Mesto Žilina hospodárilo v roku 2016 s prebytkom 5,9 milióna eur, dlh na obyvateľa je 165 eur


Foto: Mesto Žilina hospodárilo v roku 2016 s prebytkom 5,9 milióna eur, dlh na obyvateľa je 165 eur Foto: ilustračné

Tieto údaje vyplývajú zo záverečného účtu mesta Žilina za rok 2016, ktorý vo forme komentovaného odborného stanoviska hlavného kontrolóra mesta Žilina smeruje do pondelkového zastupiteľstva. Hlavný kontrolór Peter Miko odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline uzatvoriť záverečný účet mesta za rok 2016 schválením bez výhrad.

Decembrové zastupiteľstvo v roku 2015 schválilo návrh na vyrovnaný rozpočet pre rok 2016 vo výške 64 543 289 eur. Počas roka však prešiel desiatimi úpravami, k 31. decembru 2016 narástol takmer o 13 miliónov. Rozpočtové príjmy aj výdavky boli schválene v rozdielnej výške, po poslednej úprave bol rozpočet prebytkový, pričom prebytok predstavoval 174 014 eur.

Reálny prebytok na úrovni takmer 6 miliónov eur, výrazne stúpli daňové aj nedaňové príjmy

V skutočnosti sa podarilo mestu Žilina hospodáriť s oveľa vyšším prebytkom, ako plánoval rozpočet. Celkový prebytok rozpočtu k 31.12.2016, vrátane finančných operácií, predstavoval výšku 5 926 728,30 eur. Zároveň je navrhnuté, aby sa celá táto suma previedla do rezervného fondu mesta, kde bolo k 31. decembru viac ako 2,2 milióna eur.

Okrem zodpovedného hospodárenia mesta Žilina a efektívnych rozhodnutí poslancov Mestského zasutpiteľstva v Žiline sa na vysokom prebytku podieľali nárasty daňových aj nedaňových príjmov. Najmä daňové príjmy rastú každý rok, v porovnaní s rokom 2013 vzrástli v roku 2016 o 7 594 295,34 €, čo predstavuje nárast o 22,62 %.

Ďalším dôvodom ušetrenia finančných prostriedkov bolo čerpanie nastavených kapitálových výdavkov len na 64,01% oproti plánu. V absolútnom vyjadrení to znamená ušetrenie viac ako 2,9 milióna eur, ďalších viac ako 3 milióny eur neočisteného prebytku vytvorila zmena oproti plánovanej výške finančných operácií.

Každý občan s trvalým pobytom v Žiline dĺži po prepočte 165 eur


Celková suma evidovaných a zúčtovaných záväzkov z návratných zdrojov financovania k 31.12.2016 predstavovala 13 819 824,38 eur. Pri počte obyvateľov s prihláseným trvalým pobytom v Žiline, ktorý k rovnakému dátumu predstavoval 83 449 občanov, vychádza suma dlhu na jedného obyvateľa 165,61 eur.

Ešte v roku 2015 bola táto suma približne na úrovni 340 eur, k jej zníženiu pomohlo odpustenie dlhu za tzv. kórejskú dedinu v Krasňanoch pri Žiline. Žilina si vtedy vďaka takto vysokému dlhu, spôsobenému návratnou pôžičkou od štátu vo výške približbe 17 a pol milióna eur, vyslúžila nepekné prvenstvo v zadĺženosti miest na Slovensku.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu