Do konca hlasovania v projektoch na ochranu životného prostredia ŽSK zostáva už len pár dní


Foto: Do konca hlasovania v projektoch na ochranu životného prostredia ŽSK zostáva už len pár dní Foto: ilustračné - pixabay

V júni spustil Žilinský samosprávny kraj hlasovanie o projektoch zameraných na ochranu životného prostredia, ktorého víťazov určí hlasovaním verejnosť. Na stránke župy je možné za projekty hlasovať do konca 16. júla, zatiaľ bolo odovzdaných niečo málo viac ako 5-tisíc hlasov.

Projekty sú rozdelené do piatich regiónov - Horné Považie, Turiec, Kysuce, Orava a Liptov. Každý obyvateľ môže hlasovať len raz, overenie prebieha prostredníctvom e-mailu. Víťazný projekt bude podporený dotáciou vo výške 3 100 eur.

V regióne Horné Považie má zatiaľ najviac hlasov projekt na záchranu Lietavskej hradnej kaplnky, z ktorej sa zachovali časti múrov. Dobrovoľníci chcú stabilizovať zvyšky objektu, keďže bralo, na ktorom kaplnka stojí, je nestabilné:

„Aby sme urgentne zabránili možnosti zrútenie celej kaplnky, tak chceme vykonať stabilizačný zásah na objekte. Bude treba konzervovať existujúcu priečku, ktorá sa napája obvodovú stenu a pomocou horolezeckej techniky opraviť päty muriva, stojace vysoko na skale, pomocou horolezeckých zásahov. Injektovaním muriva vykonáme posilnenie múrov stojacich na nestabilnej skale,“ uvádzajú dobrovoľníci v popise projektu. 

Medzi ďalšie projekty na Hornom považí patria aj nižšie spomenuté, prinášame ich aj s oficiálnymi popismi z hlasovania

Odpočívadlo a bezpečnostné prvky pri rozhľadni Strečno 

Cieľom projektu je vybudovanie odpočívadla a bezpečnostných prvkov pri rozhľadni Strečno. Pod rozhľadňou je priestor, ktorý je aj v súčasnosti provizórne využívaný na posedenie po absolvovaní výstupu a zážitku z videného. Projekt kalkuluje v tomto mieste s vytvorením odpočívadla, kde sa osadí jednoduchý stôl a 2 ks lavíc z prírodných materiálov. 

Cieľom je tiež vybudovanie bezpečného prístupu v poslednom strmom stúpaní k objektu rozhľadne a tiež vytvorenie možnosti oddychu v časti bezprostredne pod ňou. Prístup turistov a návštevníkov k rozhľadni v poslednom úseku (cca 20 m) je v prudkom teréne a stálym využívaním je značne šmykľavý a pri vlhkom počasí tiež klzký. Zámerom projektu je vybudovať na strmom úseku šikmú lávku (schodišťové stupne) formou ležiaceho masívneho rebríka z prírodného impregnovaného materiálu – dreva.

Park sv. Juraja v Trnovom 

Cieľom podporovanej činnosti je snaha o zachovanie prirodzenej vegetácie močarísk, ktoré sa nachádzajú na riešenom území plánovaného parku sv. Juraja v Trnovom. Vytvorenie oddychovej časti pri vstupe do parku, budovanie ďalších mlátových chodníkov v náučnooddychovej časti a k budúcim detským ihriskám.

Návrh projektu funkčnej rekreačnooddychovej zóny v blízkosti kultúrnej pamiatky unikátneho dreveného kostola sv. Juraja v mestskej časti Trnové sa snaží jestvujúci charakter prostredia podporiť novou výsadbou a sprístupniť obyvateľom pešími trasami, drobnou architektúrou a rozľahlejšími extenzívnymi a intenzívnymi trávnikmi. Návrh riešenia spočíva v maximálnom využití súčasného stavu ako terénnej dispozície, tak aj jestvujúcej zelene. 

Príroda očami nás všetkých – včely, ovocie, vzdelávanie, oddych 

Projekt ma za úlohu predstaviť širokej verejnosti spôsob trávenia voľného času v lone prírody, nabrať novú silu formou oddychu a relaxu a vzdelávať záujemcov v rámci pripravovaných akcií v oblasti chovu včiel, spracovania vosku a včelích produktov. Osvetovou a propagačnou činnosťou upútavať pozornosť detí a dospelých na život včiel, význam včelích produktov s dôrazom taktiež na význam opeľovacej činnosti pre ľudstvo a prírodu. Pre prácu so včelami sa počíta so 6 úľmi typu „B10“ a 6 malými 6 rámikovými plemenáčikmi typu „B6“, potrebných pre zachovanie života včiel s možnosťou ukázať ako si vytvoriť nové mladé včelstvá, ako ich zdravo prezimovať a ako sa venovať chovu včelích matiek, bez ktorých by nebolo možné selektovať kvalitu včelstiev, či už po zdravotnej, alebo úžitkovej stránke. 

Cieľom projektu je taktiež ochrana a zachovanie vysadených odrôd ovocných stromov v krajine a iných krovinových porastov prospešných pre včely, čím sa prispeje k zachovaniu rôznorodého génového fondu ovocných stromov pre ďalšie generácie. 

Projekt na osadenie lavičiek, mostíka a pergoly pri soche sv. Huberta

Cieľom projektu je zatraktívniť miestnu lokalitu v nádhernej prírode Javorníkov, ktorá je často navštevovaná turistami. V blízkosti realizovaného projektu sa nachádza zrekonštruovaná historická chata, ktorá slúžila historicky na ubytovanie ľudí, ktorí prechádzali cez túto dolinu na opačnú stranu Javorníkov, hlavne do oblasti Beskýd a zároveň slúžila aj miestnym občanom, ktorí pracovali v lese. V súčasnosti slúži ako chata na ubytovanie turistov.

V súčasnej dobe je rozpracovaná socha patróna poľovníkov: sv. Huberta miestnym rezbárom. V rámci projektu sa pri tejto soche najskôr vykonajú terénne úpravy a následne osadia lavičky, mostík a pergola.

Realizácia vyhliadkových miest s lavičkami a ohniskami pri turistickom chodníku pod Súľovskými skalami

Cieľom projektu je vybudovanie oddychových zón pre verejnosť, turistov a návštevníkov Súľovských skál. V zónach budú rozmiestnené lavičky a ohniská v blízkosti žlto značeného turistického chodníka číslo 8654 v Súľove od lúky pri kamennom hríbe smerom k lúke pod

Roháčom. V súčasnosti je chodník síce očistený a priechodný, avšak chýbajú lavičky a miesta pre oddych. Turistický chodník je celoročne frekventovaný a využívaný návštevníkmi Súľovských skál ako aj miestnymi občanmi kvôli blízkosti obce a jednoduchému prístupu.

V súčasnosti nie sú v blízkosti vytvorené žiadne oficiálne ohniská ani miesta na odpočinok. Po vybudovaní ohnísk a lavičiek so stolmi a vyčistení časti miest od náletových drevín vzniknú atraktívne miesta na odpočinok s výhľadom na obec a Súľovské skaly. Zároveň sa eliminuje zakladanie ohnísk v lese na chránenom území.

Rekonštrukcia kaplnky sv. Jána Nepomuckého

Kaplnka sv. Jána Nepomuckéko je postavená v tesnej blízkosti poľnej cesty, ktorá vedie z obce Kamenná Poruba do Kuneradu, Stránskeho, Rajeckých Teplíc. Je to starobylá cesta, kde sa lúčili s rodnou dedinou všetci tí, ktorí odchádzali do sveta za prácou. Sochu tohto obľúbeného svätého do kaplnky dali v roku 1795. V minulosti sa pri kaplnke konali pravidelné pobožnosti, dnes ju ľudia navštevujú skôr súkromne, aby sa tu pomodlili a oddýchli si. Pri kaplnke sa každoročne stretávajú obyvatelia obce a modlidbami prosia o božiu pomoc za úrodu.

Stavba však časom chátra a veľmi by potrebovala obnovu. Chceli by sme vymeniť deravú plechovú strechu za novú. Vymeniť by sa mal aj drevený krov, ktorý sa už rozpadáva. Plánujeme nahradiť aj staré kovové oplotenie za nové, ktoré by bolo okolo celej kaplnky. Výmenu si zaslúžia aj kovová brána kaplnky. Taktiež musíme vyhotoviť nový betónový základ na ukotvenie oplotenia.


Vyčistenie a prinavrátenie zdroja vody „Studničky Zuzičky“ v Kunerade

V obci Kunerad sa nachádza hneď za obcou životodárny prameň čistej vody, ktorý vyúsťuje v mieste oproti Základnej škole. Je to miesto kde si obyvatelia môžu načerpať túto vodu. V súčasnosti je sila prúdu vody oproti minulosti dosť slabá. Je to spôsobené sčasti množstvom vody v ekosystéme, ale najmä zanesením prameňa.

O prameň sa starajú nadšenci a dobrovoľníci z obce Kunerad podľa svojich možností. Zámer projektu je zrekonštruovať samotný systém žriedla a priľahlého priestranstva a následne ho zveľadiť, obnoviť a sprístupniť dostupnosť k jeho vyústeniu.

Za krajšie dediny pod Rozsutcom

Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia širokej verejnosti v oblasti ochrany prírody a krajiny,  trvalo udržateľného rozvoja sídiel a zachovávania genia loci mikroregiónu terchovskej doliny.  Súčasťou projektu bude vytvorenie brožúrky komixovou formou o problémoch, ktoré trápia prírodu a krajinu mikroregiónu terchovskej doliny a týkajú sa jej obyvateľov aj návštevníkov, mediálna a verejná kampaň – prenájom reklamnej plochy (billboardy) a plochy v regionálnych médiách, vo webpriestore, soc. sieťach – kde budú zverejňované príspevky, distribúcia letákov do domácností a realizácia odborného workshopu so zapojením verejnosti – vzdelávacia interaktívna aktivita určená pre zástupcov miestnych komunít zameraná na šírenie pozitívnych príkladov z praxe, diskusia a získavanie podnetov.

Záchranné práce, statické zabezpečenie a výskumy na zrúcanine gotického kostola sv. Heleny v Stránskom - 2019

V obci Stránske sa na miestnom cintoríne nachádza zrúcanina vyše šesťsto ročného gotického kostola zasväteného svätej Helene ktorý patrí k najstarším sakrálnym stavbám v regióne. Cieľom projektu je sanácia statických porúch a konzervácia hmoty objektu, zachrániť tak hodnotné kultúrne dedičstvo a zamedziť ohrozeniu zdravia turistov a návštevníkov objektu Do projektu sa zapoja popri členoch združenia a miestnych obyvateľoch, ktorí prejavili pre záchranu pamiatky veľké nadšenie aj dobrovoľníci s pomocnými prácami.

Projekt záchrany odbornou konzerváciou, využijeme aj na realizovanie workshopov pre verejnosť, kde budú prezentované tradičné postupy a technológie pri záchrane pamiatky a bude prezentovaná dôležitosť zachovania jej autenticity. V rámci podpory projektu budú realizované zabezpečovacie práce - statické zabezpečenie, kamenárske a murárske práce stredovekými technikami, konzervácia objektu kultúrnej pamiatky a zakúpené stavebné lešenie pre účel konzervácie a neskoršej údržby objektu. 

Zvýšenie úrovne informovanosti o našich lesoch, ich ochrane a prevencii kalamít

Zámerom tohto projektu je zvýšiť úroveň informovanosti obyvateľstva o ochrane našich lesov, prírody, ktorú máme okolo seba a hlavne ľudí zapojiť do podpory vykonávania preventívnych opatrení eliminujúcich vznik kalamít spôsobených činnosťou človeka a informovanosti obyvateľstva o kalamitách, ktoré spôsobujú lesní škodcovia.

Vizuálne ako aj interaktívnymi úlohami pre MŠ a ZŠ a následne aj obyvateľov bude odprezentovaná problematika ochrany krajiny, lesa, príklady správania sa človeka ku prírode, spracovanie a triedenie odpadov, environmentálne dopady správania človeka na existenciu ľudstva, správanie sa k prírodnému bohatstvu ako aj výsadba stromčekov samotnými deťmi. 

Obnovme zdroj vody na STRANÍKU pre návštevníkov aj tunajších

Cieľom projektu je za pomoci zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby zariadenia CSS STRANÍK, obyvateľov mestskej časti Zástranie, Lesného pozemkového spoločenstva v Zástraní obnoviť zdroj pitnej vody pre návštevníkov vyhliadky na kopci Straník a ako aj zdroj pitnej vody pre obyvateľov Zástrania v prípade nedostatku vody.

Realizácia projektu bude obnášať vyčistenie územia cca 400m² od náletových drevín, ktoré budú premenené na štiepku, ktorá sa použije ako hnojivo v okolitom mladom lese. Následne sa obnoví výtok, vybuduje oddychovej časti pre návštevníkov Straníka (prístrešok s lavičkami) a osadia sa informačné tabule o možnosti využitia zdroja vody pre návštevníkov.

Kaplnka svätej Anny Bytča – dosadba zelene

Riešené územie sa nachádza západne od mesta Bytča, v priestore zvanom „pod Kanálom“, kde stála kaplnka svätej Anny s exteriérovou sochou a prameňom liečivej vody. Kaplnka bola v šesťdesiatych rokoch odstránená. Na päte násypu kanála bola zhotovená oporná stena z lomového opracovaného kameňa s vyústením prameňa, ktorý sa nedal len tak zlikvidovať.

V okolí bola postupne realizovaná náhodne vysádzaná stromová zeleň. Ku kaplnke v smere od mosta riečky Petrovičky je vysadená obojstranná alej stromov. Projekt rieši doplnenie výsadby stromov okolo spevnenej plochy. Stromy budú vysadené  v tvare písmena „U“, jednalo by sa o červenolisté okrasné čerešne Prunus cerasifera Pisardii či  Nigra. Stromy svojou farbou listu oživia priestor kaplnky a pohľadovo doplnia celkový priestor.  Pod stromami sa navrhuje vysadiť obdĺžnikovú plochu stálozelenými kríkmi Hohyňa šarlátová Pyracantha coccinea. 

Jednoduché vodozádržné a protierózne opatrenia mimo zastavaného územia obce

Cieľom predkladaného projektu je pilotné overenie vplyvu zadržania, resp. spomalenia odtoku vody na zdravší vývoj lesného ekosystému a udržanie života vo vidieckej krajine CHKO Kysuce v období zvyšujúcich sa klimatických zmien.

Cieľom projektu je tak v k. ú. Veľké Rovné vytvoriť podmienky pre prípravu dotknutej časti prevažne ihličnatých lesov Javorníkov v nadmorskej výške 700 – 900 m. n. m. na negatívne dopady klimatických zmien a umožniť v období zvyšovania priemerných teplôt a sucha, rast zdravého lesa vyznačujúceho sa unikátnym hospodárením s vodou a poskytovaním nenahraditeľných klimatických služieb v pohorí Javorníkov zaradenom v Chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd Beskydy a Javorníky s možnosťou monitorovania a pozorovania prípadných zmien v druhovej pestrosti lesov. 

Obrázky krajiny

Univerzita tretieho veku ponúka záujmové vzdelávanie viac ako 430 starším. Prepája štúdium seniorov s ich životnými skúsenosťami. Výsledkom sú dobrovoľnícke aktivity v oblasti vzdelávania aj v podobe medzigeneračných workshopov. Cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávacieho programu „Obrázky krajiny“ a medzigeneračných workshopov prepájajúcich históriu so súčasným životom podporiť vnímanie Slovenska – Žilinského kraja nielen ako krajiny s prírodným bohatstvom, ale ajs jedinečnou kultúrou, hodnotami a históriou.

Posilňovať u starších a formovať u mladšej generácie ekologické a kultúrne povedomie, zodpovednosť mladých ľudí, budovať vzťah ku krajine, podporovať ich angažovanosť pri ochrane a utváraní zdravého životného prostredia vo svojom regióne, vytváraní vzťahu k miestu, kde žijú, podpore múdreho a citlivého konania v prospech krajiny. 

Hlasovať za niektorý z projektov Horného Považia aj iných regiónov môžete do 16. júla 2019 na tomto odkaze


Prečítajte si viac:


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu