Aj vy sa môžete podieľať na chode mesta - vďaka členstvu v komisii


Foto: Aj vy sa môžete podieľať na chode mesta - vďaka členstvu v komisii

Mestské zastupiteľstvo v Žiline rozhoduje o základných otázkach života nášho mesta. Jedným z jeho dôležitých orgánov sú komisie, na ktorých sa prerokúvajú všetky materiály. V tomto volebnom období sa riadnymi členmi komisií okrem poslancov mestského zastupiteľstva stali aj odborníci z radov občanov z rôznych oblastí. Na zasadnutia komisii sa však môže zúčastniť každý občan, ktorému dianie v našom meste nie je ľahostajné.

Mestské zastupiteľstvo okrem iných kompetencií rozhoduje o zložení a úlohách komisií, ktoré slúžia ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva. V súčasnom volebnom období 2014-2018 fungujú nasledujúce komisie mestského zastupiteľstva:

• Komisia finančná
• Komisia dopravy a komunálnych služieb
• Komisia sociálna, zdravotná a bytová
• Komisia územného plánovania a výstavby
• Komisia kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
• Komisia školstva a mládeže
• Komisia životného prostredia
• Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

„Dôležitá informácia pre občanov je, že zasadnutí mestských komisií sa môžu zúčastniť všetci ľudia, ktorým dianie v našom meste nie je ľahostajné. Preto okrem odborníkov z rôznych oblastí spoločenského života, ktorí budú stálymi členmi komisií, uvítame všetky podnety a návrhy na zlepšenie, ktoré môžu prísť občania Žiliny predstaviť na zasadnutia ktorejkoľvek komisie mestského zastupiteľstva,“ informuje občanov primátor mesta Žilina Igor Choma.

Viac informácií o komisiách a ich činnosti nájdete na: http://www.zilina.sk/komisie/. Zoznam členov jednotlivých komisií bude doplnený podľa schváleného uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline v priebehu najbližších dní.

Všetky informácie o činnosti, dochádzke a hlasovaní zastupiteľského zboru, zvukové záznamy rokovaní a dokumenty k programom zasadnutí nájdete na stránke mesta Žilina v rubrike Samospráva/Mestské zastupiteľstvo: http://www.zilina.sk/mestske-zastupitelstvo/.

zdroj: Mesto Žilina


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu