Dnes najčítanejšie
Žilina má ďalší úspešný klub – hip hop sa tancuje v MyDANCE, chcete sa pridať?

15 apríl 2019 - 12:03

Zimný štadión a tréningová hala v Žiline si vyžadujú nevyhnutné investície v stotisícoch eur

Foto: Zimný štadión a tréningová hala v Žiline si vyžadujú nevyhnutné investície v stotisícoch eur
Foto: Takto prebiehala rekonštrukcia v roku 2015

V roku 2014 schválila Vláda Slovenskej republiky na výjazdovom rokovaní dotáciu na rekonštrukciu zimného štadióna v Žiline vo výške 1 010 000 eur, zmluvný dodávateľ zrekonštruoval za sumu 910 771,070 uvedenú v zmluve najmä vzduchotechniku a šatne na štadióne aj v tréningovej hale, dodal nové mantinely alebo vylepšil ozvučenie.

Štadión bol slávnostne odovzdaný do užívania v novembri 2015, dnes musia mestskí poslanci hľadať ďalšie peniaze na riešenie havarijného stavu. V rokoch využitia dotácie spravoval zimný štadión samotný klub, dnes sú budovy zimného štadiónu aj tréningovej haly pod správou správcovskej spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.

Rozsah zmluvne dohodnutých prác v roku 2015. Zdroj: zilina.sk

Práve tá predložila na dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline plán nevyhnutných rekonštrukcií na obnovu technologických zariadení, ktoré sú v havarijnom stave. Podľa správcovskej spoločnosti bude potrebné zabezpečiť financovanie na rekonštrukciu elektrických rozvodov, rozvádzačov a následne vykonanie revízií objektov, vrátane bleskozvodov. 

Tie podľa správy dnes nespĺňajú podmienky a sú nebezpečné pre prevádzkovanie objektov, ďalšie výrazné náklady vygeneruje generálna oprava výmenníkovej stanice za predpokladanú sumu 250-tisíc eur. Celková suma predpokladaných investícií sa pohybuje aj pri najlacnejšom variante na úrovni viac ako 500-tisíc eur. Viaceré zariadenia sú na hranici životnosti a postupne vypovedávajú službu:

„Môžeme povedať a stanoviť postupnosť krokov odstránenia zistených závad, a v prípade, že ich nevykonáme, nebude možné zimný štadión spustiť do bezpečnej prevádzky. Dňom 30.04.2019 bude zimný štadión odstavený a všetky činnosti v ňom ukončené. Pokiaľ nedôjde k odstráneniu nedostatkov nebude možné bezpečne prevádzkovať starú halu,“ uvádza sa sa v predkladanej správe.

Poslanec Durmis upozornil, že podľa jeho názoru niekoľko vecí v pôvodnej rekonštrukcii v roku 2015 neboli dodané - ako príklad uviedol wellness pre hráčov. Viacerí poslanci vyčítajú predošlému vedeniu, že neriešili dôležité súčasti štadióna a tréningovej haly, ale naopak riešili podľa nich “kozmetické” záležitosti, ktoré zlepšili najmä vizuálny stav.  

Prehľad potrebných úprav aj s predpokladanými sumami

1. Spracovanie kompletnej výkresovej a technickej dokumentácie Zimného štadióna na aktuálny, súčasný stav s doplnením všetkých nadstavieb a úprav, ktoré boli vykonané na oboch objektoch, vrátane kotolne, strojovne, vzduchotechniky predpoklad 15 000 EUR

2. Rekonštrukcia elektrických rozvodov, rozvádzačov a následne vykonanie revízií objektov, vrátane bleskozvodov, ktoré dnes nespĺňajú podmienky a sú nebezpečné pre prevádzkovanie objektov, predpoklad nákladov pri zvolení si jednej z možností vo výške:

a) vyšpecifikovanie súčasných sieti a rozvodov, označenie, zaizolovanie nepotrebných rozvodov, rozdelenie samostatne na dve haly s ich prípadnou opravou, doplnením elektrických ističov, chráničov
predpoklad 50 000 - 80 000 EUR

b) výmena osvetľovacích zariadení budov, vrátane ľadových plôch
predpoklad 150 000 - 250 000 EUR

3. Kanalizácia a jej rekonštrukcia z dôvodu poklesu pôdy, nedostatočného spádovania kanalizačných potrubí, zmien rozmerov potrubia, ako aj kapacity toaliet je potrebné vykonať komplexnú výmenu – rekonštrukciu kanalizačného potrubia objektov, s pravdepodobnosťou vybudovania aj prečerpávacej stanice, v spolupráci mesto Žilina a SEVAK a.s
predpoklad 40 000 – 60 000 EUR,

4. Generálna oprava výmenníkovej stanice (kotolňa) spracovanie novej dokumentácie na výmenníkovú stanicu z dôvodu navýšenia kapacity pre dve športové haly a technické zabezpečenie 2 ks strojov na úpravu ľadu, nakoľko súčasný stav je nepostačujúci a bol realizovaný len na starú halu. Prehrdzavené všetky bojlere, ktoré sú už po dobe životnosti, dochádza k úniku vody cez prehrdzavené hlavné rozvodové potrubia, ventily, príruby a čerpadlá
predpoklad 250 000 EUR

5. Opravy
a) Úprava parkoviska zo zadnej strany zimného štadióna. Od vstupu k administratívnym priestorom a to zo zámkovej dlažby hr. 7cm. pre vstup ťažkej techniky, s osadením posuvnej uzatváracej brány, oprava zbúranej steny
predpoklad 23 500 EUR

b) Oprava priestorov garáže rolby – kompletná oprava snehových jám s výhrevom, zabetónovanie celej plochy, dlažba pre vstup a schody do hosťovských priestorov, sadrokartóny, výmena garážových vrát za roletové
predpoklad 24 000 EUR

c) Výmena odkvapových rúr a zvodov na hlavnej hale za oplášťované potrubia a ich vyspádovanie
predpoklad 13 000 EUR

d) Oprava kabín trénerov s výmenou sprchových kútov, umývadiel 8 (neboli realizované pri rekonštrukcii spŕch v šatniach v roku 2015)
11 000 EUR

e) Oprava a výmena drevených hráčskych lavíc v šatniach v počte 59 ks (suma vyjadruje náklad na materiál, práce bude vykonávať mestská dielňa)
9 000 EUR

f) plánujeme vykonať úpravu fasádového povrchu objektu „východ“
predpoklad 6 000 EUR

g) komplexná výmena starých drôtených oceľových poškodených okien, za matné, otvárateľné, „východná“ časť ku futbalovému štadiónu
predpoklad 3 000 EUR

h) oprava s výmenou strešných svetlíkov podľa rozsahu poškodenia
predpoklad 4 000 EUR

6. Automatizácia strojovne - prechod na diaľkový prístup riadenia a kontroly, čím sa zníži aj počet zamestnancov
predpoklad 25 000 EUR

Za návrh na to, aby prednosta mestského úradu vypracoval správu o použití finančných prostriedkov z roku 2015 na rekonštrukciu zimného štadiónu a zároveň predložil analýzu potrebných kapitálových výdavkov v porovnaní s alternatívou predaja štadióna a výstavbou nového, energeticky menej náročného štadióna, hlasovalo 29 prítomných poslancov.  


Dopravný servis
Lysica
Prekážka na ceste
10:42
Strečno
Kolóna
10:41
Mojšova Lúčka
Kolóna
10:39
Radoľa
Práca na ceste
10:38
Kysucká
Kolóna
10:28
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina