Investor chce v Bánovej namiesto zelene a ihrísk rodinné domy, časť miestnych je proti a podpisuje petíciu


Foto: Investor chce v Bánovej namiesto zelene a ihrísk rodinné domy, časť miestnych je proti a podpisuje petíciu Foto: čitateľka

Súkromný investor vysporiadal plochy verejnej zelene a športovísk v mestskej časti Žilina - Bánová pri kostole, rád by zmenil funkčné využitie pozemkov na obytnú funkciu v dvojpodlažných domoch. Hoci zámer je vo fáze požiadavky investora, aby sa podnetom zaoberal spracovateľ pri zmene územného plánu mesta, miestni obyvatelia voči nemu už spísali petíciu.

O bode programu s názvom “Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – zmeny a doplnky číslo 8” by mali rokovať mestskí poslanci v apríli. V bode Prehodnotenie a riešenie podnetov fyzických a právnických osôb sa nachádza aj zámer výstavby rodinných domov s maximálnou výškou dvoch podlaží na parcelách v Bánovej.

„Situácia je taká, že v Bánovej nemáme žiadne športoviská. Je to dlhodobý problém, keďže futbalové ihrisko je verejnosti neprístupné a tieto plochy deti využívajú už 30 rokov na šport i spoločné stretávanie sa. Dané pozemky síce boli v súkromnom vlastníctve aj predtým, no bývalý majiteľ ich dal do správy mestu a prispel tak k tomu, aby sa na nich športovalo,“ popísala čitateľka.

Podľa jej slov je situácia so športoviskami v Bánovej zúfalá. A to nielen v rámci voľne dostupných priestranstiev: „Napríklad škola v Bánovej nemá ani telocvičňou a deti cvičia na chodbách. Predmetné plochy sú aj v územnom pláne zapísané s využitím športovisko / zeleň, za posledné roky ich jeden investor začal skupovať. Od roku 2018 ich oplotil a pracuje na projekte výstavby dvojpodlažných domov.“

Proti výstavbe spisujú petíciu

Veľká časť ľudí v Bánovej nesúhlasí s výstavbou, online podpis pripojilo v petícii už vyše 600 z nich. Podľa obyvateľky by riešením mohlo byť rokovanie s majiteľom: „Chceme, aby mesto začalo konečne problém riešiť, aby sa hľadali riešenia. Napríklad zameniť alebo odkúpiť daný pozemok, zrevitalizovať ihriská a vrátiť ich občanom na kvalitné využívanie v rámci mesta.“

Hoci to tak môže na prvý pohľad pôsobiť, poslanci na zastupiteľstve nebudú schvaľovať samotnú zmenu územného plánu, ale len body, ktorými by sa mal spracovateľ zaoberať pri ich vypracovaní. To potvrdil aj riaditeľ Útvaru hlavného architekta (ÚHA) mesta Žilina Rudolf Chodelka:

„V prípade schválenia má podnety spracovateľ vyhodnotiť a pripraviť návrh riešenia. Môže to odborne vyhodnotiť tak, že daný podnet nie je vhodný, a zdôvodní prečo. Alebo že bude prínosný z hľadiska rozvoja územia.  ÚHA ako odborný útvar mesta bude na návrhu spolupracovať, a takisto bude návrh pripomienkovať. To, že je teraz takýto podnet v predmetnom materiáli znamená, že ÚHA nemá zákonný dôvod vylúčiť ho z ďalšieho procesu,“ vysvetlil Chodelka s tým, že daným materiálom sa neschvaľuje výstavba na území.

Ako doplnil, v predkladanom materiáli sú uvedené niektoré podnety, s ktorými na útvare nie sú celkom stotožnení. Avšak nemajú zákonný dôvod vylúčiť ich. Práve naopak, pociťujú potrebu vyvolať odbornú diskusiu k nim:

„Takéto podnety sme nefiltrovali podľa toho, aký je náš odborný názor. Toto budeme robiť v ďalšom kole spolu so spracovateľom,“ vysvetlil riaditeľ útvaru, ktorého cieľom je dohliadať na rozvoj mesta v prospech všetkých.

Po schválení požiadavky nastane proces návrhu zmeny územného plánu, ktorý vyvrcholí záverečným schválením. V celom procese bude priestor na pripomienkovanie a úpravu návrhu, a to ako v odbornej rovine, tak aj v rámci rokovania komisií mesta a následne zastupiteľstva.

Časť obyvateľov Bánovej by bola rada, aby zastupiteľstvo už teraz v apríli vylúčilo tento podnet z materiálu, keďže orgán mesta má na to právo. Vtedy by to znamenalo, že sa ním nikto zaoberať nebude a na mieste zostane dnes platné funkčné zaradenie územia. Či sa tak ale udeje, je otázne.

Mestským architektom záleží na participácii

Oficiálne sa mestskí architekti k návrhu ešte nevyjadrujú: „Ale náš odborný názor je, že predmetné územie by malo zostať prevažne ako verejný priestor. Ale to, že či v celom rozsahu, alebo či sa zmení, upraví, doplní jeho funkčné využitie, si vyžiada práve to preriešenie so spracovateľom. V tejto fáze nie je v našich silách mať preriešený každý jeden podnet. Tento proces ešte len nastane. Museli by sme mať spracované urbanistické štúdie na každé územie, aby sme mali úplne jasno,“ vysvetľuje Rudolf Chodelka.

Nad návrhom územného plánu očakávajú na ÚHA diskusiu s obyvateľmi: „Pretože zapojenie občanov – participácia, je jediná správna cesta ako spraviť Žilinu lepšou. Ja osobne vítam, že sa občania aktivizujú, pretože to znamená, že im záleží na tom, kde a ako žijeme. Na ÚHA sme pripravení viesť dialóg a určite bude celý proces transparentný.“

Na záver ubezpečil hlavný architekt obyvateľov, že prioritou útvaru je ochrana verejného záujmu: „ÚHA mesta Žilina vznikol ako odborný orgán aj na ochranu verejného záujmu. A verejný záujem je deklarovaný práve územným plánom. Nie je našou snahou zastavať každý jeden voľný verejný priestor. Práve naopak, pociťujeme skôr potrebu zvýšiť kvalitu života obyvateľov aj zlepšením kvality a zvýšením podielu verejne prístupných priestorov. A aj to očakávame od návrhu zmeny územného plánu,“ uzavrel Chodelka.

 

Prečítajte si viac: