Poslanci na decembrovom zastupiteľstve rozhodovali predovšetkým o rozpočte mesta


Foto: Poslanci na decembrovom zastupiteľstve rozhodovali predovšetkým o rozpočte mesta Foto: Mesto Žilina

V pondelok 12. decembra sa žilinskí poslanci zišli na zasadnutí mestského zastupiteľstva, aby rokovali o rozpočte mesta na nasledujúce roky, o založení mestskej nadácie a bezbariérovom prístupe pri športových aktivitách pre zdravotne postihnutých, o zmene času prevádzky služieb.

V intenciách zákona predložil primátor mesta Žilina návrh programového rozpočtu mesta na rok 2017 - 2019. Na nasledujúci rok sa chválil rozpočet vo výške takmer 59 000 000 eur, ktorý je vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti. Znamená to, že všetky výdaje sú pokryté príjmom samosprávy, teda hospodárenie mesta nie je v mínusových číslach. Návrhy rozpočtu na roky 2018 -2019 nie sú záväzné, majú informatívny charakter. Poslanci mestského zastupiteľstva predložili doplňujúce návrhy, ktorými zvýšili výdavky rozpočtu na tzv. poslanecký fond a granty (o viac ako 280 tisíc eur), čo vykryli navýšením príjmu z tzv. podielových daní a presunom z návrhu kapitálového rozpočtu mesta.

Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina boli normatívne určené jednotné pravidlá. Všeobecný prevádzkový čas je pre prevádzkarne s hudobnou produkciou, ktoré organizujú hudobné koncerty, diskotéky, tanečné zábavy a plesy v zmysle článku 3 bod 4 písm. e) stanovený od 06.00 hod. do 24.00 hod., okrem piatka a soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 hod. do 04.00 hod.  nasledujúceho dňa. V rámci všeobecného prevádzkového času prevádzkarní obchodu a prevádzkarní služieb si každý podnikateľ sám stanovil prevádzkový čas pre každú prevádzkareň. V zmysle vyššie uvedeného článku bod 6 všeobecne záväzného nariadenia prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času podľa tohto článku môže mestské zastupiteľstvo určiť konkrétnej prevádzke na základe odôvodnenej žiadosti podnikateľa. V zmysle uvedeného požiadal podnik Smer Music Bar, Romualda Zaymusa 72/8, 010 01 Žilina mestské zastupiteľstvo o zmenu prevádzkového času nad rámec všeobecného prevádzkového času pre podnik a to pre deň utorok od 16.00 do 04.00 nasledujúceho dňa. Táto žiadosť bola schválená.


V meste Žilina sa nachádzajú občania a rodičia zdravotne postihnutých detí, ktorí nemajú finančné prostriedky alebo nemajú nárok na poskytnutie finančného príspevku na riešenie ich zlej sociálnej nepriaznivej alebo finančnej situácie, ako aj organizácie poskytujúce služby takto postihnutým občanom. Mesto Žilina poskytuje nasledovne sociálne služby: denné centrá pre seniorov, opatrovanie, nocľaháreň, pobytovú formu v zariadení Úsmev, komunitné centrá a prepravnú službu. Avšak pre zdravotné postihnutých rôzneho alebo kombinovaného druhu neposkytuje sociálne služby. Preto bol podaný návrh na založenie nadácie, ktorej účelom by bolo poskytovanie darov alebo finančných príspevkov zdravotne postihnutým, starým, chorým a bezmocným občanom v núdzi, deťom a mládeži, ktorí potrebujú pomoc iných ľudí, hlavne zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné pomôcky, špeciálne pomôcky, ďalej organizáciám a zariadeniam zabezpečujúcim liečbu a starostlivosť o starých, chorých a bezmocných občanov a občanov v núdzi, v odôvodnených prípadoch aj podporu zákonným zástupcom detí a mládeže, ktoré sú odkázané na zdravotnú rehabilitáciu, ako aj plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou na území mesta Žilina. Predmetný materiál bol na základe poslaneckého návrhu Mgr. Jany Filipovej prerokovaný na mestskej rade v Žiline dňa 21. novembra 2016. Navrhovaná výška nadačného imania predstavuje 5 000,00 €, ktoré bude vytvorené z prostriedkov mesta.

Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 27. júna 2016 na 15. zasadnutí Uznesenie č. 101/2016 prípravu materiálu príslušným odborom Mestského úradu v Žiline a komisiou MZ do 31. decembra 2016 „Koncepciu rozvoja športu mesta Žilina na roky 2016 – 2020“. V strategickom dokumente sa spomína aj zlepšenie podmienok pre rozvoj športu a športové aktivity. Mesto Žilina má záujem vytvárať podmienky pre rozvoj športu pre spoluprácu všetkých subjektov pôsobiacich v oblasti športu, ako aj pre podporu športu so zdravotným znevýhodnením. Z uvedeného dôvodu bolo navrhnuté zabezpečiť úpravu bezbariérovosti na Základnej škole Námestie mladosti 3467/1, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zabezpečilo tým priestorové zázemie pre športujúce organizácie zdravotne postihnutých, ktoré využívajú šport ako záujmovú činnosť vo svojom voľnom čase, ako aj v rámci rôznych súťaží medzi špecifickými komunitami na území celej Slovenskej republiky. Celkové náklady na menšiu úpravu by boli oveľa nižšie ako pri rekonštrukcii v budúcnosti navrhovaného objektu na Základnej škole V. Javorku.

Všetky dôležité dokumenty ako aj videonahrávky z mestských zastupiteľstiev sú verejnosti prístupné na www.zilina.sk .


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Žilina