Dnes najčítanejšie
Policajti odhalili za týždeň ďalších 80 opitých vodičov, muž z Bytče nafúkal takmer 4 promile

06 máj 2021 - 11:45

Ako ďalej rozvíjať Žilinský kraj? Župe to povie za tristotisíc externý dodávateľ

Jeden z najzásadnejších dokumentov pre strategické plánovanie rozvoja regiónu predstavuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja, posledný zrealizovaný má Žilinská župa pre roky 2014 -2020.

Rozsiahly dokument v schválenej podobe je podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja podkladom pre žiadosti vyššieho územného celku o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu alebo doplnkových zdrojov. Inými slovami, župa musí mať spracovaný takýto program ako podmienku financovania zo strany štátu.

Kým posledný program s platnosťou do uplynulého roku spracovávala pre župu Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, dokument pre roky 2021 a viac vypracuje expertný dodávateľ. V oboch prípadoch na vypracovanie poslúžia výraznou mierou štrukturálne a investičné fondy Európskej únie. Žilinský samosprávny kraj hľadal dodávateľa programu rozvoja prostredníctvom verejného obstarávania, prihlásili sa dve spoločnosti.

Zavážila kvalita expertov

Víťazným uchádzačom, s ktorým bola v uplynulých dňoch podpísaná zmluva, je firma EUPC s.r.o., ktorá dodá celé dielo za 299 328 eur. Hoci ponúkla vyššiu sumu, v súťaži nebola jediným kritériom cena za službu.

Ponúknutá cena tvorila 60 percent váhy pri posudzovaní, zvyšných 40 percent tvorila kvalita siedmich expertov. Víťazný uchádzač získal v tejto oblasti plných 40 bodov na rozdiel od druhého v poradí, expertov skupiny dodávateľov Inovitum – kave ohodnotili na 21,54 bodov zo 40.

Za kvalitu expertov získala víťazná spoločnosť plný počet, druhý uchádzač niečo málo vyše polovicu bodov. Zdroj: ÚVO

Cena zákazky na úrovni takmer tristotisíc eur nie je len za spracovanie samotného programu, ale aj niektoré sprievodné aktivity. Spracovaniu dokumentu, ktorého posledná verzia má vyše 300 strán, predchádza množstvo analýz, dokument bude rozdelený na 4 hlavné časti - analytickú, strategickú, programovú a realizačno-finančnú.

Verejnosť by do procesu tvorby mala byť zapojená s formou tematických diskusných fór a prezentácií dokumentu pre odbornú verejnosť, v súťažných podkladoch je vyšpecifikované, že by malo prebehnúť najmenej päť verejných prezentácií dokumentov s dôrazom na rozvojovú stratégiu.

Korbáčiky, drotárstvo a zápchy pod Strečnom - dokument bude mapovať jedinečnosti regiónu

Z analytickej časti by mala byť jasná geografická, kultúrno-historická charakteristika kraja a stav hospodárskej a sociálnej situácie vrátane stavu verejného zdravia. V tejto časti budú identifikované jedinečnosti regiónu Žilinského kraja vrátane typických tradičných regionálnych produktov, porovnanie pozície kraja a zmapovanie konkurenčných výhod či analýza inovačných potrieb.

Analýzy budú smerovať k tomu, aby boli možné identifikácia reálnej potreby financovania aktivít v jednotlivých oblastiach územia a zhodnotenie investičného potenciálu regiónu. Súčasťou analytickej časti budú aj mapové podklady cykloturistických a cyklodopravných trás, regionálnych produktov či environmentálnej záťaže.

Strategická časť má obsahovať stratégiu rozvoja územia, čiže víziu a prehľad cieľov pre roky 2021 až 2027. Programová časť bude obsahovať najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu v piatich základných oblastiach. Sú nimi infraštruktúra, ekonomika, ľudský kapitál, identita a sebestačnosť životné prostredie.

Finálnu verziu kompletného dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ bude vidieť odborná verejnosť na záverečnej konferencii, zároveň vznikne webstránka a brožúra v tlačenej aj elektronickej podobe.
195 reakcií


Dopravný servis
Strečno
Iné nebezpečenstvo
21:29
Lavobrezná
Prekážka na ceste
21:07
Budatínska Lehota
Kolóna
19:24
Hričovská
Kolóna
18:53
Budatínska Lehota
Kolóna
17:59
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia