Dnes najčítanejšie
Svetová bojová show ENFUSION zavíta po roku opäť do TIPSPORT arény v Žiline už 27. apríla

09 november 2018 - 00:00

Žilina Invest, s.r.o. vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj pozemkov v Tepličke nad Váhom

Foto: Žilina Invest, s.r.o. vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj pozemkov v Tepličke nad Váhom

Žilina Invest, s.r.o., Námestie obetí komunizmu č.1, 010 31 Žilina vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 - 288 Obchodného zákonníka verejnú obchodnú súťaž formou elektronickej aukcie

Predmet súťaže: Predaj pozemkovej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Tepličke nad Váhom, k.ú. Teplička nad Váhom 

  1. parc.č. 2551/372, orná pôda, 1693m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, LV 3075
  2. parc.č. 2551/373, orná pôda, 1576m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, LV 3075
  3. parc.č. 2551/238, orná pôda, 466m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, LV 3075
  4. parc.č. 2491/20, orná pôda, 644m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, LV 3075
  5. parc.č. 2551/370, orná pôda, 1896m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, LV 3075
  6. parc.č. 2551/371, orná pôda, 1802m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, LV 3075
  7. parc.č. 2551/374, orná pôda, 1034m2, spoluvlastnícky podiel 1/1, LV  3595

Parcely sa predávajú spolu, ako jeden celok – predmet súťaže. Nie je možné predložiť ponuku na jednotlivú parcelu alebo časť parciel. V prípade takéhoto návrhu, nebude návrh predmetom hodnotenia.

Minimálna výška kúpnej ceny akceptovanej zo strany vyhlasovateľa potrebná pre zaradenie/prizvanie do elektronickej aukcie je suma stanovená na základe znaleckého posudku vo výške 79 800,00 € (oslobodené od DPH) zvýšená o náklady za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 250,00 € bez DPH, t. j. konečná suma 80.100,- € vrátane DPH,

Lehota podávania návrhov: do 23.11.2018 do 12:00 hod (rozhodujúci je dátum a čas doručenia návrhu vyhlasovateľovi),

Spôsob podávania návrhov: poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Žilina Invest, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom „súťaž – odpredaj pozemku, neotvárať“, 

Uskutočnenie elektronickej aukcie: do 5 dní od uplynutia lehoty na doručenie návrhov. Výzva na účasť na elektronickej aukcii bude zaslaná elektronickou poštou len tým účastníkom, ktorí v lehote stanovenej touto výzvou predložili návrh, 

Ostatné podmienky tejto súťaže, ktoré je potrebné splniť, sú zverejnené na webovej stránke: http://www.zilinainvest.sk/p/30/verejne-obstaravanie/aktualne-vyzvy

Kontaktná osoba:
Ing. Roman Osika, MsÚ Źilina, tel. 041/706 31 09 - 10, email.: roman.osika@zilina.sk


0 zdieľaní

Dopravný servis
Vojtecha Spanyola
Práca na ceste
16:58
Kysucká
Kolóna
16:58
Košická
Kolóna
16:57
Lavobrezná
Kolóna
16:57
Vojtecha Spanyola
Kolóna
16:56
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina