Až 8200 študentov študuje v tomto akademickom roku na Žilinskej univerzite


Foto: Až 8200 študentov študuje v tomto akademickom roku na Žilinskej univerzite

V 64. akademickom roku študuje na siedmich fakultách Žilinskej univerzity v Žiline a v dvoch celouniverzitných programoch spolu 8200 študentov. V prvom ročníku bakalárskeho štúdia je ich najviac - až 2265 študentov. Do prvého ročníka inžinierskeho alebo magisterského štúdia nastúpilo 1307 študentov.

Ako ďalej uviedla pre TASR Katarína Géčová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing ŽU, k zvýšeniu záujmu prispievajú aj odborové a podnikové štipendiá a štipendijné stáže vo významných spoločnostiach z oblasti strojárstva a dopravy. „Odborové štipendiá sú každoročne poskytnuté viac ako 1000 študentom. Ďalších takmer 1200 študentov, ktorí majú výborný prospech, prípadne dosiahli mimoriadny výsledok v oblasti štúdia, výskumu, športovej či umeleckej činnosti, získalo v minulom akademickom roku motivačné štipendiá prospechové, mimoriadne alebo fakultné,“ uviedla Géčová.

Žilinská univerzita inovuje študijné programy


Na študentov čaká aj v tomto roku aj niekoľko inovovaných študijných programov. „Výskumný ústav vysokohorskej biológie so sídlom v Tatranskej Javorine otvára v akademickom roku 2016/2017 akreditovaný spoločný magisterský študijný program alpínska ekológia s University College of Southeast Norway. Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, ktorý je súčasťou univerzity, otvára tretí stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore súdne inžinierstvo,“ spresnila Géčová.

Ročne vyriešia tímy expertov viac ako 150 projektov pre podnikateľov doma aj v zahraničí. „Prepojenie akademického prostredia s podnikateľskou sférou má na ŽU dlhodobú tradíciu, tímy expertov riešia ročne viac ako 150 projektov pre domáce i zahraničné podnikateľské subjekty. V oblasti medzinárodných vzťahov ŽU naďalej pokračuje v prehlbovaní doterajšej a nadväzovaní novej spolupráce. V uplynulom akademickom roku podpísala univerzita memorandá a zmluvy o spolupráci v oblasti pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti s univerzitami v Číne, Južnej Afrike, Argentíne, Fínsku, Ukrajine, Japonsku, Kórei, Francúzsku, Poľsku, Českej republike a Bielorusku,“ uzavrela Géčová.