Za skládku pri Považskom Chlmci zaplatí Slovensko Únii pokutu milión eur


Foto: Za skládku pri Považskom Chlmci zaplatí Slovensko Únii pokutu milión eur Foto: ilustračné - zilina-gallery.net

Slovenská republika nedodržala pri spustení skládky Žilina - Považský Chlmec povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice o skládkach odpadov, čo reflektoval vo svojom rozhodnutí z 25. apríla 20131 Súdny dvor Európskej únie. Ten zároveň dnes rozhodol aj o druhej žalobe Európskej komisie, ktorej súčasťou sú už aj sankcie.

Z rozsudku vyplýva, že zaplatíme paušálnu pokutu vo výške 1 milióna eur, k tomu 5 000 eur za každý deň omeškania. Dôvodom je nesplnenie lehoty do 21. januára 2014, kedy sme mali prijať konečné rozhodnutie o pokračovaní prevádzkovania predmetnej skládky alebo o jej uzatvorení.

„Keďže Komisia sa domnievala, že Slovensko ešte stále neprijalo opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku z roku 2013, v roku 2016 sa rozhodla podať na Súdny dvor proti nemu druhú žalobu o nesplnenie povinnosti, v ktorej navrhla uloženie peňažných sankcií. Vo svojom rozsudku z dnešného dňa Súdny dvor konštatuje, že Slovensko na to, aby dodržalo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice, neprijalo všetky opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku z roku 2013,“ uvádza sa v správe k rozsudku Súdneho dvora.

Súdny dvor vo svojom tlačovom komuniké zdôraznil aj to, že nesplnenie povinností mohlo mať a malo vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Sankciu navrhla komisia podľa Lisabonskej zmluvy a jej výšku vypočítala podľa veľkosti štátu aj závažnosti porušenia smerníc. Komisia žiadala jednorázovú pokutu 939-tisíc eur a dennú pokutu 6793,80 eur.


„Súdny dvor sa však domnieva, že treba zohľadniť úsilie, ktoré Slovensko postupne vynaložilo na zabezpečenie vykonania rozsudku z roku 2013, ako aj to, že spolupracovalo s Komisiou počas konania pred podaním žaloby a že od 7. januára 2014 bola ukončená prevádzka predmetnej skládky. Za týchto podmienok Súdny dvor považuje za potrebné uložiť Slovensku povinnosť zaplatiť do rozpočtu Únie penále vo výške 5 000 eur za každý deň omeškania pri vykonaní opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s rozsudkom z roku 2013, a to od dnešného dňa až do dňa úplného vykonania rozsudku z roku 2013,“ dodáva Súdny dvor.

Okrem toho však musí Slovensko zaplatiť do rozpočtu Únie paušálnu pokutu vo výške jeden milión eur, aby sa účinne predchádzalo budúcemu opakovaniu podobných porušení práva Únie.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu