Mestskí poslanci dnes od 08:00 hod. rokujú o dôležitých témach, pozrite si živý prenos


Foto: Mestskí poslanci dnes od 08:00 hod. rokujú o dôležitých témach, pozrite si živý prenos Foto: ilustračné / wikimapia.org

Poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline dnes 25. júna 2018 rokujú od 08:00 hod. o viacerých dôležitých témach. Pozrite si podrobný program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu 
 2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 66/2018
 3. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) - mat. č. 67/2018 
 4. Návrh na schválenie mandátnej zmluvy so spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. na prevádzkovanie zimného štadióna – mat. č. 68/2018 
 5. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina – mat. č. 69/2018 
 6. Informatívna správa o stave pohrebísk v meste Žilina – mat. č. 70/2018
 7. Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2017 – mat. č. 71/2018
 8. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Žilina – mat. č. 72/2018
 9. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 – mat. č. 73/2018 
 10. Investičný plán na roky 2018-2020 – mat. č. 74/2018
 11. Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018 – mat. č. 75/2018 
 12. Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje – mat. č. 76/2018 
 13. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj – mat. č. 77/2018
 14. Návrh VZN o poplatku – mat. č. 78/2018
 15. Vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi mestom a Stredoslovenskou distribučnou, a.s. pri prevode a výstavbe trafostaníc – mat. č. 79/2018 
 16. Schválenie investičného zámeru spolufinancovania II. etapy kanalizácie v Považskom Chlmci – mat. č 80/2018 
 17. Investičný zámer mesta Žilina zaviesť bezplatnú mestskú hromadnú dopravu v Žiline pre všetkých obyvateľov mesta Žilina – mat. č. 81/2018 
 18. Založenie Združenia obcí Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín – mat. č. 82/2018
 19. Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina – mat. č. 83/2018 
 20. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Žilina č. 14/2011 – mat. č. 84/2018 
 21. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 23/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik – Bradová – mat. č. 85/2018 
 22. Urbanisticko-krajinárska štúdia Námestie Andreja Hlinku s parkom – Informatívna správa – mat. č. 86/2018 
 23. Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rád škôl – mat. č. 87/2018
 24. Dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení – mat. č. 88/2018
 25. Prevod správy majetku mesta zo ZŠ, V. Javorku 32, Žilina do správy majetku CVČ, Kuzmányho 105, Žilina – mat. č. 89/2018 
 26. Uzatváranie dohôd o urovnaní so súčasnými vlastníkmi parciel v k.ú. Bánová – mat. č. 90/2018 
 27. Návrh na definovanie spôsobu financovania výdavkov v systéme bezodplatného poskytovania výkonov medzi rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina – mat. č. 91/2018
 28. Návrh na zrušenie uznesenia č. 74/2015 a Návrh na odplatné poskytovanie výkonov medzi príspevkovými a rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina – mat. č. 92/2018 
 29. Pamätné tabule mesta Žilina – mat. č. 93/2018
 30. Návrh na schválenie dotácie – nenávratného finančného príspevku Basketbal Žilina – mat. č. 94/2018 
 31. Návrh na schválenie dotácie – nenávratného finančného príspevku SC SAILOR – mat. č. 95/2018 
 32. Návrh na schválenie metodickej pomôcky na predaj nehnuteľností (pozemkov) v majetku mesta Žilina – mat. č. 96/2018 
 33. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline – mat. č. 97/2018
 34. Návrh na možnosť realizácie bytovej výstavby – mat. č. 98/2018 
 35. Návrh na VZN o umiestňovaní, výstavbe a modernizácii telekomunikačných stavieb a meraní intenzity elektromagnetického vyžarovania týchto stavieb a zariadení, ktorých intenzita žiarenia v prevádzke týchto zariadení ohrozuje zdravie ľudí – mat. č. 99/2018 
 36. Podpora mnohodetných rodín – mat. č. 100/2018
 37. Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – mat. č. 101/2018
 38. Nakladanie s majetkom – mat. č. 102/2018
 39. Interpelácie
 40. Všeobecná rozprava
 41. Záver

Živý prenos zo žilinskej radnice


Prečítajte si viac:


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu