V lokalite za Vuralom vzniknú dva bytové domy, 200 bytov chce mesto Žilina dokončiť do roku 2020


Foto: V lokalite za Vuralom vzniknú dva bytové domy, 200 bytov chce mesto Žilina dokončiť do roku 2020

V lokalite za Vuralom sa nachádzalo viacero rodinných domov, z ktorých niektoré boli už asanované. Obyvateľom, ktorí mali záujem o výmenu bytu, boli v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení pridelené mestské nájomné byty nachádzajúce sa v rôznych častiach mesta. Časť obyvateľov naďalej býva v tejto lokalite.

Po dokončení ďalších asanácií vznikne v tejto časti mesta plocha s novým priestorom na vybudovanie bytových jednotiek, ktoré pomôžu k riešeniu bytovej situácie. Problém nedostatku nájomných bytov existuje v Žiline v rovnakej miere ako vo väčšine miest, vznik nových bytov za Vuralom má pomôcť pri jeho riešení. Ku koncu júna evidovalo mesto 218 žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu.


V rámci lokality Rudiny I. pripravuje mesto Žilina výstavbu dvoch polyfunkčných domov, prevažná časť z nich bude tvorená bytmi. Presnejšie by malo ísť o takmer 200 bytových jednotiek, predbežný predpokladaný termín odovzdania objektu do užívania verejnosti bude v roku 2020.

Územie Centra Rudiny I je dlhodobo určené na kompletnú prestavbu, ktorá je uvádzaná už v pôvodnom Územnom pláne sídelného útvaru Žilina. Pre územie je spracovaný a schválený ÚPN-Z Žilina Centrum Rudiny I - Na Hlinách, ktorý je od roku 2014 zverejnený aj na webových stránkach mesta Žilina.

Do súťaže bolo prihlásených 16 návrhov, Rudiny I. sú vyvrcholením kompozičnej osi mestského bulváru


V apríli 2012 prebehla verejná anonymná urbanisticko – architektonická súťaž, ktorej cieľom bolo získanie návrhov na riešenie obvodového centra Rudiny I. Súťažné podklady si vyzdvihlo 33 subjektov, do súťaže nakoniec prišlo 16 súťažných návrhov, pričom všetky doručené návrhy splnili podmienku anonymity.

Prvú cenu získal kolektív okolo Ing. arch. Petra Nezvala z Architektonických ateliérov AUT, Žilina. Spoluautormi víťazného návrhu sú Ing. arch. Róbert Toman, Ing. arch. Maroš Likavčan, Ing. arch. Pavol Visczor v spolupráci s Ing. Roman Tisom a Annou Valachovou.

„Výsledky súťaže potvrdili, že priestor medzi Mostovou ulicou a Kraskovou ulicou je potrebné chápať ako kompozičné vyvrcholenie tejto osi s umožnením jej ďalšieho prevádzkového smerovania pešími trasami smerom na Solinky (prostredníctvom ulice A. Rudnaya) ako aj v priečnom smere na mestský park Bôrik a lesopark za ul. Tajovského,“ spresňuje sa v Územnom pláne mesta pre Centrum Rudiny I - Na Hlinách.

Prečítajte si viac:


Zdroj: TS Mesto Žilina