Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: V Ružomberku hospitalizovali ďalších štyroch pacientov s podozrením na koronavírus

12 apríl 2019 - 15:55
INZERCIA

V Žiline otvorili nové Centrum mimosúdnych dohôd, mediácia pomáha riešiť problémy aj šetriť peniaze

Foto: V Žiline otvorili nové Centrum mimosúdnych dohôd, mediácia pomáha riešiť problémy aj šetriť peniaze
Foto: PhDr. Z. Rapčanová vedie Centrum mimosúdnych dohôd v Žiline - dohodou.sk

Drvivá väčšina z nás sa počas života ocitne v sporoch, z ktorých nevieme spolu s druhou stranou nájsť východisko. K prípadu máme často emocionálne väzby, od ktorých sa nevieme odosobniť a vyriešeniu problému tak bráni aj náš vlastný pohľad, ktorý si do situácie vnášame. Dlhotrvajúce vedenie sporov pritom výrazne ovplyvňuje celkovú kvalitu života, žiaľ, negatívne.

Kým niektorí si trúfnu riešiť spory súdnou cestou, iní na to ľudovo povedané nemajú “nervy”. Alebo dostatok času, znalosti, odvahy alebo finančných prostriedkov. Aj preto sa stále viac ľudí uchyľuje k alternatívnej, no čoraz populárnejšej forme riešenia - mediácii. Tá slúži ako spôsob riešenia konfliktov v prípadoch, keď obe strany sú už v rozbehnutom konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby.

Do celého procesu vstupuje tretia osoba - mediátor, ktorý je špeciálne školený na vyjednávanie a vďaka tomu existuje vyššia pravdepodobnosť uzatvorenia dohody. V nedávnej dobe vzniklo aj u nás Centrum mimosúdnych dohôd Žilina a pri tejto príležitosti sme vyspovedali certifikovanú mediátorku PhDr. Zuzanu Rapčanovú (na titulnej fotografii). Zisťovali sme princíp fungovania aj najčastejšie otázky a výhody mediácie.

Aké výhody má mediačné – mimosúdne konanie v porovnaní so súdom?  

Jednoznačne hovoríme o menej finančne náročnom procese ako je samotný súd. Človek nemusí siahnuť hlboko do vrecka.  Pri mediácii sa neúčtujú žiadne súdne poplatky, súdne trovy, právne zastupovanie a mnohé iné spoplatnené úkony. Pre klienta, ktorý zvažuje podať žiadosť na súd, je finančný rozdiel v porovnaní s mediáciou veľmi výrazný  a citeľný.

Zároveň je mediácia diskrétny proces. Aj prebiehajúci súdny spor je možné ukončiť mimosúdnou dohodou v Centre mimosúdnych dohôd Žilina. Ak tak urobíte, bude vám vrátená výrazná časť súdneho poplatku, tak ako to definuje zákon.  

V neposlednom rade je to aj časová úspora.

Ak hovoríme o časovej úspore, koľko môže trvať mediačné - mimosúdne konanie?

Riešenie sporu mimosúdnou cestou v Centre mimosúdnych dohôd môže byť už na druhý deň, čo v prípade súdu nie je možné. Ukončenie sporu je najneskôr do 90 dní, v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí.

Súdy majú definovaný postup a zároveň sú natoľko preťažené, že nie je v ich možnostiach aby začali takto rýchlo konať. Mediácia túto možnosť má. 

Čo zabezpečuje nestrannosť a objektívnosť mediátora?

Zákon č. 420/2004 Z. z. Zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov § 4 hovorí o tom, že mediátor musí vykonávať svoju činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, a pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie. Správať sa spôsobom, ktorý neznižuje dôstojnosť a vážnosť mediácie, osoby mediátora, osôb zúčastnených na mediácii a osôb prizvaných mediátorom.

Mediátor stranám sporu nediktuje riešenie sporu, ale pomáha im identifikovať ich požiadavky a umožňuje stranám aby dospeli k riešeniu obojstranne výhodnému.   

Kto môže byť iniciátorom mediácie? 

Osoba zúčastnená na mediácii, fyzická osoba alebo právnická osoba. Musí byť bezúhonná a nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.  

Čo v prípade, ak sa druhá strana odmieta zúčastniť?

Mediácia je dobrovoľná. Mediátor nemôže nariadiť účasť na mediácii. V prípade, že druhá strana odmietne účasť na mediácii, klient dostane potvrdenie pre potreby súdu, že sa pokúsil spor riešiť zmierom. Aj na toto môže súd prihliadať. 

Kto znáša náklady na mediáciu a v akej výške sa približne pohybujú?

Mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Odmena mediátora sa určuje na základe dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak bol mediátor určený Centrom právnej pomoci podľa osobitného predpisu, patrí mu odmena podľa tohto zákona.

Ak ide o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie jej výška závisieť od výsledku mediácie, a odmenu mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške neprevyšujúcej 10 % odmeny, najviac však vo výške 20 eur. Zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácii, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom.

 

V ktorých oblastiach je najvhodnejšie využiť služby mediátora ?

Mediácia je vhodná pre takmer všetky oblasti práva. Výnimkou je oblasť trestného práva, kde trestné veci spadajú do kompetencie súdu. Vhodné sú napríklad:

OBCHODNÉ (SPOTREBITEĽSKÉ) SPORY
problémy vzniknuté z obchodovania (pohľadávky, neplnenie dohodnutých pravidiel), nedodržiavanie zmlúv, rozviazanie obchodného partnerstva, získanie peňazí a majetku naspäť ,obchodné kontrakty (vyhlásenie konkurzu), nesplácanie poskytnutého úveru, dohoda o vrátení pôžičky, dohoda o priznaní a úhrade obchodných pohľadávok, dohoda o zastavení exekúcie

SUSEDSKÉ SPORY
spoločenstvá vlastníkov domov (podmienky, údržba majetku), susedské otázky (hluk, domáce zvieratá, parkovanie, upratovanie), mládež (konflikty so staršími spoluobčanmi, konflikty s inštitúciami), konflikty medzi občanmi a susedskými inštitúciami, ako sú školy a cirkev, chodenie po cudzom pozemku, poškodenie cudzieho majetku, rušenie nočného kľudu

MEDIÁCIA NA ŠKOLÁCH 

RODINNÉ SPORY
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, zverenie dieťaťa do starostlivosti a formy jeho výchovy, úprava styku rodiča s dieťaťom po rozvode, dedičské spory

PRACOVNÉ SPORY
ukončenie pracovného vzťahu, personálne otázky,diskrimináciu, násilie a šikanovanie na pracovisku (mobbing, bossing)

SPORY TÝKAJÚCE SA VEREJNEJ POLITIKY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
spory obec – občan, spory kvôli kontroverzným centrám (útulky, zábavné a obchodné centrá), recyklovanie odpadu 

Čo musím spraviť, ak mám záujem o služby mediácie? 

Stačí telefonicky kontaktovať Centrum mimosúdnych dohôd. Po posúdení sporu centrum po konzultácii s klientom určí vhodný postup.

Centrum mimosúdnych dohôd Žilina nájdete na Národnej ulici v centre Žiliny, ak vás zaujímajú možnosti riešenia vašich sporov, prípadne poznáte niekoho, kto by vedel využiť služby mediácie, informácie získate na +421 911 651 632 alebo e-mailom na info@dohodou.sk

 

Bližšie informácie o službách mediácie v Žiline získate aj na www.dohodou.sk

 


494 zdieľaní
Zdroj: PR Centrum mimosúdnych dohôd Žilina

Dopravný servis
Strečno
Zver pri ceste
23:28
Lavobrezná
Prekážka na ceste
23:08
Košická
Policajná hliadka
22:23
Hričovská
Jama na ceste
21:39
Radoľa
Prekážka na ceste
21:08
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina