Mesto Žilina vyhlásilo 2. stupeň povodňovej aktivity, zasadal krízový štáb mesta


Foto: Mesto Žilina vyhlásilo 2. stupeň povodňovej aktivity, zasadal krízový štáb mesta
Galéria: 4 fotky

V súvislosti s prívalovými dažďami, ktoré zasiahli mestské časti Vranie a Považský Chlmec, vyhlásilo mesto Žilina 24. júla 2016 o 18.00 hod. 2. stupeň povodňovej aktivity. Dážď a búrky spôsobili lokálne povodne a zatopenie pivníc a záhrad rodinných domov. Krízový štáb mesta Žilina okamžite prijal opatrenia a jeho členovia pomáhajú pri odstraňovaní vzniknutých škôd. V prípade ďalších lokálnych povodní je potrebné, aby občania ihneď hlásili situáciu na tiesňové telefónne číslo 112 alebo na dispečing Mestskej polície Žilina na telefónne číslo 159.

Najhoršia situácia nastala po búrke v nedeľu 24. júla v mestskej časti Vranie, kde sa vylial miestny potok „Vranka“, ktorý zaplavil záhrady a pivnice rodinných domov na Stehlíčej ulici a ulici K Rochovici. Stalo sa tak v dôsledku úzkych potrubí či nízkych príjazdových mostíkov k rodinným domom z ulice, ktoré nie sú dimenzované na väčšiu vodu. Prispel k tomu aj výrub lesov nad týmito ulicami a tiež množstvo komunálneho a stavebného odpadu, ktorý nezodpovední spoluobčania nelegálne naviezli do blízkosti potoka. Keďže je zrejmé, že sa prívalové dažde v posledných rokoch opakujú, bude nevyhnutné riešiť návrh na preložku dolnej časti potoka „Vranka“ tak, aby bol zaústený priamo do Kysuce a netiekol pozdĺž Stehlíčej ulice vo svojom terajšom koryte, ktoré je vyvýšené o vyše meter nad terénom záhrad a rodinných domov. Toto riešenie spolu s prehĺbením hornej časti potoka „Vranka“ a zdvihnutím príjazdových lávok by do budúcna napomohlo ochrániť viacero rodinných domov a teda aj súkromný majetok obyvateľov Vrania.

Menšia lokálna povodeň sa vyskytla aj v mestskej časti Považský Chlmec, kde sa upchali melioračné kanály a odvodňovacie priekopy popri Bytčianskej ulici. Dnes ich vyčistenie zabezpečia Lesy Slovenskej republiky, š. p. a Žilinský samosprávny kraj, ktoré ich spravujú. Ďalšie problematické lokality, ktoré zasiahla zvýšená voda na území mesta Žilina, boli na Kamennej ulici, mierne stúpli aj hladiny potoka „Všivák“ povyše sídliska Solinky, Bytčického potoka pri parku v mestskej časti Bytčica a potoka „Brodňanka“ v mestskej časti Brodno.

Žiaden vodný tok na území Žiliny nespravuje mesto, ale Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Správca vodného toku je, okrem iného, povinný spravovať a udržiavať vodný tok, brehy a brehové porasty v takom stave, aby umožňoval plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu, aby neohrozoval bezpečnosť osôb, majetku a vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov. Tým sa dá preventívne predchádzať aj vzniku lokálnych povodní.

Až do vykonania všetkých záchranných prác bude v Žiline naďalej platiť 2. stupeň povodňovej aktivity. Krízový štáb mesta Žilina bude naďalej situáciu monitorovať a pokračovať v koordinovaní prác na odstraňovaní škôd na verejnom aj súkromnom majetku v zasiahnutých mestských častiach.Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina