Ľudia spaľujú odpad zo záhrad, mnohí nevedia, že im hrozí pokuta


Foto: Ľudia spaľujú odpad zo záhrad, mnohí nevedia, že im hrozí pokuta Foto: ilustračné

Čitateľ Ladislav sa na nás obrátil so žiadosťou o informácie, či je možné na území mesta vypaľovať suchú trávu a spaľovať odpad zo záhrady a tiež ako postupovať, ak niekto sústavne zadymuje okolie rodinných domov.

“Chcel by som sa opýtať, či je v Žiline a v jej mestských častiach povolené pálenie odpadu zo záhrad. V poslednom čase je na dennom poriadku pálenie vňatí zo zemiakov. Kam sa má občan ktorý si nemôže večer otvoriť ani okno pred spaním obrátiť a nahlásiť takéto konanie? Ved to dýchame všetci dookola,” napísal Ladislav.

Na jeseň je bežným javom, ak obyvatelia mestských častí vypaľujú suchú trávu na pozemkoch, alebo pália rôzne kríky a konáre. Málokto z nich ale tuší, že na území mesta je to zakázané. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Žiliny o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny č. 15/2009 presne uvádza, čo občan nesmie.

Článok 2.
ZÁKAZ ZNEČISŤOVANIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 

1. V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a vzhľadu mesta je na verejných priestranstvách zakázané:


h) vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie a voľne spaľovať akýkoľvek odpad, 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2011 navyše dopĺňa to predošlé o zákaz grilovania na otvorených balkónoch a lodžiách bytových domov.

V zmysle VZN je teda zakázané páliť odpad na verejnom priestranstve, nie však na súkromnom pozemku. Otázne je, ako je to potom s dymom, ktorý sa už šíri po verejných priestranstvách. Niektorí obyvatelia mesta majú skúsenosť, že v takomto prípade im bola uložená pokuta. Každý, kto uvedené všeobecné záväzné nariadenie porušuje, môže dostať (v zmysle článku 13. odsek 2.) blokovú pokutu vo výške až 33 €, alebo môže byť potrestaný pokutou až do 66 € v priestupkovom konaní.

Existuje však aj iný spôsob, ako môžu policajti postupovať a to v zmysle § 47 - Priestupky proti verejnému poriadku

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
d) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva,

Primátor mesta môže navyše podľa znenia VZN uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638,50€, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN v zmysle §13, ods.8 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ak niekto vo vašom okolí sústavne spaľuje odpad, máte právo nahlásiť podozrenie z porušenia VZN na mestskú políciu - telefónne číslo 159. Mestskí policajti váš podnet preveria a v prípade jeho opodstatnenia uložia pokutu.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo