Vodohospodári upozorňujú: Odber z vodných tokov pomocou čerpadiel alebo iných zariadení je nepovolený


Foto: Vodohospodári upozorňujú: Odber z vodných tokov pomocou čerpadiel alebo iných zariadení je nepovolený Foto: Facebook/SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Správca vodných tokov a povodí Slovenský vodohospodársky podnik vo svojom príspevku na sociálnej sieti upozornil na nepovolené správanie. Podľa vyjadrenia vodohospodárov si odber vody pomocou čerpadiel alebo iných zariadení vyžaduje povolenie orgánu štátnej správy.

V prípade, ak správca vodného toku zistí neoprávnené odklonenie prietoku vody, umiestnenie čerpadiel alebo iných zariadení slúžiacich na odber vody z vodných tokov, zistené porušenia právnych povinností oznámi príslušným orgánom štátnej vodnej správy na ďalšie konanie o uloženie nápravných opatrení a správnych deliktov,“ uviedol Slovenský vodohospodársky podnik.

Výnimku tvorí odber pomocou jednoduchých prenosných zariadení, kedy ide o všeobecné užívanie vôd. V opačnom prípade dochádza k porušovaniu zákona na úseku ochrany vôd a v prípade škodlivého zásahu do životného prostredia bude o súčinnosť pri odstránení neopravných zariadení požiadaná aj polícia.

V súčasnom období sucha, môže každý takýto nepovolený odber vody spôsobiť výrazné ohrozenie až poškodenie biologickej funkcie vodného toku a následné škody na životnom prostredí,“ upozorňujú vodohospodári.

Prečítajte si viac: