Vrcholoví športovci môžu požiadať o dotácie, mesto Žilina ich podporí sumou 50-tisíc eur


Foto: Vrcholoví športovci môžu požiadať o dotácie, mesto Žilina ich podporí sumou 50-tisíc eur Foto: ilustračné / pixabay.com

Mesto Žilina tento rok podporí vrcholových športovcov sumou 50-tisíc eur. Z tejto sumy je 30-tisíc eur určených na podporu seniorských extraligových klubov v olympijských športoch, 10-tisíc eur pre extraligové kluby v neolympijských športoch a 10-tisíc eur na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe.

Maximálna výška podpory pre extraligový klub v olympijskom športe je 30-tisíc eur a v neolympijskom športe 5-tisíc eur. Športovci jednotlivci môžu byť podporení maximálne do výšky 3-tisíc eur. Uzávierka na zasielanie žiadostí o poskytnutie športovej dotácie je do 14. septembra, pričom financie je možné použiť len na aktivity v aktuálnom kalendárnom roku (2020).

Rozpočet klubu, ktorý sa o podporu vo vyhlásenej výzve o športové dotácie uchádza, môže byť najviac 15-násobok maximálnej podpory. Pôsobiť musí v najvyššej celonárodnej seniorskej súťaži.  Na národnej úrovni musia byť v danom športe minimálne dve seniorské súťaže.

Klub musí pôsobiť a byť registrovaný na území mesta Žilina, zároveň však nie je financovaný z rozpočtu mesta a samospráva nie je ani jeho zriaďovateľom. Žiadatelia z radov reprezentantov by mali byť občanmi mesta alebo členmi klubu pôsobiaceho jeho území. Podmienkou je tiež účasť minimálne na dvoch podujatiach kategórie majstrovstvá sveta alebo Európy, európsky alebo svetový pohár v roku 2019.

Štart reprezentanta na medzinárodných akciách doma a v zahraničí v rámci klubových aktivít sa za reprezentáciu nepovažuje. Jednou z podmienok je, aby sa disciplíny a súťaže športovca radili medzi olympijské športy.

Systém podpory športovej činnosti jednotlivcov a klubov prešiel v Žiline reformou, ktorej cieľom bolo nanovo definovať smerovanie športu v meste v oblasti športových grantov, dotácií a v podpore vrcholového športu. Návrh nového dotačného mechanizmu bol tvorený v úzkej pracovnej skupine zástupcov mesta na čele s predkladateľom primátorom Petrom Fiabáne, v spolupráci so športovými klubmi a športovými manažérmi.

Systém je založený na štyroch pilieroch pokrývajúcich celú agendu športovej činnosti. Prvý pilierom sú športové dotácie a je určený najmä pre športové kluby s výraznou podporou mládežníckeho športu. Financie sú určené na oprávnené výdavky spojené s činnosťou klubu.

Druhý pilier tvoria športové granty na podporu projektov a významných podujatí v oblasti športu. Tretí pilier systému je zameraný na podporu vrcholového športu sa rozčleňuje na tri platformy - extraligové kluby, vrcholových športovcov v individuálnom športe, profesionálny a mládežnícky hokej. Štvrtý pilier je fondom na podporu športu, ktorý je vytvorený z nevyčerpaných prostriedkov v prvom až treťom pilieri a príspevkov sponzorov.

Bližšie informácie pre žiadateľov:

Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline, e-mail: sportovedotacie@zilina.sk, tel.: +421 908 930 093, +421 41 7063 319 (v pracovné dni do 15.00 hod.).

Zverejnené výzvy:


Zdroj: TS Mesto Žilina