Mesto bude doručovať rozhodnutia o poplatkoch za komunálny odpad, daniach za nehnuteľnosti a psy


Foto: Mesto bude doručovať rozhodnutia o poplatkoch za komunálny odpad, daniach za nehnuteľnosti a psy Foto: ilustračné - teate.sk
Zamestnanci Mestského úradu v Žiline budú v termíne od 7. 4. do 25. 4. 2016 doručovať do vlastných rúk rozhodnutia, ktorými mesto Žilina vyrubuje poplatok za komunálny odpad, daň z nehnuteľností a daň za psa pre zdaňovacie obdobie 2016. V prípade, že sa rozhodnutia nepodarí občanovi doručiť osobne prostredníctvom zamestnancov MsÚ v Žiline, následne úrad využije možnosť doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.  

Paušálny poplatok je zavedený pre fyzickú osobu, ktorá má na území mesta trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť  na iný účel ako na podnikanie. Sadzba paušálneho poplatku je 0,0640 € za osobu  a kalendárny deň. V roku, ktorý má 365 dní, vychádza tento poplatok vo výške 23,36€. Fyzickým osobám, ktoré sú staršie ako 62 rokov, je poplatok znížený o 30%.

Poplatok musí zaplatiť každá fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom, výnimky definuje VZN

Poplatok za komunálny odpad musí zaplatiť každá fyzická osoba, ktorá má v Žiline trvalý alebo prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta. Poplatok, podmienky a dôvody odpustenia, rovnako aj prípady, kedy bude poplatok vrátený, stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2014 o poplatku, ktoré nájdete na tomto odkaze, rovnako ako v prípade daní z nehnuteľností a dani za psa, pričom platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2014 nájdete na tomto odkaze.

Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina