K medializovanej téme eurofondov vydalo Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline stanovisko


Foto: K medializovanej téme eurofondov vydalo Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline stanovisko

Jednou z najaktuálnejších tém posledných dní je eurofondová výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier, v ktorej došlo k viacerým otáznym krokom a situáciam. Práve preto minister školstva Peter Plavčan pozastavil vyplatenie finančných prostriedkov pre už schválené projekty v rámci výzvy.

Na výber a hodnotenie projektov spolu s následným rozdeľovaním eurofondov sa bližšie pozrie, na žiadosť Európskej komisie, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Komisia tiež informovala, že prípadné platby zašle až po ukončení kontroly výberového procesu a prijatí nápravných opatrení.

V rámci výziev sa formou partnerstva zapojilo do viacerých projektov aj Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline, pričom zo siedmych žiadostí boli v troch prípadoch projekty úspešné. Výška nenávratného finančného príspevku pre centrum tvorí spolu viac ako 8,8 milióna eur.

„Zmienené úspešné projekty majú celkové oprávnené výdavky na úrovni cca 20,790 mil. Eur (z toho výška celkového NFP tvorí cca 18,995 mil. Eur, pričom výška NFP pre Výskumné centrum UNIZA je približne 8,878 mil. Eur). Aktivity daných projektov reflektujú na témy výskumu, ktoré sú v súlade so zameraním jednotlivých divízií Výskumného centra,“ uvádza sa v stanovisku na webe Žilinskej univerzity v Žiline.

Výskumné centrum spresnilo aj témy výskumu v prípade úspešných projektov

V stanovisku sú uvedené aj témy troch projektov, v ktorých Výskumné stredisko uspelo ako partner. Tieto témy sú uvedené aj v zazmluvnených projektových zámeroch a informáciach o projektoch, ktoré sú dostupné v Centrálnom registri zmlúv a vo verejnej časti systému ITMS2014+.

„Výskumné centrum ako organizačná zložka Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), sa v rámci svojich aktivít priebežne zapája do verejných národných a medzinárodných grantových výziev, z titulu čoho je aktuálne na jeho pracoviskách riešených viacero projektov grantových schém APVV, OP Výskum a inovácie, Interreg alebo rusko-slovenskej spolupráce v oblasti výskumu,“ spresňuje stanovisko s tým, že tieto aktivity sú súlade s dlhodobou koncepciou budovania a rozvoja univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier na Slovensku.

Témy výskumu v 3 zapojených projektoch

- výskum správania sa vybraných konštrukčných materiálov v stavebníctve pri jeho vystavení kritickým fyzikálnym a environmentálnym podmienkam a to za pomoci vlastných senzorických systémov s integrovanou diagnostikou vybraných mechanických a fyzikálnych kritických veličín (projekt so spoločnosťou TNtech, s.r.o.),

- výskumno-vývojové aktivity v oblasti uskladňovania a následného odoberania tepelnej energie z geologického podložia pomocou inovatívnej technológie - energetickej ihly, za účelom dosiahnutia procesov udržateľnej energetiky a energetickej nezávislosti. (projekt so spoločnosťou ETOP Alternative Energy, s.r.o.),

- výskum v oblasti návrhu a testovania inovatívnych a nezávislých systémov výroby a uskladňovania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov využitím tzv. „baterkových centier“, vrátane návrhu a overenia funkčnosti systému inteligentnej správy týchto riešení (projekt so spoločnosťou HT, s.r.o.)

Výskumné centrum vyvracia prípadné pochybnosti laickej aj odbornej verejnosti

Na základe rozsahu a charakteru medializácie procesu schvaľovania úspešných projektov v predmetnej výzve, si vedenie Výskumného centra UNIZA dovoľuje formou otvoreného stanoviska vyjadriť svoj postoj k danej záležitosti, s cieľom vyvrátiť prípadné pochybnosti odbornej verejnosti a spoločnosti a to nasledovnými uisteniami:

    projektové zámery resp. žiadosti o NFP pripravované v rámci jednotlivých tímov priamo riadených Výskumným centrom, sú koncipované po vecnej a formálnej stránke tak, aby reflektovali na medzinárodné podmienky originality výskumu, prinášali excelentné riešenia využiteľné nielen pre nadväzujúce výskumné aktivity, ale najmä pre prostredie cieľových „zákazníkov výskumu“, t. j. priemysel a spoločnosť,
    Výskumné centrum kladie náležitý dôraz na projektové konzorciá, ktorých je súčasťou, pričom podmieňuje ich existenciu najmä dosahovaním takých výstupov, ktoré dokážu vytvárať silné piliere výskumu a vývoja v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte obsahujúce nástroje pre následné financovania týchto konzorcií z mimoverejných zdrojov,
    vedenie Výskumného centra UNIZA garantuje účelnosť a hospodárnosť výdavkov plánovaných v daných projektoch, sleduje princípy transparentného nakladania s verejnými financiami a plne korešponduje s pravidlami ich finančného čerpania koncipovanými v zmysle platnej legislatívy (príručky pre prijímateľov, zákon o verejnom obstarávaní a pod.)
    v kontexte pravidiel verejného financovania je Výskumné centrum UNIZA pripravené v rámci možností a pravidiel spojených s ochranou práv duševného vlastníctva, na požiadanie priblížiť, prípadne verejne prezentovať aktivity jednotlivých pracovných tímov na prebiehajúcich, ako aj ukončených projektoch.

              doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

                             riaditeľ

Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline

Prečítajte si viac: