Oznámenie o vyhlásení opakovanej obchodnej verejnej súťaže - Obec Čičmany


Foto: Oznámenie o vyhlásení opakovanej obchodnej verejnej súťaže - Obec Čičmany

Obec Čičmany vyhlasuje podľa ustanovenia § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa ust.§ 9a,ods.1,písm.a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov verejnú obchodnú súťaž na: najvýhodnejšie návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva majetku obce, nehnuteľností nachádzajúcich sa v zastavanom území obce Čičmany, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Žiline, na liste vlastníctva číslo 561 vedenom pre okres Žilina, obec Čičmany, katastrálne územie Čičmany ako :

- stavba domu súpisné číslo 30 (budova bývalej školy) postavená na pozemku CKN
parcelné číslo 45,
- pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 45, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 974 m2,
- pozemok, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 46, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 167 m2.

Znenie súťažných podmienok je zverejnené na obecnej tabuli a internetovej stránke obce Čičmany www.obeccicmany.sk

Záujemcovia si ich môžu osobne prevziať na adrese: Obecný úrad Čičmany č.166, 01315Čičmany na sekretariáte starostu obce počas stránkových hodín. Termín obhliadky je treba dohodnúť vopred na t.č. 041/5492123, 0905705389
Lehota na predkladanie návrhov končí 21.4.2017 do 16:00 hod.

Prečítajte si viac: