Dnes najčítanejšie
Autá stojace v rozsiahlej kolóne v smere na Terchovú vytvorili žiarivú svetelnú reťaz

08 august 2022 - 14:50
Tamara Antolová

Žilinská župa si objedná reklamu za 102-tisíc eur. Komunikáciu zabezpečuje zamestnanec vlastniaci reklamnú firmu

Žilinský samosprávny kraj sa plánuje v aktuálnom volebnom roku propagovať za viac ako 100-tisíc eur. Vyplýva to zo zverejnenej rámcovej dohody na poskytnutie marketingových služieb, ktorú županka Erika Jurinová podpísala 8. júla so Sociálno-ekonomickým podnikom ŽSK.

Predmetom dohody je záväzok poskytovať na základe objednávok služby zabezpečujúce mediálnu propagáciu kraja v konkrétnych médiách alebo reklamných spoločnostiach. Župa podobne nakupovala reklamu aj v minulosti, dohoda ju pritom nezaväzuje vyčerpať celú určenú sumu ani objednať navrhnutý rozsah a objem v konkrétnych súkromných spoločnostiach.

Maximálna celková cena za propagáciu bola stanovená na sumu 93 390 eur bez DPH, čo predstavuje celkovo 102 729 eur vrátane DPH. Dohoda sa uzatvára na maximálne 12 mesiacov alebo platí do vyčerpania stanoveného finančného objemu. To v praxi znamená, že samospráva môže určený objem financií minúť už tento rok.

Samosprávny kraj si pre účely svojej propagácie vybral niekoľko printových aj online médií a reklamné agentúry vlastniace billboardy. Podľa cenovej tabuľky chce najviac zaplatiť za printovú inzerciu v regionálnych týždenníkoch MY, po ktorých nasleduje Žilinský večerník a ďalej regionálna sieť známa ako Žilinsko-Bytčiansko. Násobne nižšie sumy investuje do online médií, kde počíta aj s portálom Žilinak.sk a do billboardov a lifestyle časopisu.

Spravodajský portál Žilinak.sk je v reklamnom balíčku zahrnutý veľmi zvláštnym spôsobom. Dôvodom je, že medzi dodávateľmi reklamného priestoru nefiguruje názov našej spoločnosti ani meno zodpovednej osoby a rovnako sme neboli oslovení na spoluprácu pri poskytovaní priestoru iným spoločnostiam.

Predpokladaná propagácia Žilinského samosprávneho kraja

Názov položkyCena celkom s DPH
Printová inzercia
Balík MY: Liptovské noviny, Oravské Noviny, Turčianske noviny, Žilinské noviny, Kysucké noviny
51 946,75 eur
Printová inzercia
Žilinský večerník
25 973,38 eur
Printová inzercia
Žilinsko, Kysucko, Liptovsko, Oravsko, Martinsko
3 365,01 eur
Elektronická inzercia
www.zilinak.sk
8 689,95 eur
Billboard inzercia7 263,03 eur
Lifestyle časopis Slovenka5 491,20 eur
Spolu102 729,31 eur

Komunikáciu medzi zmluvnými stranami bude pre úspešnú realizáciu reklamnej propagácie za Žilinský samosprávny kraj zabezpečovať zamestnanec, ktorý sám vlastní reklamnú spoločnosť a pracuje alebo pracoval pre niektoré z médií v zozname. Podľa zverejneného etického kódexu župy, ktorým by sa mali riadiť zamestnanci, môže ísť o konflikt záujmov. Vedenie vyššieho územného celku to tak ale nevníma.

Článok 5. definujúci osobné správanie a konflikt záujmov hovorí, že zamestnanec ŽSK:

  • c) požiada nadriadeného o rozhodnutie ak si nie je istý vzhľadom na zákaz konfliktu záujmov,  či je spôsobilý alebo oprávnený vykonať pracovnú úlohu alebo zúčastniť sa podujatia, na ktoré je pozvaný,
  • d) zdržiava sa konania, ktoré by viedlo ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami a záujmami jemu blízkych osôb,
  • e) upovedomí svojho nadriadeného ak nastane skutočný, vnímaný a/alebo potenciálny konflikt záujmov (napr. rodinné a priateľské vzťahy, členstvo v organizáciách alebo kluboch.

„Voľnočasové pracovné aktivity a aktivity mimo TPP úväzku nášho zamestnanca nepovažujeme za konflikt záujmov, ani konkurenčnú činnosť. O danej skutočnosti nás pri nástupe do zamestnania, ako aj pri prijatí etického kódexu, informoval,“ uviedla hovorkyňa Eva Lacová.

S detailnejšími otázkami k výberu médií, jednotlivým objemom financií aj efektivite kampaní sme sa v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obrátili na Žilinský samosprávny kraj. Ten nám v zákonnej lehote odpovedal nasledovne:

Na základe akého kľúča alebo kritéria boli zvolené médiá zahrnuté do rámcovej dohody?
Žilinský samosprávny kraj pri špecifikácii kritérií danej zmluvy postupoval v rámci čo najkomplexnejšieho mediálneho pokrytia územia Žilinského kraja, prostredníctvom dostupného mediálneho mixu masmédií s pôsobnosťou v ŽSK.

Podľa akého kritéria bola zvolená výška sumy a objem reklamy pre jednotlivé médiá?
Pri kritériách sa prioritne zohľadnila čo najvyváženejšia koncepcia stratégie už dostupných interných komunikačných kanálov, ako aj potencionálne externé komunikačné kanály.

Ako bude ŽSK vyhodnocovať efektivitu reklamných kampaní?
Prostredníctvom dostupných štatistík.

Z akého dôvodu plánuje ŽSK investovať najviac financií v lokálnom printovom médiu Žilinský večerník pôsobiacom v Žiline?
Žilinský samosprávny kraj neplánuje najviac financií investovať do vami spomínaného média.

Bude mať alebo má ŽSK k dispozícii detailný prehľad čítanosti alebo predajnosti v jednotlivých médiách? Ak áno, žiadame jeho poskytnutie.
V rámci efektívnosti vyhodnocovania vychádzame z informácii a spätnej väzby priamo od jednotlivých vydavateľstiev, resp. sprostredkovateľa služby. Štatistiky sú vecou medzi objednávateľom a dodávateľom, na ich zverejnenie tretím stranám potrebuje objednávateľ súhlasné stanovisko dodávateľa. Vo veci sme preto požiadali o súhlas so zverejnením štatistík nášho dodávateľa, ten súhlas na poskytnutie údajov tretím stranám neposkytol.

Obyvatelia Žilinského kraja sa tak nedozvedia, ako budú vynaložené ich financie a ani to, aká bude efektivita realizovaných reklamných kampaní. Dôvodom je nesúhlas s poskytnutím štatistík niektorých médií.

Žilinský samosprávny kraj okrem spomínaného propagačného balíka investuje aj do tlače svojich vlastných novín ZaKraj. Tento rok vynaložil na ich tlač sumu 26 233 eur, za predchádzajúci to bola suma 48 341 eur. Za distribúciu šiestich čísel priamo do schránok obyvateľov platí župa ďalších 47 832 eur s DPH.

Z verejne dostupných informácií a faktúr ďalej vyplýva, že Žilinská župa zaplatila aj za inzerciu zadávanú tento rok v časopise „MY“ sumu spolu 12 360 eur.

To znamená, že okrem vlastných informačných kanálov vynakladá samospráva nemalé množstvo financií na svoju propagáciu aj v médiách. Vo výsledku to vzbudzuje otázku, či je vôbec potrebné mať vlastné župné noviny, do ktorých sa prelievajú financie z verejného rozpočtu (čiže naň prispievajú občania), alebo či je naopak nevyhnutné objednávať propagácie v iných médiách.

Odhadované orientačné náklady na propagáciu Žilinského kraja za jeden rok

Typ médiaOdhadovaná suma
Printové173 201 eur
Outdoor7 263 eur
Online8 689 eur
Spolu189 153 eur


Dopravný servis
Bytčica, Dlhá
Dopravná nehoda
23:43
Svedernik
Policajná hliadka
23:30
Strečno
Zver pri ceste
23:15
Komenského
Policajná hliadka
23:07
Košická
Policajná hliadka
22:39
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina