Mesto revitalizuje park v mestskej časti Bánová, pozrite si, čo všetko pribudne


Foto: Mesto revitalizuje park v mestskej časti Bánová, pozrite si, čo všetko pribudne

V parku na Jabloňovej ulici, ktorý sa nachádza v mestskej časti Bánová sa mesto Žilina rozhodlo v spolupráci so spoločnosťou Kia Motors Slovakia a Nadáciou Pontis pristúpiť k revitalizácií. V parku chcú doplniť zeleň a mobiliár.

Dokončenie revitalizácie parku je naplánované na koniec októbra tohto roka. Projekt revitalizácie podporila aj spoločnosť Kia Motors Slovakia prostredníctvom Nadácie Pontis. Celkové náklady predstavujú 80 000 €, pričom 50 000 € bolo získaných z príspevku od spoločnosti Kia Motors Slovakia a 30 000 € financuje mesto Žilina z vlastných zdrojov.

Dôvodom revitalizácie tohto parku boli viaceré nedostatky. V parku sa nachádzal len jeden prechodový asfaltový chodník bez obrubníkov, ktorý prepájal Jedľovú a Jabloňovú ulicu. V severnej časti bol vyšliapaný chodník využívaný najmä cyklistami. Rovnako nebol optimálny ani stav vegetácie. V minulosti sa v tomto parku vykonávalo nekvalifikované orezávanie a taktiež chýbal akýkoľvek mobiliár.


Revitalizovaný park bude rozdelený na dve funkčné časti – na severnú a južnú časť. Pri návrhu revitalizácie parku sa vychádzalo z terénneho prieskumu, požiadaviek mesta, požiadaviek samotných obyvateľov a tiež sa prihliadalo na spracovanú inventarizácia drevín. Okrem uvedeného funkčného členenia sa kládol dôraz na využívanie peších trás a doplnenie mobiliáru (parkové lavičky, odpadkové koše, informačné tabule).

Severná časť parku bude venovaná seniorom – osadením šachového stolíka a fit prvkov. Kompozíciu podtrhuje výsadba stromoradia okrasných čerešní pozdĺž Jedľovej ulice. Chodník v tejto časti bude využívaný okrem chodcov aj cyklistami, preto sa navrhla jeho šírka na 2,2 metra. Popri chodníku bude osadená lavička s odpadkovým košom s výhľadom do parku. Južná časť parku bude vybavená detským ihriskom s hernými prvkami pre deti vo veku od 2 do 14 rokov.

Ihrisko bude napojené chodníkom na centrálny chodník aj na Jedľovú ulicu. Pod existujúcou lipou malolistou bude umiestnený exteriérový stôl s lavicami. Priestor uprostred bude doplnený solitérnym viackmeňom brezy himalájskej s atypickou kruhovou lavičkou.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: