely a prípadnú voľnú kapacitu je možné využiť aj iným spôsobom. Vždy platí, že v AMT musí byť prítomná zodpovedná osoba, prípadne výrobný štáb z našej katedry multimédií a informačno-komunikačných technológií (MIKT).

Automaticky sú rezervované časy na výučbu – prebieha tu výučba predmetov Technika a kompozícia obrazu venovaná prevažne fotografickej technike a základom obrazovej kompozície, Štúdiová technika zameraná na audio, video a technologické prvky štúdiového reťazca a parciálne aj časti predmetov Strihová skladba časť Zvuková zložka a časti predmetov súvisiacich s 3D virtualizáciou a 3D spracovaním ako aj  rôzne projekty, ktoré majú ako povinnosť študenti. 

Galéria: 19 fotiek

Tieto aktivity zaberajú do 10 hodín týždenne pri počte 10 – 12 študentov na každej. Na rezerváciu ostatnej kapacity máme vytvorený kalendár zdieľaný na Googli, kde si každý zodpovedný pracovník (teda nie každý pracovník, ale len tí, ktorí majú oprávnenie na prácu v tomto priestore a sú oboznámení s technickým vybavením ateliéru) môže rezervovať výrobný čas.  

Koľko ľudí a na koľko činností môže naraz ateliér využívať? 

Teoreticky je možná paralelná činnosť viacerých pracovných skupín, podmienkou je maximálna disciplína všetkých. Pri zvukových záznamoch hlavne hovoreného slova je problém s hlukom, tu preferujeme prácu bez zdieľania kapacity. Iné činnosti, ktoré nie sú až tak citlivé na hluk je možné prevádzkovať paralelne. Pokiaľ to však je možné, uprednostňujeme vždy len jednu činnosť. 

Počet ľudí závisí od danej aktivity – maximálne 10-12 ľudí v nahrávacom štúdiu, rovnako aj v hlavnom priestore. Moderátorské a dabingové štúdio je plánované maximálne pre tri osoby. V hlavnej réžii býva bežne 5 – 6 aj viac ľudí podľa náročnosti produkcie.

Galéria: 19 fotiek

Pribudli do ateliéru od otvorenia novinky? 

Zásadnejšie novinky zatiaľ nemáme, ak nepočítam drobné technické detaily uľahčujúce práce v štúdiu. V roku 2019 by sme radi dokončili využitie ostatných častí priestorov úkrytu na vytvorenie prirodzených dozvukových priestorov a doplnili svetelný park. 


Prenajímate priestory aj subjektom mimo univerzitu na iné ako študijné účely?  

Ateliér samotný neprenajímame. Subjekty z univerzity ale aj z vonkajšieho prostredia majú možnosť sa obrátiť na vedenie fakulty, katedry alebo priamo do AMT s požiadavkou a objednávkou na výrobu zvukového, obrazového alebo audiovizuálneho diela, prípadne s požiadavkou na technické zabezpečenie záznamu a/alebo prenosu svojich aktivít. Vždy trváme na tom, že všetky transakcie musia prechádzať cez finančný systém fakulty, aby sme sa vyhli podozreniu na zneužívanie technických prostriedkov katedry, fakulty a univerzity. 

To neznamená, že všetky naše aktivity sú len o peniazoch, mnohé robíme z nadšenia. Ale na druhej strane prevádzka ateliéru aj ľudské zdroje niečo stoja, a každé pracovisko by malo byť schopné vykryť svojou činnosťou aspoň časť vlastných prevádzkových nákladov a určitú obnovu techniky. 

Ktoré fakulty a odbory využívajú priestory a techniku v ateliéri?  

Prioritne Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) -  Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií, ktorá je jeho autorom a prevádzkovateľom. Ateliér navštevujú študenti programov Multimediálne technológie a Multimediálne inžinierstvo.

Sme otvorení aj pre ostatné fakulty, prípadne stredné školy s podobným zameraním. Zatiaľ sú tieto aktivity na začiatku a každá fakulta si zabezpečuje predmety z oblasti multimédií samostatne. Stretávame sa len na úrovni exkurzií. 

Aký najnáročnejší projekt sa v ateliéri od otvorenia realizoval? 

V minulom roku sme realizovali niekoľko projektov. Časovo náročná bola výroba multimediálneho kurzu v rámci medzinárodného projektu fakulty PEDAS, ktorá pokrývala výrobu 72 blokov kurzov s celkovou výslednou dobou 18 hodín. V súčasnosti sú kurzy už na zahraničnom serveri.

Ďalším dlhodobým projektom, ktorý realizujeme sú nahrávky Slovenských národných povestí Pavla Dobšinského v dobovom poňatí. Tento projekt (hoci na to „projektové krytie“ ešte nemáme, ale dúfame, že v roku 2019 budeme úspešní....) možno smelo klasifikovať do kategórie „Záchrana kultúrneho dedičstva…“ .   

Paralelne s rozprávkami realizujeme dabing a slovenskú verziu vybraných dielov francúzsko-španielskeho kurzu matematiky „Dimensions“. Aj tu o projektovom zázemí platí všetko vyššie uvedené. Vo všetkých týchto aktivitách spolupracujeme s externým prostredím. A to nepočítam, že študenti v rámci projektovo orientovanej výučby vyrábajú spravodajský blok z univerzitného prostredia, ktorý sa vysiela raz za 14 dní v káblovej televízii, robíme záznamy objednaných prednášok a udalostí, a podobne.  Takže na nudu sa sťažovať určite nemôžeme.

Je niečo, čo by ste do budúcna chceli pridať alebo vylepšiť? 

Určite áno, po všetkých stránkach. Po technickej stránke bude vhodné doplniť vybavenie o ovládaciu konzolu k strihovému systému a digitálne audio rozhranie s prenosom audia a riadenia po dátovej sieti. A hlavne veľa ľudí, ktorých práca v tomto ateliéri bude tešiť. 


Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo