Dnes najčítanejšie
V súvislosti s nehodou motocyklistu obvinila polícia 24-ročného muža z Číny z prečinu usmrtenia

16 apríl 2019 - 14:09

Z rokovaní zastupiteľstva v Žiline už nebudú doslovné prepisy, nahrádza ich časová značka v zázname

Foto: Z rokovaní zastupiteľstva v Žiline už nebudú doslovné prepisy, nahrádza ich časová značka v zázname
Foto: ilustračné

Na včerajšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili mestskí poslanci aj zmeny v rokovacom poriadku, ktoré aktualizujú jeho znenie v nadväznosti na legislatívne úpravy aj zaužívanú prax na rokovaniach. Zmeny by mali prispieť k o niečo rýchlejšiemu priebehu zasadaní, a najmä zadefinovať niektoré úkony, ktoré doteraz rokovací poriadok nespresňoval.

V článku 8 nového rokovacieho poriadku napríklad pribudla možnosť stiahnuť materiál z rokovania osobou predkladateľa, pričom k stiahnutiu dôjde bez nutnosti hlasovať:

„Takto schválený program už nemožno počas rokovania dopĺňať alebo meniť s výnimkou materiálov, ktorých stiahnutie z rokovania navrhne priamo ich predkladateľ. O tomto návrhu sa nehlasuje a pokračuje sa v rokovaní ďalším bodom programu.“

Predsedajúci môže zamietnuť opakované vystúpenia občanov, ktoré neposúvajú riešenie problému 

Pribudla aj možnosť pre predkladateľov alebo spracovateľov materiálu na ich úpravu oproti predloženému návrhu, a to v rámci úvodného vystúpenia. Zároveň došlo k vypusteniu ustanovenia o nutnosti informovať zástupcami jednotlivých komisií o stanoviskách k prerokovávanému materiálu, keďže tieto sú uvedené priamo v materiáloch. To často zdržiavalo uvádzanie bodov rokovania. 

Odpadla aj povinnosť predkladať procedurálne návrhy, teda tie, ktoré sa týkajú spôsobu rokovania alebo časového a vecného postupu, v písomnej podobe. V praxi sa procedurálne návrhy využívajú na ukončenie diskusie alebo prerušenie rokovania. Na schválenie procedurálnych návrhov je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, s výnimkou návrhu na zmenu programu zasadnutia.

Nové pravidlá reagujú aj na prípady občanov, ktorí opakovane vystupovali k rovnakej problematike na niekoľkých zastupiteľstvách, a to bez toho, aby sa riešením prípad posunul:

„V prípade, že občan, predseda petičného výboru, prípadne inej iniciatívy opakovane žiada o vystúpenie k problematike, ktorú už na zasadnutí mestského zastupiteľstva riešil, resp. k nej na zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpil, môže mu byť žiadosť o vystúpenie zamietnutá predsedajúcim bez hlasovania mestského zastupiteľstva.“ 

Bez doslovného prepisu, avšak s časovým označením prerokovávaných bodov vo videozázname 

V článku 11 došlo k vypusteniu povinnosti prepisovania diskusie k prerokovávaným bodom programu, čo odôvodnili predkladatelia výrazným zaťažením pracovníkov mestského úradu.

Tí museli doteraz po skončení zasadnutia doslovne prepísať jeho celý priebeh, a to vrátane všetkých vyjadrení poslancov k jednotlivým bodom. Napríklad zápisnica z februárového zasadnutia má 107 strán textu, v prepočte na znaky je to takmer 400-tisíc. 

Vypustenie vyjadrení prítomných a obmedzenie v časti diskusia na zoznam prihlásených poslancov do diskusie výrazne zrýchli zverejnenie zápisnice na webe a odbremení pracovníkov úradu od repetitívnej práce.

Návrh na zachovanie doslovného prepisu podal poslanec Patrik Groma, ktorý sa odvolal najmä na starších obyvateľov. Tým zápisnica dáva možnosť vyhľadávať jednotlivé vyjadrenia poslancov podľa kľúčových slov. 

Zachovanie doslovného prepisu z rokovaní mestského zastupiteľstva v Žiline podporilo 9 poslancov, proti bol 1 a 10 prítomných sa zdržalo. Paradoxom je, že pri hlasovaní o návrhu na zmeny v rokovacom poriadku, ktorý má skrátiť trvanie zasadnutí, bolo prítomných už len 20 poslancov, pričom s pribúdajúcim časom bol zastupiteľský zbor bližšie k hranici uznášaniaschopnosti.

Zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline tak budú bez doslovných prepisov diskusie a faktických poznámok, mesto však zaviedlo novinku - videozáznamy sú opatrené časovými známkami. Vďaka tomu si viete pozrieť jednotlivé body od ich začiatku bez toho, aby ste museli pracne prehľadávať niekoľkohodinový záznam.

Takto vyzerajú časové známky k jednotlivým bodom rokovania v popise videí, pre zobrazenie záznamu k danému bodu stačí kliknúť. Zdroj: YouTube

Ak chcete teda sledovať prácu konkrétneho poslanca, stále si budete môcť v zápisnici nájsť body, ku ktorým sa prihlásil do diskusie a tie si následne celé pozrieť vo videozázname, kde stačí kliknúť na časovú známku v popise k danému bodu. 


21 zdieľaní

Dopravný servis
Na Horevaží
Dopravná nehoda
20:15
Vysokoškolákov
Policajná hliadka
20:14
Lavobrezná
Poľadovica
20:13
Radoľa
Policajná hliadka
20:12
Lavobrezná
Iné nebezpečenstvo
20:08
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia