Regionálna stratégia Žilinského samosprávneho kraja


Foto: Regionálna stratégia Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 7. 7. 2014 - Žilinská župa ako úspešné územie v čerpaní eurofondov v rokoch 2007-2013 chce naďalej v tomto trende pokračovať, a preto zvyšuje svoje aktivity aj pri tvorbe regionálnej stratégie rozvoja a dostupnosti verejných služieb poskytovaných na území kraja, ktoré bude možné financovať z eurofondov v novom období.

„Po tom, čo Európska komisia prijala Partnerskú dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 a začali sa s ňou viesť záverečné rokovania k návrhu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP),  Žilinská župa rozbehla diskusie s verejnosťou a relevantnými partnermi,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. „Cieľom diskusií je tvorba regionálnej integrovanej stratégie kraja, ktorá bude riešiť rôznorodé potreby jednotlivých subregiónov kraja v oblasti poskytovania verejných služieb.“

Regionálna stratégia bude podkladom pre čerpanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014-2020 prostredníctvom IROP zacielenej do oblasti regionálnej a mestskej dopravy, sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti, vzdelávania od detských jasieľ po strednú školu a celoživotného vzdelávania, kreatívneho potenciálu regiónu a životného prostredia v oblasti zásobovania vodou, využitia hnedých plôch a verejnej zelene vrátane prvkov zelenej infraštruktúry.

„S cieľom získať čo najlepší prehľad o potrebách a prioritách nie od „zeleného stola“, ale priamo z územia sme pripravili v mesiaci máj pre obyvateľov kraja informačné aktivity hlavne prostredníctvom webstránky. Spustili sme anketu s cieľom získať názor verejnosti na otázku, čo je potrebné prioritne riešiť v kraji a kde vidia zásadne potreby v regiónoch,“ vysvetľuje Milan Ovseník, riaditeľ odboru SO/RO. „Až 37 % hlasujúcich považuje za prioritu rekonštrukciu regionálnych ciest, 20 % budovanie cyklochodníkov a 16 % obnovu a vybudovanie parkov a výsadbu zelene.“

V týchto dňoch oslovuje Žilinská župa aj všetky obce a mestá. V pripravenom krátkom dotazníku sa zameriava na získanie informácií o prioritných potrebách jednotlivých obcí a miest pri zabezpečovaní verejných služieb na ich území, či pre každoročne neuspokojené žiadosti rodičov o zaradenie do MŠ prioritne vidia potrebu v rozšírení ich kapacity, či pre nevhodné dopravné riešenie do priemyselného parku je potrebné vybudovať cyklochodník prípadne pre postupné rozptýlenie lekárov v meste nie je potreba ich integrácie v jednom zariadení, kde by mohli byť poskytované aj niektoré sociálne služby ako poradenstvo, resp. požičovňa zdravotníckych pomôcok, resp. vybudovanie komunitného centra , alebo časť územia obce má problém s vodou a nevie ho odstrániť ani vodárenská spoločnosť ap.

„Súčasne by sme radi poznali aj ich pohľad na priority regionálneho charakteru, ktoré síce obec nerieši, ale sú v ich území a aj pre ich občanov majú veľký význam, teda či nedať prednosť radšej rekonštrukcii mosta, ktorým je zabezpečovaná dostupnosť viacerých obcí, cez ktorý chodia ľudia dennodenne do práce, do škôl, do zdravotníckych zariadení práve pred inými druhmi služieb,“ povedal Milan Ovseník.

„A na záver nás zaujíma ich návrh na percentuálne prerozdelenie peňazí medzi jednotlivé oblasti podpory.“ Výsledky dotazníkového prieskumu prebiehajúceho v júli tohto roka budú primerane využité pri spracovaní Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja na roky 2014 – 2020, ktorá má ambíciu priniesť novú energiu vo verejných službách v kraji.

Prečítajte si viac:


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu