Zhotoviteľ zablokoval novú cyklotrasu v Terchovskej doline, dôvodom je neuhradená faktúra


Foto: Zhotoviteľ zablokoval novú cyklotrasu v Terchovskej doline, dôvodom je neuhradená faktúra Foto: Facebook/Peter Fiabáne - Váš primátor

Na novovybudovanej cyklotrase Terchovskej cyklomagistrály, pred mostom v obci Stráža, je momentálne umiestnená betónová prekážka. Informoval o tom žilinský primátor a predseda Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra Peter Fiabáne. 

Prekážku na predmetnú cyklotrasu umiestnila vo štvrtok 1. decembra 2022 v dopoludňajších hodinách spoločnosť HASTRA s.r.o., ktorá bola zhotoviteľom stavby. Ako dôvod uviedla neuhradenie faktúr zo strany OOCR Malá Fatra. 

Fiabáne však považuje túto situáciu za neodôvodnenú. „OOCR Malá Fatra z titulu tejto stavby, nie je voči spoločnosti HASTRA v omeškaní s úhradami žiadnych faktúr. Konanie spoločnosti HASTRA považujeme za neprimeraný nátlak, získať neoprávnené finančné prostriedky nad rámec uzavretej zmluvy o dielo,“ uviedol s tým, že organizácia sa bude v tejto veci brániť a obráti sa na príslušné orgány štátnej správy a polície.

Problémom je faktúra zo dňa 16. septembra 2022 za sumu 656 839,49 eur s DPH, ktorá mala byť v zmysle Zmluvy o dielo už konečná. OOCR Malá fatra ju však zhotoviteľovi vrátila s tým, že bola doručená bez potrebných príloh a v nesprávnom vyhotovení.

 „K tejto faktúre je aj súpis prác podpísaný stavebným dozorom a taktiež poznámka, že splatnosť faktúry plynie dňom jej doručenia s povinnými prílohami,“ vysvetlil člen predstavenstva OOCR Malá Fatra Peter Chrapčiak.


OOCR Malá Fatra následne opakovane žiadala zhotoviteľa o doručenie konečnej faktúry za vykonané stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo, naposledy listom dňa 30. novembra 2022. O deň neskôr bola organizácií Malá Fatra doručená nová faktúra zo dňa 16. septembra 2022. V nej však už bola uvedená suma 670 870,02 eur s DPH, čiže oproti pôvodnej vyššia o 14-tisíc eur. 

OOCR Malá Fatra ju preto zhotoviteľovi vrátilo s tým, že nemá akúkoľvek oporu v Zmluve, nie je vystavená v súlade so Zmluvou a ani dodatkom č.10 k Zmluve, ktorého predmetom bola oprava poddodávateľa spoločnosti HASTRA. Z tohto dôvodu teda konečná faktúra zo strany OOCR do dnešného dňa nie je uhradená. 

„Nakoľko do dnešného dňa nebola organizácii Malá Fatra doručená konečná faktúra, prílohy v zmysle Zmluvy a zároveň neboli odstránené vady uvedené v preberacom protokole, nie je na mieste domáhať sa úhrady akejkoľvek platby podľa Zmluvy,“ vysvetlil Chrapčiak. 

„Navyše doručenie faktúry po takmer troch mesiacoch považujeme za účelové a rozporné s daňovými a účtovnými predpismi a organizácia Malá Fatra požiada o jej preskúmanie príslušnými štátnymi orgánmi,“ doplnil s tým, že za poslednú faktúru považujú tú za 656 839,49 eur, ktorá bola vystavená v súlade s odovzdávacím protokolom.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu